Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus 2020

Meede 2.3 EMKF

EMKF logo koos EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetusega“ saad suurendada ettevõtja energiasäästu ja säästlikemate tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõttu, vähendades seejuures vesiviljelusettevõtte mõju keskkonnale.

Energia kui ressursi tõhususe parandamiseks on mitu põhjust. Energia tõhusama kasutamisega kaasneb oluline rahaline kokkuhoid ja emissiooni vähenemine. Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) uuringute kohaselt on hoonete, tööstusprotsesside ja veo energiatõhususe parandamisega võimalik vähendada maailma energiavajadust 2050. aastaks ühe kolmandiku võrra ning seeläbi kontrollida globaalset kasvuhoonegaaside emissiooni. 

Toetust antakse vesiviljelusettevõttes energiaauditil põhinevate energiasäästulahenduste rakendamiste jaoks. Säästulahendused peavad olema välja toodud energiaauditi aruandes. Toetust energiasäästulahenduste rakendamiseks saab taotleda vaid ettevõtja, kelle ettevõte on auditeeritud ja kes tegeleb vesiviljelustoodete tootmisega.

Toetust rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Liidu eelarvest ja 25% on Eesti kaasrahastus. Meetme eelarve 2020. aastaks on 500 000 eurot.

PRIA võtab taotlusi vastu 13.04.2020 – 17.04.2020.

Esitati 2 taotlust, summas 16 699 eurot.

Taotlusdokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume saata enne toetuse taotluse esitamist.

Tingimused

Käesoleva meetme raames saab toetust taotleda vesiviljelusettevõte, mis tegeleb aktiivselt tootmisega ja omab käivet.

Toetust antakse tegevusteks, mis aitavad:

1) vähendada vesiviljelusettevõtte negatiivset keskkonnamõju;

2) suurendada vesiviljelusettevõtte energiatõhusust;

3) edendada vesiviljelusettevõtte üleminekut taastuvale energiaallikale

Abikõlblikud kulud on järgmised kulud:

1) vesiviljelusettevõtte renoveerimise ja ehitamise kulud;

2) seadme soetamise, kapitalirendi ja paigaldamise kulud;

3) energiasäästu tagava seadme, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduse soetamise, kapitalirendi ja paigaldamise kulud;

4) taastuvast energiaallikast energia tootmiseks kasutatava seadme soetamise, kapitalirendi ja paigaldamise kulud;

5) elektrivõrguga liitumise tasu;

6) toetuse objekti tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise kulu;

7) ettevalmistava töö raames tehtud kulu kuni 12 protsendi ulatuses toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest.

Ettevalmistava töö raames tehtavate kulutuste maksumus ei tohi ületada 12 protsenti tegevuse abikõlblikust maksumusest. Ettevalmistavate tööde raames tehtavate tegevuste all peetakse silmas projekteerimistöid ja projekteerimiseks vajalikke ehitusgeoloogilisi ja -geodeetilisi uurimistöid, mis on vaja teha enne investeeringu tegemist. Lisaks on ettevalmistava tööna abikõlblik keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud juhtudel keskkonnamõju hindamine ja energiaauditi või eksperdihinnangu tellimine. Ettevalmistavate kulude määra 12 protsendi hulka kuuluvad ka taotluse dokumentatsiooni ettevalmistamise kulud, mida toetatakse kuni 1500 euro ulatuses ühe taotlusvooru kohta.

Toetuse saamiseks taotletavad tegevused peavad olema välja toodud energiaauditi aruandes või eksperthinnangus, mille kohta peavad olema täidetud meetme määruses § 6 ja § 7 esitatud nõuded.

Toetuse määrad

Omafinantseeringu minimaalne määr on 50 protsenti abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühes taotlusvoorus taotleja kohta ei tohi olla suurem kui:

 1) taotleja viimase kinnitatud majandusaasta aruande omakapitali suurus;

 2) taotleja viimase kahe kinnitatud majandusaasta aruandes näidatud keskmine vesiviljelustoodangu müügitulu;

 3) 300 000 eurot.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes meetme määrusest ja kalandusturu korraldamise seaduse §‑st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

Peale nõuetekohasuse kontrolli hindab PRIA kõiki nõuetekohaseid taotlusi hindamiskriteeriumite alusel, mis on ära toodud meetme määruses.

Hindamise järel moodustab PRIA taotluste paremusjärjestuse, lugedes paremaks sellise taotluse, mis on saanud suurema koondhinde. Taotluse koondhinne saadakse hindepunktide liitmise teel. Võrdse koondhindega taotluste korral eelistatakse varem esitatud taotlust.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtaja lõppemisest arvates.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste maksetaotluse dokumentide saamisest.

Kohustused

Toetuse saaja viib toetatava tegevuse ellu ning esitab PRIAle kõik tegevuse elluviimisega seotud kuludokumendid ja maksetaotluse 12 kalendrikuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast toetatava tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIAle maksetaotluse. Maksetaotlusega koos esitatakse vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus § 12 lõikes 3 toodud dokumendid.

Toetuse saaja säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, mille 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

Dokumentide säilitamise tähtaja algusest ja lõpust teavitab PRIA toetuse saajat pärast viimase toetuseosa maksmist oma veebilehel tabelis EMKF toetuse saajad.

Toetusega seotud objektide tähistamist reguleerib maaeluministri määrus nr 22 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord.

Tähistuse kohta saab lisaks informatsiooni: