EMKF 2014-2020 objektide tähistamine

Tähistatavad objektid ja tegevused

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) rakenduskava toetuse abil rahastatud või toetust tutvustav projekt või tegevus tuleb sellest teavitava infoga tähistada. Selleks tuleb toetuse saajal kasutada nõuetekohast EMKF rakenduskava 2014-2020 logo ja Euroopa Liidu embleemi.

Avalikkust ei pea teavitama, kui toetatavaks tegevuseks on üritusel osalemine või kalapüügivahendi soetamine.

Logo ja embleem peavad olema paigutatud nii, et need on selgelt nähtavad ja muust teabest kergesti eristatavad. Veebilehele paigutatud logo ja embleem peavad olema digiseadme ekraanil nähtavad ilma, et kasutaja peaks ekraanile kuvatavat lehekülge allapoole kerima.

Fondi toetuse abil soetatud asjad ei pea olema eraldi tähistatud logo ja embleemiga, kui nimetatud asjad asuvad püsivalt ühes ruumis ja ruum on tähistatud nõuetekohase tahvli või plakatiga, millelt nähtub selgelt see, et ruumis asuvad asjad on soetatud fondi toetuse abil.

Välisriigis levitatava teabekandja ja muu võõrkeelse materjali tähistamiseks võib kasutada logo ja embleemi ingliskeelset versiooni.

Logo ja Euroopa Liidu embleemiga tuleb tähistada:

1) ehitis;

2) masin, seade;

3) meene;

4) info- ja reklaammaterjal;

5) ürituse korraldamine;

6) messidel osalemine;

6) digitaalne infokandja ja materjal, paigutatuna pakendile või tootele ning selle esilehele, -kaadrile, -pildile;

7) televisioonisaade, artikkel ja muu tekst tehniliselt võimalikul ja sobival viisil;

8) trükimeedia (näiteks infolehed) või avalikkusele suunatud veebilehe kuulutus (nt netireklaam).

 • Objekt, millele ei ole logo ja embleemi paigaldatud tootmise käigus, tähistatakse kleebisega (vt Juhendid).
 • Väike asi, sealhulgas kontoritehnika, mööbliese ja väiksem töövahend tähistatakse vertikaalse, vähemalt 26 × 45 millimeetri suuruse kleebisega või horisontaalse, vähemalt 45 × 26 mm suuruse kleebisega.
 • Väikese reklaameseme võib tähistada ainult embleemiga, mille kõrgus on vähemalt 5 mm, ning tekstiga „Euroopa Liit” ja „Euroopa Merendus- ja Kalandusfond”.
 • Suur asi, sealhulgas sõiduk ja seade, tähistatakse vertikaalse, vähemalt 70 × 120 mm suuruse kleebisega või horisontaalse, vähemalt 120 × 70 mm suuruse kleebisega.

Kleebise väljastab toetuse saajale toetuse taotlust menetlev asutus - kas PRIA või Maaeluministeerium. Ühe taotluse kohta väljastatakse toetuse saajale kuni 50 kleebist, rohkem kleebiseid võib väljastada üksnes põhjendatud juhul.

Ehitustööde puhul paigaldatakse ehitustööde asukohta kas stend või tahvel.

 • Kui ehitustööde toetussumma ületab 150 000 eurot, paigaldatakse ehitustöö asukohta ehitustööde ajaks ajutine stend. Kui ehitustöid tehakse erinevates asukohtades, paigaldatakse stend igasse asukohta.
 • Stendile kantakse logo ja embleem, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti stendi pindalast. Stendile kantakse toetatava tegevuse nimetus ja eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30 protsenti stendi kõrgusest.
 • Stend paigaldatakse avalikkusele nähtavasse kohta, mis asub ehitusobjekti vahetus läheduses. Stendi suurus on vähemalt 1500 × 1000 mm.
 • Kui ehitustööde toetussumma ületab 50 000 eurot, paigaldatakse ehitusobjekti asukohta tahvel. Tahvel paigaldatakse pärast ehitustöö lõppemist, kuid hiljemalt viimase väljamakse taotluse esitamise tähtpäeval.
 • Tahvlile kantakse logo ja embleem, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti tahvli pindalast, ning toetatava tegevuse nimetus ja eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30 protsenti tahvli kõrgusest.
 • Tahvel paigaldatakse ehitusobjekti vahetusse lähedusse. Tahvli suurus on vähemalt 500 × 300 mm.
 • Plakatit kasutatakse siis, kui ühes ruumis asuvad püsivalt mitmed objektid ja neid  objekte eraldi ei märgistata.
 • Samuti paigaldatakse plakat ehitusobjektile, kui fondi toetuse abil tehakse ehitustööd, mille toetussumma on kuni 50 000 eurot. Plakat paigaldatakse pärast ehitustööde lõppemist, kuid hiljemalt viimase väljamaksetaotluse esitamise tähtpäevaks.
 • Plakatile kantakse logo ja embleem, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti plakati pindalast, ning toetatava tegevuse nimetus ja eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30 protsenti plakati kõrgusest.
 • Plakati minimaalne suurus on A3.

Toetuse saaja tähistab toetatava objekti logo ja embleemiga toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.

Ürituse korraldamise ja messil osalemise puhul tähistatakse ürituse asukoht selle toimumise ajal logo ja embleemiga.

Toetuse saaja tagab, et logo ja embleem säilivad vähemalt viis aastat viimase toetuseosa maksmisest arvates, välja arvatud ürituse korraldamise ja messil osalemise puhul. Vajadusel asendab toetuse saaja logo ja embleemi uuega.

Täpsemad nõuded logo ja embleemi etalonkirjelduse kohta on sätestatud määruse § 9 ning suuruse kohta määruse lisas.

Logo kasutusjuhenditega on võimalik tutvuda Maaeluministeeriumi kodulehel.

Abimaterjalid