Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - juuni - august 2022

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - juuni - august 2022 (21. juuni seisuga)

Avatud taotlusvoorud – juuni 2022

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

LEADER kohalikuks arenguks

MAK 19 meede

avatud läbi aasta

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Algatusrühma koostöötegevused

EMKF meede 3.4

 

avatud läbi aasta

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)

EMKF meede 3.3

jaanuar - juuni

hiljemalt 50 tööpäeva jooksul päevast, mil kohalik algatusrühm esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Koolikava toetus

 

avatud läbi aasta

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus

EMKF meede 4.3

06.12.2021-31.12.2022 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine

MAK meede 9.2

avatud läbi aasta 4 kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest taotletakse tunnustamist

Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus

MAK meede 1.4

hanke korras   hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

Individuaalse nõuandeteenuse võimaldamine

MAK meede 2.1

hanke korras   hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

Nõustajate koolitustoetus

MAK meede 2.3

hanke korras   hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber)

EAGF

01.02.-30.09.2022    

Põllumajanduskindlustustoetus

MAK meede 17.1

09.02.-31.12.2022 PRIA teeb otsuse 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast PRIA teeb otsuse 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest

* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA ühisprojekti tegevuskavas planeeritud aja jooksul, mis võib olla üks kuni neli aastat, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni kolme aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2025. a.

Loe lisaks siit.

Saabuvad taotlusvoorud – juuli ja august 2022

Meetme nimetus 

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Erakorraline toetus põllumajandussektorile 2022

29.06.-06.07.2022 11,7 mln   Kohandamistoetus hiljemalt 30.09.2022, riigiabi hiljemalt 31.12.2022

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus (maksetaotluse esitamine)

MAK meede 3.1

Augustis - kuupäevad täpsustamisel   - 3 kuu jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamise päevast