Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - jaanuar - veebruar 2022

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - jaanuar - veebruar 2022 (25. jaanuari seisuga)

Avatud taotlusvoorud – jaanuar 2022

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

LEADER kohalikuks arenguks

MAK 19 meede

avatud läbi aasta

93,4 mln

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Algatusrühma koostöötegevused

EMKF meede 3.4

 

avatud läbi aasta

1,4 mln

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)

EMKF meede 3.3

 

jaanuar - juuni

25 mln

hiljemalt 50 tööpäeva jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Koolikava toetus

 

avatud läbi aasta

2 988 671 € koos kaasnevate haridusmeetmetega

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus

EMKF meede 4.3
06.12.2021-31.12.2022 471 999 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine

MAK meede 9.2
avatud läbi aasta   4 kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest taotletakse tunnustamist

Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus

MAK meede 1.4

 

hanke korras     hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

Individuaalse nõuandeteenuse võimaldamine

MAK meede 2.1
hanke korras     hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

Nõustajate koolitustoetus

MAK meede 2.3
hanke korras     hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA ühisprojekti tegevuskavas planeeritud aja jooksul, mis võib olla üks kuni neli aastat, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni kolme aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2025. a.

Loe lisaks siit.

Saabuvad taotlusvoorud – veebruar 2022

Meetme nimetus 

Vastuvõtt

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus

MAK meede 5.2
veebruar - detsember 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Põllumajanduskindlustustoetus

MAK meede 17.1
veebruar - detsember PRIA teeb otsuse 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast PRIA teeb otsuse 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest

Turuarendustoetus

Riiklik

01.-15.02.2022

PRIA teeb otsused hiljemalt 21.04.2022

PRIA teeb otsuse 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest

Põllumajandusloomade aretustoetus

Riiklik
01.-15.02.2022 PRIA teeb otsused hiljemalt 30.03.2022 PRIA teeb otsuse 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus

EMKF meede 4.4.3
21.02-31.03.2022 PRIA teeb otsuse 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest PRIA teeb otsuse 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest