Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - aprill - mai 2020

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - aprill - mai 2020

Avatud taotlusvoorud – aprill 2020 

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus

EMKF 4.3 meede

 

1.01-31.12.20

2 120 000

50 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

LEADER kohalikuks arenguks
MAK 19 meede

avatud läbi aasta

72,3 mln

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Algatusrühma koostöötegevused
EMKF meede 3.4

 

avatud läbi aasta

2,1 mln

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast.

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)

EMKF meede 3.3

 

avatud läbi aasta

20 mln

50 tööpäeva jooksul toetustaotluse ja algatusrühma dokumentide esitamisest algatusrühma poolt

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Koolikava toetus

 

avatud läbi aasta

2 988 671 koos kaasnevate haridusmeetmetega

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

 

Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus

EMKF meede 4.4.3

 

2.03.-31.12.20

123 730

45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest

25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest

Vesiviljelusloomade tauditõrjeprogrammi rakendamise toetus

EMKF meede 2.12

6.04-31.12.20

 

211 801

35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest

35 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest

*LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni 2 aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2022.aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA kuni 4 aasta jooksul, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni 3 aasta jooksul, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2022. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis võib toetuse saaja tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid esitada kuni 4 osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Saabuvad taotlusvoorud – mai 2020

Meetme nimetus ja link PRIA kodulehele

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus

MAK meede 3.2

30.04 – 06.05.20

300 000

60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest

Kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Mesilaspere toetus

1. - 15.05.20

800 000

detsember 2020

kuni 31.12.2020

Pindalatoetused, üleminekutoetused ning MAK loomapõhised toetused

2. - 21.05.20 

Hilinenult kuni 15.06

**

MAK pindala- ja loomatoetused: 10.02.2021;

otsetoetused ja üleminekutoetused: 10.12.2020

MAK pindala- ja loomatoetused: alates veebruar 2021;

otsetoetused ja üleminekutoetused: alates detsember 2020

 ** täpsem info iga toetusmeetme kohta on leitav toetuse lehelt