Tingimuslikkus ja nõuetele vastavus

Tingimuslikkus ja nõuetele vastavus

Nõuetele vastavus (inglise keeles cross compliance) on põllumajandustootmist käsitlev reeglistik, mille järgimisest sõltub põllumajandustootjal saadava toetuse suurus. 2023. aastast asendati nõuetele vastavuse süsteem tingimuslikkusega (inglise keeles conditionality). Taotlejad, kellel jätkuvad maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 keskkonnatoetuste kohustused 2023. ja 2024. aastal, peavad alltoodud toetuste osas täitma nõuetele vastavuse süsteemi nõudeid.

Tingimuslikkuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga tagatakse, et põllumajandustoetusi makstakse täies mahus vaid neile põllumajandustootjatele, kes täidavad erinevatest seadustest tulenevaid kohustuslikke majandamisnõudeid ja järgivad maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõudeid. 

Tingimuslikkuse ja nõuetele vastavuse süsteemid koosnevad kahest osast: maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuetest (HPK) ja kohustuslikest majandamisnõuetest (KM).

Toetuse saaja peab järgima nõudeid oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal terve kalendriaasta jooksul. Nõuete rikkumisel vähendatakse taotleja kõikide alltoodud toetuste summasid.

Tingimuslikkuse ja nõuetele vastavuse nõuete täitmist kontrollivad ja rikkumisi hindavad Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) ning Keskkonnaamet (KeA).

NB! Kahe perioodi toetuste samaaegse taotlemise puhul tuleb panna tähele järgnevaid asjaolusid:

• Kui taotletakse uue perioodi toetusi ja eelmise perioodi MAK pindalatoetusi, siis peab taotleja järgima nii nõuetele vastavuse kui ka tingimuslikkuse nõudeid. Eelmise perioodi pindalatoetuse puhul loetakse nõuetele vastavus täidetuks ka siis, kui taotleja täidab tingimuslikkuse nõudeid. Kui tingimuslikkuse nõudeid ei täideta, siis kontrollitakse nõuetele vastavuse nõuete täitmist. Kui ei täideta ka nõuetele vastavuse nõudeid, siis kohaldatakse taotlejale lisaks tingimuslikkuse sanktsioonidele ka nõuetele vastavuse süsteemis ettenähtud karistusi.

• Kui taotletakse uue perioodi toetusi ja eelmise perioodi MAK loomatoetusi, siis peab taotleja järgima nii nõuetele vastavuse kui ka tingimuslikkuse nõudeid.

 

Nõutele vastavus

Taotlejad, kellel jätkuvad Maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 keskkonnatoetuste kohustused 2023. ja 2024. aastal, peavad alltoodud toetuste osas täitma nõuetele vastavuse süsteemi nõudeid.

 • poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK);
 • ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL);

Nõuetele  vastavuse süsteemi alused on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1306/2013 artiklites 91–101 ja lisa II-s, komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artiklites 37–41, komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklites 65–75, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-des 32–34 ning põllumajandusministri 14.01.2015 määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded“.

 

Tingimuslikkus

Nõuetele vastavuse süsteem asendati alates 2023. aastast tingimuslikkusega (sh muutus ka karistussüsteem). Muutus toimus seoses Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023–2027 rakendamisega. Strateegiakava toetab põllumajandussektori elujõulisust, annab hoogu keskkonnasõbralikele põllumajandustavadele ning parandab maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.

 • põhisissetuleku toetus (PST);
 • ümberjaotav toetus (ÜJT);
 • noore põllumajandustootja toetus (NPT);
 • piimalehma kasvatamise otsetoetus (PTK);
 • ammlehma kasvatamise otsetoetus (ATK);
 • ute ja kitse kasvatamise otsetoetus (UTK);
 • tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetus (TVK);
 • puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamise otsetoetus (PKV);
 • seemnekartuli kasvatamise otsetoetust (SKT);
 • keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM);
 • mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetus  (MAHE);
 • mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus (MAHEL);
 • ökoalade toetus (ÖKO);
 • ökosüsteemiteenuste säilitamise toetus (ÖST);
 • mesilaste korjeala toetus (MESI);
 • põhjaveekaitse toetus (PÕHJAVESI);
 • pinnaveekaitse toetus (PINNAVESI);
 • turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetus (MULD);
 • pärandniidu hooldamise toetus (NIIT);
 • ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL);
 • loomade heaolu toetus (LHT);
 • loomade tervist edendavate kõrgemate majandamisnõuete toetus (KMN);
 • elurikkuse soodustamine Natura 2000 erametsades (NAM);
 • väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetus (VPR);
 • turvas- ja erodeeritud mullaga väärtusliku püsirohumaa kaitse toetus (MULD-VPR);
 • põhjavee kaitse alal asuva väärtusliku püsirohumaa kaitse toetus (PÕHJAVESI-VPR);
 • kohalikku sorti taime kasvatamise toetus (SORT).

Tingimuslikkuse süsteemi alused on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115 artiklites 12-13 ja lisa III-s, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116 artiklites 83-86, komisjoni delegeeritud määruse 2022/1172 artiklites 6–11, komisjoni delegeeritud määruse 2022/126 artiklis 48, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-des 42-43 ja 110 ning maaeluministri 21.12.2022 määruses nr 68 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded ning kohustuslikud majandamisnõuded“.

 

Tingimuslikkuse ja nõuetele vastavuse kontaktisikud kontrollivates asutustes:

Keskkonnaamet

Marit Vihlver – marit [dot] vihlver [at] keskkonnaamet [dot] ee (marit[dot]vihlver[at]keskkonnaamet[dot]ee), tel 3258 415 (Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnad)

Liivi Inno – liivi [dot] inno [at] keskkonnaamet [dot] ee (liivi[dot]inno[at]keskkonnaamet[dot]ee), tel 7994 946 (Põlva, Valga, Viljandi ja Võru maakonnad)

Lea Aren – lea [dot] aren [at] keskkonnaamet [dot] ee (lea[dot]aren[at]keskkonnaamet[dot]ee), tel 3258 414 (Rapla, Lääne, Saare, Pärnu ja Hiiu maakonnad)

Helen Juhkam – helen [dot] juhkam [at] keskkonnaamet [dot] ee (helen[dot]juhkam[at]keskkonnaamet[dot]ee), tel 5681 6301 (Tartu, Jõgeva ja Järva maakonnad)
 

Põllumajandus- ja Toiduamet

PTA üldine kontakt – pta [at] pta [dot] agri [dot] ee (pta[at]pta[dot]agri[dot]ee), tel 6051 710

Loomade kontrollid: Leone Kotkas – leone [dot] kotkas [at] pta [dot] agri [dot] ee (leone[dot]kotkas[at]pta[dot]agri[dot]ee), tel 5301 3569

Taimekaitse: Mirjam Potter – mirjam [dot] potter [at] pta [dot] agri [dot] ee (mirjam[dot]potter[at]pta[dot]agri[dot]ee), tel 504 5201
 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Ülle Laur – ulle [dot] laur [at] pria [dot] ee (ulle[dot]laur[at]pria[dot]ee), tel 523 0062

Ave Asi – ave [dot] asi [at] pria [dot] ee (ave[dot]asi[at]pria[dot]ee), tel 5904 4040