Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus 2015

Meede 16.2 I voor EAFRD

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme 16 „Koostöö” tegevuse alaliik. Toetuse eesmärgiks on toetada üksikprojekte, mis edendavad koostööd ja arendavad innovatsiooni ning lahendavad konkreetsete tootjate ja töötlejate tootmisprotsessiga seotud probleeme. Projektid on suunatud ettevõtete praktiliste vajaduste lahendamisele.

2014–2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus" on 6,3 miljonit eurot, millest 3  miljonit eurot on kavandatud 2015. aasta taotlusvooruks.

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus antakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

7.-11. septembrini toimunud taotlusvoorus laekus PRIAsse 43 taotlust summas kokku üle 10 mln euro (täpne summa selgub siis, kui PRIA on saanud vastused 19 järelepärimisele). Läbi vaatamata jääb üks taotlus, mis esitati hilinenult.
PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast, so 3. veebruariks 2016.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:EESMÄRK

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetuse eesmärgiks on toetada üksikprojekte, mis edendavad koostööd ja arendavad innovatsiooni eelkõige põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris ning lahendavad konkreetsete tootjate ja töötlejate tootmisprotsessiga seotud probleeme. Projektid peavad olema suunatud ettevõtte poolt püstitatud praktilistel vajadustel põhinevate lähteülesannete lahendamisele, mitte eraldiseisvate teadushuvide rahastamisele. Seejuures toetatakse ka koostööd teistes liikmesriikides loodud Euroopa Innovatsioonipartnerluse (edaspidi EIP) töörühmadega ning muud arendustegevusele või innovatsiooni arendamisele suunatud piiriülest koostööd. 

Tagasi algusse...

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 7. septembrist kuni 11. septembrini 2015.

Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatult taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus ja projektiplaan ning nendes esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus).

e-PRIA portaali saate siseneda siit. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIA-sse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures.

e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd. Palume Teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu. Täpsemat infot ID-kaardi ja mobiil-ID kohta saab Politsei ja Piirivalveametist ja veebilehelt www.id.ee.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusse...

 

TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri  3. augusti määrusega nr 75 Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus.

Taotlejale on kehtestatud nõuded põhitegevusalale, nõuded müügitulu, võlakordaja, maksevõime, maksuvõla puudumise jms kohta.

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetust saavad taotleda põllumajandustootmise või toiduainete töötlemisega või metsamajandamisega tegelevad ettevõtjad, sh ettevõtjaid ühendavad tulundusühistud või mittetulundusühingud.

Juhul kui taotlejaks on mittetulundusühing, siis lisaks üldistele taotlejale pandud nõuetele peab MTÜ koosseisus olema vähemalt kolm liiget, kes vastavad taotlejale sätestatud tegevusala nõuetele ning müügitulu ja võlakordaja tingimustele.

Taotleja omatoodetud või töödeldud toodete ja saaduste turustamisest saadud müügitulu kas koos või eraldi olema taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 4000 eurot. Taotleja peab olema tootmisega või töötlemise ja turustamisega tegelenud vähemalt ühe majandusaasta enne taotlemist ja mida peab kajastama ka majandusaasta aruanne.

Taotlejale on kehtestatud finantsnäitajate põhised baasnõuded:  võlakordaja eelmisel majandusaastal mitte suurem kui 0,7 (taimekasvatussaaduste töötlejatel on erisus) ja maksevõime näitaja mitte väiksem kui 1. Sätestatud piirangutega tagatakse, et toetust saavad taotleda vaid ettevõtjad, kelle majandusnäitajate alusel võib eeldada, et lisategevused aitavad kaasa ettevõtja arengule ega muutu ettevõtjale koormavaks.

Toetuse taotleja peab kaasama partnerina projekti kavandamisse ja elluviimisse vähemalt ühe teadus- ja arendusasutuse, kellel on projekti valdkonnas varasem teadus- ja arendustegevuse kogemus ning projekti elluviimiseks vajalikud vahendid, ruumid ja asjaomase kvalifikatsiooniga personal. Partner-teadus/arendusasutuseks võib olla ka tehnoloogia arenduskeskus.

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetust saab küsida ka EIP töörühmade piiriülese koostööprojekti elluviimiseks, kuid sel juhul rakenduvad mõned täiendavad, EIP töörühmale kohaldatavad tingimused. Hetkel on teistes liikmeriikides EIP töörühmade tegevus alles käivitumas.

Taotleja koostab koostöös partner teadus-arendusasutusega projektiplaani.

Projektiplaanis on kirjas projekti tegevuste lühikirjeldus, lähteülesanne, tööplaan, ajakava, projekti lahendustee ja kasutatav metoodika, oodatavad tulemused, projekti eeldatavad kaasatavad pooled ja nende tööjaotus projekti tegevuste elluviimisel, eelarve kalkulatsioon ja projekti tulemuste levitamise kava.

Toetust võib taotleda järgmistele tegevustele:

Arendus- ja tootearendusprojektid ning projektitulemuste levitamine

Toetust saab küsida põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, metsasaaduste töötlemise, metsa majandamise ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise valdkonna tegevuste elluviimiseks:

  • uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamine, sh asjaomased uuringud ja katseprojektid,
  • tootearendusprojektid, sh katseprojektid,
  • projektitulemuste levitamine.

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamisele suunatud tegevused toimuvad pigem laboritingimustes ega ole samavõrd kaubandusliku suunitlusega kui tootearendusprojektid.

Tootearendusprojekti tegevused on suunatud olemasolevate teaduslike või ärialaste teadmiste kasutamisele kaubandusliku suunitlusega uute või täiustatud toodete ja teenuste väljatöötamiseks. Tavapäraselt toimub tootearendustegevus ettevõttes. Tootearendusprojekti raames võib luua või täiustada toodete, protsesside või teenuste prototüüpe ning neid tegelikes töötingimustes katsetada.

Arendustegevuste raames saab teha ka katseprojekte, näiteks katsetada toodet või tehnoloogiat tingimustes, kus neid ei ole varem rakendatud. Katseprojekt võib eelneda või järgneda arendus- või tootearendustegevustele.

Abikõlblikud on otsesed kulud, mis on vajalikud projektiplaanis kirjeldatud tegevuste elluviimiseks ning projekti tulemuste levitamiseks, sh personalikulud, lähetuskulud, kulud uuringute tellimiseks ja konsultatsioonideks, mittetootliku investeeringu kulud, tegevuskulud, projektitulemuste levitamisega seotud kulud jm.

Tagasi algusse...

 

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Toetuse määr on kuni 90% ja sõltub sellest, millise valdkonna projekti planeeritakse ja kes on toetuse saaja.

Madalam toetusmäär või nõue, et vähese tähtsusega abi summa iga tegevuses osaleva ettevõtja kohta ei või ületada 200 000 eurot kolme majandusaasta jooksul, kohaldub üksnes juhul, kui tegemist ei ole Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) I lisas nimetatud põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega seotud projektidega.

Taotleja saab kontrollida enda kohta käivaid andmeid riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist Rahandusministeeriumi veebilehe kaudu www.fin.ee/riigiabi.

Toetuse maksimaalne suurus on 350 000 eurot abikõlblikest kuludest ühe projekti kohta.

Tagasi algusse...

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

EIP piiriülese koostööprojekti puhul kontrollib vastava riigi pädev asutus piiriülese koostööprojekti tegevuse vastavust arengukava strateegiale ja prioriteetidele. EIP piiriülese koostööprojekti töörühma tegevuste kontroll lepitakse kokku vastavate riikide pädevate asutuste vahel.

Taotluste hindamiseks ning taotluste paremusjärjestuse koostamiseks moodustab PRIA hindamiskomisjoni.

PRIA hindab nõuetele vastavaid taotlusi määruse lisas sätestatud hindamiskriteeriumide alusel.

Hindamistulemuste põhjal moodustab PRIA taotluste paremusjärjestuse, mille koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

Täpsemalt palume hindamise korra ja hindamiskriteeriumitega tutvuda määrusest.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa rahastamise eelarvet ja kui kõik taotlused on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused. 

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa. Minimaalne hindepunktide summa toetuse taotluse rahuldamiseks moodustab vähemalt 40 protsenti maksimaalsest hindepunktide summast.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, 3. veebruariks 2016.

Toetuse saaja viib projekti ellu ning esitab projekti elluviimist tõendavad dokumendid iga projektietapi lõppedes vähemalt üks kord aastas, kuid mitte rohkem kui neli korda aastas ühe taotluse kohta arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 2023. aasta 1. juuliks.

 

Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Tagasi algusse...

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab Tartu keskusest Tähe 4, infotelefonil 737 7678, e-postiga info [at] pria [dot] ee

Tagasi algusse...