Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus 2018

Meede 4.2.3 III voor MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse alaliik.

Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetust antakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

2014–2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele "Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus" on 8,94 miljonit eurot, millest 4 miljonit on kavandatud 2018. aasta taotlusvooruks.

Taotlusvoorus 21.11 - 28.11.2018 esitati toetuse saamiseks kokku 4 avaldust. Taotletud toetuse kogusumma on 3 200 560,10 eurot. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või rahuldamata jätmise otsuse 80 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 26. märtsiks 2019.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


TOETUSE EESMÄRK

Tootjarühmadele mõeldud töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse eesmärgiks on ühistegevuse soodustamine põllumajandussaaduste töötlemise etapis, et selle kaudu tõsta omavaheline koostöö järgmisele tasandile. Põllumajandussaaduste töötlemine on üheks võimaluseks, kuidas tootjad saavad parandada enda positsioone toidutarneahelas.

Tagasi algusse…

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Toetustaotluste esitamine toimub ainult elektroonselt PRIA e-teenuse keskkonnas ehk e-PRIA kaudu. Toetustaotlusi saab esitada 21. novembrist 28. novembrini 2018. Alates 14. novembrist on võimalik toetustaotlusi uues e-PRIAs eeltäita. Eeltäidetud taotlused tuleb esitada vastuvõtuperioodil.

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678, e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee). Teenindusbüroodes on kohapeal olemas kliendiarvutid, mille kasutamiseks on võimalik endale sobiv aeg broneerida (www.pria.ee/broneering).

Kui taotlete PRIA vahendusel toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks.  Infot kliendiks registreerumise kohta leiate PRIA kodulehelt. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tagasi algusse…

TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri 30. septembri 2015 määrusega nr 6 Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus.

Toetust võib taotleda komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 I lisa artikli 2 tähenduses mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja nõuetele vastav ettevõtja või suurettevõtja, kellel oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal alla 750 töötaja ja kelle müügitulu nimetatud majandusaastal oli alla 200 miljoni euro, ning kes on:

Mikro-, väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate (edaspidi VKE) kategooriasse kuuluvad ettevõtjad, kellel on vähem kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot. VKEde kategoorias loetakse väikeseks need ettevõtjad, kes annavad tööd vähem kui 50 inimesele ja kelle aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot.

VKEde kategoorias loetakse mikroettevõtjaks need ettevõtjad, kes annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja kelle aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.
Suurettevõtjad on ettevõtjad, kellel oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähem kui 750 töötajat (koos partner- ja sidusettevõtjatega) ja kelle müügitulu nimetatud majandusaastal oli väiksem kui 200 miljonit eurot.

Toetust võib taotleda järgmistele tegevustele:

 • Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks, turustamiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmine;
 • Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks, turustamiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku ehitise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

Põllumajandustoodete mõiste on sätestatud Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 11, mille kohaselt on põllumajandustooted aluslepingu I lisas loetletud tooted (välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustooted, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1379/2013 I lisas). Põllumajandustoodete töötlemine on komisjoni sama määruse artikli 2 punkti 10 kohaselt põllumajandustoodete mistahes töötlemine, mille saadus on samuti põllumajandustoode (välja arvatud selline põllumajandusettevõttes toimuv tegevus, mis on vajalik loomse või taimse saaduse esmamüügiks ettevalmistamiseks). Artikli 2 punkti 8 kohaselt on põllumajandustoodete turustamine toodete omamine või väljapanek, mille eesmärk on müük, müügiks pakkumine, tarnimine või mis tahes muu turustamise viis (välja arvatud esmatootja esmamüük edasimüüjatele või töötlejatele) ja mistahes tegevus, millega toodet esmamüügiks ette valmistatakse. Esmatootja poolset lõpptarbijale müümist käsitatakse turustamisena, kui see toimub selleks ettenähtud kohas.

NB! Toetuse taotlemisel peab taotleja kinnitama, et kahe aasta jooksul enne taotluse esitamist ei ole toimunud sama või sarnase tegevuse või selle osa ümberpaigutamist ettevõttesse, kuhu tehakse taotletud abi alusel algne investeering, ning taotleja võtab kohustuse, et ümberpaigutamist ei toimu kahe aasta jooksul pärast seda, kui taotletud abi alusel on algne investeering tehtud.

Kui investeeringuobjektiks on ehitis, peavad olema täidetud järgmised nõuded:

 • ehitise kohta on ehitusluba või ehitusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt;
  • ehitis ja selle alune maa on taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja, ning vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja.

Kui investeeringuobjektiks on seade, mis paigaldatakse ehitisse või mida kasutatakse ehitises, on ehitis taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud kasutusvaldus või sõlmitud kirjalik üüri- või rendileping vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja; ning vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja.

Seadme abikõlbliku kulu moodustab:

 • seadme ning selle paigaldamise, seadistamise või müüja poolt selle kasutamise väljaõppe maksumus;
 • seadme kasutamiseks vajaliku tarkvara ja infotehnoloogilise seadme ning selle paigaldamise ja seadistamise maksumus.

Ehitise abikõlbliku kulu moodustab:

 • ehitise püstitamise maksumus;
 • ehitise rajamise maksumus;
  • ehitise paigaldamise maksumus;
  • ehitise rekonstrueerimise maksumus;
  • ehitise laiendamise maksumus.

Abikõlblike kulude hulka loetakse ka ehitusseadustiku alusel tehtava omanikujärelevalve kulud.

Meetme määruses on kehtestatud nõuded investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta. Taotleja peab olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile.

Kui taotleja taotleb toetust ehitise ehitamiseks, peab taotleja olema saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad investeeringuobjekti hinnapakkumused iga ehitise kohta eraldi ja need hinnapakkumused peavad sisaldama järgmisi andmeid:

 • taotleja ja hinnapakkuja nimi;
 • hinnapakkuja kontaktandmed;
 • hinnapakkumuse väljastamise kuupäev;
 • kavandatava investeeringuobjekti või tegevuse käibemaksuta ja käibemaksuga maksumus;
 • ehitise nimetus;
 • ehitise ehitisregistri kood;
 • selle katastriüksuse katastritunnus, millel ehitis paikneb või millele kavandatakse ehitis ehitada;
 • ehitise üldkulud ja vastava kululiigi olemasolu korral ehitise, välisrajatiste kulud, aluse- ja vundamendikulud, kandetarindite kulud, fassaadielementide kulud, katusekulud, ruumitarindite kulud, pinnakatete kulud, tehnosüsteemide kulud, ehitusplatsi korralduskulud ja ehitusplatsi üldkulud;
 • hinnapakkuja majandustegevuse registreerimise number.

NB! Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem, sellega seotud siduvaid kohustusi ei või olla võetud varem ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

Rahastamisvahendid investeeringute planeerijaile

Maaeluministeerium ja Maaelu Edendamise SA sõlmisid lepingu, mille järgi väljastab sihtasutus laene ja tagatisi MAK 2014-2020 vahenditest põllumajandus-, toidutööstus- ja maapiirkonna ettevõtjatele.

Rahastamisvahendist rahastatakse investeeringuid materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse, mis vastavad toetatavatele tegevustele seoses MAK meetmega 4.2 "Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks".

Vaata lähemalt siit.

Tagasi algusse…

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Toetust antakse toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest:

 • mikro- või väikeettevõtjale kuni 40 protsenti;
 • keskmise suurusega ettevõtjale kuni 35 protsenti;
 • suurettevõtjale kuni 25 protsenti.

Toetuse määra suurendatakse viie protsendi võrra, aga mitte rohkem kui 45 protsendini, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja, kelle:

 • ettevõte on tunnustatud mahepõllumajanduse valdkonnas ja kavandatava investeeringu eesmärk on mahepõllumajandustoodete töötlemine, turustamine või töötlemine ja turustamine;  või
 • kavandatava investeeringu eesmärk on edendada puu- ja köögivilja või põllumajandusloomade turustamist.

Toetuse maksimaalne suurus kogu MAK 2014-2020 programmperioodi jooksul on kaks miljonit eurot ühe taotleja kohta.

Taotleja ja taotlejaga ühte kontserni kuuluv ettevõtja või „Konkurentsiseaduse“ § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad loetakse üheks ettevõtjaks, kes saavad kokku toetust taotleda eelnevas lõigus sätestatud ulatuses.

Tagasi algusse…

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

Taotluste hindamiseks ja taotluste paremusjärjestuse koostamise kohta ettepanku tegemiseks moodustab PRIA peadirektor hindamiskomisjoni.

Taotlusi hinnatakse määruse lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist.

PRIA koostab hindamistulemuste põhjal taotluste paremusjärjestuse, milles loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

Täpsemalt palume hindamise korra ja hindamiskriteeriumidega tutvuda määrusest.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 80 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates, s.o hiljemalt 26. märtsiks 2019.

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist e-PRIA keskkonna kaudu PRIA-le maksetaotluse koos vajalike dokumentidega. Seda saab teha kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, peab toetuse saaja esitama investeeringu elluviimist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 2023. aasta 30. juunil.

Kokku saab investeeringu tegemist tõendavaid dokumente esitada ühe taotluse kohta kuni 20 korda.

Toetuse saajal peab hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajal olema ehitusregistris kasutusluba või kasutusteatis, kui see on nõutud ehitusseadustiku kohaselt.

Kui kavandatava investeeringu eesmärk on mahepõllumajandustoodete töötlemine, turustamine või töötlemine ja turustamine, peab toetuse saaja ettevõte olema tunnustatud mahepõllumajanduse seaduse alusel hiljemalt esimese aasta lõpuks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Samaks ajaks peab toetuse saaja turustama tehtud investeeringu tulemusena mahepõllumajandustoodet, kui kavandatava investeeringu eesmärk on mahepõllumajandustoodete töötlemine, turustamine või töötlemine ja turustamine.

Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda tema arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Toetuse saaja võib taotleda ka toetatava tegevuse rahastamist enne kulutuste tegemist osaliselt tasutud kuludokumentide (OTKA) alusel. Eelduseks on, et kõnealune investeering või selle osa on tehtud (töö või teenus lõpetatud, kaup ostetud), toetuse saaja on selle vastu võtnud ning teenuse/kauba pakkujale tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse rahasumma. Toetuse väljamaksmiseks OTKA alusel tuleb PRIAle esitada e-PRIA kaudu maksetaotlus koos investeeringu tegemist tõendavate nõuetekohaste dokumentidega.

Pärast PRIA käest raha laekumist peab toetuse saaja tasuma saadud raha viivitamata sellele isikule, kellelt ta tellis teenuse või töö või ostis kaupa. Raha ülekandmise tõenduseks esitab toetuse saaja PRIAle teatise koos maksmist tõendava dokumendiga (arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte). Teatis koos maksekorraldus(t)ega tuleb PRIAle esitada seitsme tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse alusel makstud raha laekumisest.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiate juhised, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

Tagasi algusse…

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja PRIA keskusest Tartus Tähe 4, tel 737 7678, e-post info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

Tagasi algusse..