Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus 2018

Meede 4.3.2 IV voor MAK 2014-2020

29. juunil 2020. a jõustus maaeluministri määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus“ muudatus.

Muudatuse kohaselt  saavad 2018. aastal taotluse esitanud toetuse saajad tegevuste lõpetamiseks kaheksa kuud ajapikendust ning peavad oma tegevused ellu viima senise 24 kuu asemel 32 kuu jooksul.

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse liigi 4.3 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid” alaliik.

Taotlusvoorus 31.10 - 08.11.2018 esitati toetuse saamiseks kokku 37 avaldust (ettevõtjate sihtgrupis 22 avaldust, mittetulundusühingute sihtgrupis 15 avaldust). Taotletud toetuse kogusumma kokku on 10 298 332,12 eurot (ettevõtjate sihtgrupis 4 281 496,21 eurot, mittetulundusühingute sihtgrupis 6 016 835,91 eurot). PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 75 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 27. veebruariks 2019.

Meetme „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus“ eelarve 2014 – 2020 programmperioodiks on 49 miljonit eurot, millest 2018. aastal toimuva vooru eelarve on 8 413 000 eurot (ettevõtjate sihtgrupp – 2 400 000 eurot, mittetulundusühingute ja sihtasutuste sihtgrupp – 6 013 000 eurot).

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetust antakse Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

 

Eesmärk

Vastuvõtu aeg ja –koht

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused

Toetuse määr ja suurus

Toetuse määramine ja väljamaksmine

Lisainfo ja kontakt

 

EESMÄRK

Toetuse üldeesmärk on maatulundusmaa viljelusväärtuse suurendamine ja sihtotstarbelise kasutuse tagamine korrastatud kuivendussüsteemide ja juurdepääsuteede abil.

Spetsiifilisteks eesmärkideks on põllu- ja erametsamajanduse tootmistingimuste tasakaalustamine maapiirkondades, vähendades ebasoodsast veerežiimist tingitud põllumajandustootmise riske ja suurendades erametsa tootlikkust. Eesmärkideks on veel üleujutusohtude vähendamine ja eesvoolude isepuhastamisvõime suurendamine, hajukoormuse leviku vähendamine ning maaparanduse ühistegevuse arendamine, mis aitab terviklikult maaparandussüsteeme korrastada.

Tagasi algusesse...

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Toetustaotluste esitamine toimub ainult elektroonselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Toetustaotlusi saab esitada 31. oktoobrist 8. novembrini 2018. Alates 24. oktoobrist on võimalik toetustaotlusi uues e-PRIAs eeltäita. Eeltäidetud taotlused tuleb esitada vastuvõtuperioodil.

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678, e-posti aadressil  info [at] pria [dot] ee. Teenindusbüroodes on kohapeal olemas kliendiarvutid, mille kasutamiseks on võimalik endale sobiv aeg broneerida (www.pria.ee/broneering).

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Seda saab teha mugavalt ja kiiresti siin. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tagasi algusesse...

TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri 29. juuli 2015 määrusega nr 76 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus.

Metsamaal paikneva reguleeriva võrgu ning selle toimimiseks vajalike rajatiste ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks ning metsamaale juurdepääsutee ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks antav toetus on vähese tähtsusega abi (edaspidi VTA). Vähese tähtsusega abi summa kokku ettevõtja ja taotleja (maaparandusühistu ja muu mittetulundusühingu) ettevõtjast liikme kohta ei või ületada jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul kokku 200 000 eurot.

VTA suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud komisjoni määruse 1407/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt.

Mõiste „Üks ettevõtja” hõlmab nimetatud määruse tähenduses kõiki ettevõtteid, mille vahel on vähemalt üks järgmistest suhetest:

a) ettevõte omab teises ettevõttes aktsionäride või osanike häälteenamust;

b) ettevõttel on õigus ametisse määrata või ametist vabastada enamikku teise ettevõtte haldus-, juht- või järelevalveorgani liikmetest;

c) ettevõttel on õigus rakendada teise ettevõtte suhtes valitsevat mõju vastavalt teise ettevõttega sõlmitud lepingule või selle asutamislepingule või põhikirjale;

d) ettevõte, mis on teise ettevõtte aktsionär või osanik, kontrollib vastavalt kokkuleppele teiste aktsionäride või osanikega üksi sellise ettevõtte aktsionäride või osanike häälteenamust.

Üheks ettevõtjaks peetakse ka ettevõtteid, mis on punktides a–d kirjeldatud suhtes ühe või enama muu ettevõtte kaudu.

Toetuse taotlejaks võib olla:

 • Ettevõtja, kes on tegelenud omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügiga taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal;
 • Ettevõtja, kelle omandis on metsamaad;
 • Metsaühistu, kui toetatav tegevus vastab tema põhikirjalisele eesmärgile;
 • Maaparandusühistu oma tegevuspiirkonnas, kui toetatav tegevus vastab tema põhikirjalisele eesmärgile;
 • Mittetulundusühing meetme määruse § 5 lg 1 p 2 nimetatud tegevuste puhul, kui toetatav tegevus vastab tema põhikirjalisele eesmärgile;
 • riigi sihtasutus, mis tegeleb põllumajandusliku tegevusega ja on muuseum muuseumiseaduse tähenduses.

Toetatavateks põhitegevusteks on:

1)   maaparanduslikud tegevused – kuivendussüsteemi kuuluva hoone püstitamine või rajatise rajamine, nende rekonstrueerimine või uuendamine;

2)   juurdepääsu tagamine põllumajandus- ja erametsamaale ning põllumajanduslikule tootmishoonele juurdepääsutee ehitamine või rekonstrueerimine.

NB! Maaparandusliku tegevusega kaasneva puittaimede raie ja väljaveo abikõlblik maksumus võib olla kuni 15 protsenti nende tegevuste abikõlblikust maksumusest.

Toetust võib saada ka kavandatava tegevusega seotud ettevalmistavateks töödeks, mille hulka arvatakse:

 • asjakohased projekteerimis- ja uurimistööd;
 • ehitusprojekti ekspertiisi tegemine;
 • maaparandussüsteemi uuendustööde korral uuendustööde kava ja selle alusel meetme määruse lisa 2 kohaselt koostatud maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõte;
 • keskkonnamõju hindamisega seotud tegevused, kui seda on ehitusloa andja projekteerimistingimustes ette näinud;
 • ehitusgeoloogiline ja geodeetiline töö;
 • omanikujärelevalve tegemine toetatavale ehitus- ja rekonstrueerimistööle maaparandusseaduse alusel kehtestatud korras.

Ettevalmistavad tööd peavad olema tehtud ja nende kohta peab olema arve väljastatud enne, kui taotleja esitab taotluse toetuse taotlemiseks.

Tagasi algusesse...

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Toetuse määr ja suurus sõltuvad toetatavast tegevusest. Toetuse määrad ja suurused on täpsemalt välja toodud meetme määruses § 11.

NB! Põllumajandusettevõtjast sihtasutusele antakse toetust maaparanduslikele tegevustele kuni 100 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

 • Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta meetme määruse § 5 lõikes 1 nimetatud tegevuste puhul kokku on 520 000 eurot arengukava programmiperioodil.
 • Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta meetme määruse § 5 lõigetes 2 ja 3 nimetatud tegevuste puhul kokku on 60 000 eurot arengukava programmiperioodil.
 • Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kõigi tegevuste puhul kokku on 580 000 eurot arengukava programmiperioodil.

Tagasi algusesse...

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, maaelu arengukavas ja meetme määruses sätestatud nõuetele.

Taotlusi hinnatakse sihtgruppide kaupa määruse lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel.

Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus. Võrdsete hindepunktide summaga taotluste puhul eelistatakse selle taotleja taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem. Kui ka see näitaja on võrdne, eelistatakse suurema omafinantseeringuga taotlust.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 75 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 27.02.2019.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiate juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

PRIA teeb toetuse saaja maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kahe kuu jooksul arvates §-s 20 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Taotleja võib taotleda ka toetatava tegevuse rahastamist enne kulutuste tegemist osaliselt tasutud kuludokumentide (OTKA) alusel. Eelduseks on, et kõnealune investeering või selle osa on tehtud (töö või teenus lõpetatud, kaup ostetud), taotleja on selle vastu võtnud ning teenuse/kauba pakkujale tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse rahasumma. Toetuse väljamaksmiseks OTKA alusel tuleb PRIA-le esitada e-teenuse keskkonna kaudu maksetaotlus koos investeeringu tegemist tõendavate nõuetekohaste dokumentidega.

Pärast PRIA käest raha laekumist peab toetuse saaja tasuma saadud raha viivitamata sellele isikule, kellelt ta tellis teenuse või töö või ostis kaupa. Raha ülekandmise tõestuseks esitab toetuse saaja PRIA-le teatise koos maksmist tõendava dokumendiga (arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte). Teatis koos maksekorralduse(te)ga tuleb PRIAle esitada seitsme tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse alusel makstud raha laekumisest.

Tagasi algusesse...

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja PRIA keskusest Tartus Tähe tn 4, tel 737 7678, e-post info [at] pria [dot] ee.

Tagasi algusesse...