Loomade tervist edendavate kõrgemate majandamisnõuete toetus 2023

EAFRD ÜPP SK 2023-2027

Tutvustus

Loomade tervist edendavate kõrgemate majandamisnõuete (edaspidi KMN) toetuse eesmärk on tõsta loomakasvatajate teadlikkust karjatervise olulisusest ning vastata seeläbi ühiskonna ootustele loomakasvatuslikus toidutootmises. Toetust antakse piimatõugu lehmade karjatervist edendavate majandamisnõuete elluviimise eest loomakasvatusettevõttes viie järjestikuse kalendriaasta jooksul. KMN kohustuse võtmine aitab tõhusamalt ennetada haiguste tekkimist ja antimikroobsete ravimite kasutamise vajadust.

2023. aasta taotlusvooru eelarve on 1 170 000 eurot.

Toetust saab taotleda 10. maist 15. juunini 2023. a. Taotlusi saab esitada  e-PRIAs.  e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd.  

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreerida ennast PRIA kliendiks toetuse taotlejana. Kliendiks registreerimise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Pärast andmete kandmist põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse on võimalik e-PRIAs soovitud toimingutega jätkata.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volikirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“.

Tingimused

Toetust antakse piimatõugu lehmade karjatervist edendavate kõrgemate majandamisnõuete elluviimise eest.

Toetuse saamise nõuded

 • Toetuse taotleja võtab viie järjestikuse kalendriaasta pikkuse kohustuse põllumajandusloomade registrisse kantud loomade pidamise tegevuskoha kohta.
 • Toetust antakse kalendriaastal peetud toetusõiguslike lehmade keskmise arvu alusel. Toetuse määramisel ümardatakse keskmine arv täisarvuni.
 • Taotleja peab igal kohustuseaastal pidama keskmiselt vähemalt 101 piimatõugu lehma. Keskmine arv võib kohustuseaastati erineda.
 • Toetusõiguslik on piimatõugu lehm, keda taotleja peab tegevuskohas, kes on nõuetekohaselt identifitseeritud ja kelle andmed on nõuetekohaselt kantud põllumajandusloomade registrisse. Piimatõud on eesti holstein (EHF), eesti punane (EPK), eesti maatõug (EK), šviitsi (AP), äärširi (FA) ja džörsi (JER).
 • Taotlejal on kirjalikus vormis sõlmitud leping Eesti Maaülikooli karjaterviseprogrammide alase täiendusõppe õppekava läbinud või sama õppekava alusel koolitatud veterinaararstiga, kes teostab karjatervise andmete analüüsi ja nõustab taotlejat karjatervise olukorda parandavate meetmete osas. Leping peab kehtima kogu kohustuseperioodi ning see tuleb esitada e-PRIAs hiljemalt kohustuseperioodi esimese aasta 15. juuniks. Sobivate veterinaararstide nimekirja leiate sakist „Abiks taotlejale“.
 • Kui veterinaararstiga sõlmitud leping lõpeb kohustuseperioodi jooksul, sõlmib taotleja uue asjakohase lepingu 30 päeva jooksul alates eelmise lepingu lõppemisest ja teavitab PRIAt uue lepingu sõlmimisest seitsme päeva jooksul.
 • Taotleja kogub kohustuseperioodi jooksul tegevuskohas peetavate piimatõugu veiste kohta karjatervise andmeid ja koostab tegevuskoha kohta igakuiselt vormikohase karjatervise protokolli kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil. Kõik protokollid tuleb säilitada kohustuseperioodi lõpuni. Karjatervise protokolli vormi leiate sakist „Abiks taotlejale“.
 • Alates 2024. aastast peab taotleja esitama e-PRIAs karjatervise protokolli iga kuu kohta hiljemalt järgneva kuu 7. kuupäevaks. (st 2024. a jaanuarikuu protokoll esitatakse 7. veebruariks jne). Protokolli igakuine esitamise nõue jääb kehtima kohustuseperioodi lõpuni.
 • Taotleja täidab loomatauditõrje programmi. Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) valib igal aastal välja loomapidajad, kelle loomade osas viiakse läbi vastavad uuringud loomataudide vaba staatuse säilitamiseks.
 • Taotleja peab täitma oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal tingimuslikkuse nõudeid.

Kohustused

KMN toetuse 5-aastase kohustuse puhul tuleb nõudeid täita viiel järjestikusel kalendriaastal ning kohustuse jätkamist tuleb kinnitada igal aastal KMN toetuse taotlemisega.

Oma kohustuste andmeid saate vaadata e-PRIA menüüpunktis „Pindalateenused“ valides  „Pindalatoetuste lisateenused“.

Kui taotleja ei ole vääramatu jõu või erandlike asjaolude tõttu võimeline jätkama kohustuse täitmist, siis on võimalik kohustus lõpetada.

Toetuse määramine

KMN toetuse ühikumäär piimatõugu lehma kohta on 45 eurot kalendriaastas.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. veebruariks 2024. a. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juunil 2024. a.

Abiks taotlejale

Lisainfo:

 • pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679
 • toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)