Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - november-detsember 2020

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - november-detsember 2020

Avatud taotlusvoorud – november 2020 

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus

EMKF 4.3 meede

1.01-31.12.20

2 120 000

50 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

LEADER kohalikuks arenguks

MAK 19 meede

avatud läbi aasta

72,3 mln

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Algatusrühma koostöötegevused

EMKF meede 3.4

 

avatud läbi aasta

2,1 mln

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)

EMKF meede 3.3

 

avatud läbi aasta

20 mln

50 tööpäeva jooksul toetustaotluse ja algatusrühma dokumentide esitamisest algatusrühma poolt

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Koolikava toetus

 

avatud läbi aasta

2 988 671 koos kaasnevate haridusmeetmetega

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus

EMKF meede 4.4.3

2.03.-31.12.20

123 730

45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Vesiviljelusloomade tauditõrjeprogrammi rakendamise toetus

EMKF meede 2.12

6.04.-31.12.20

 

211 801

35 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest

35 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Tootjarühmade loomise ja arendamise toetus (maksetaotlused)

MAK meede 9.1.2

26.10.-30.12.20     30 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse esitamisest

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.1

18.11.-24.11.20 eeltäitmine, 25.11.-02.12.20 taotluse esitamine 4 000 000 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Püügivahendi parendamise toetus 

EMKF meede 1.15

16.11.-29.11.20 1 000 000 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest

* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kolme aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2022.aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA ühisprojekti tegevuskavas planeeritud aja jooksul, mis võib olla üks kuni neli aastat, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni nelja aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2022. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2023. a.

Loe lisaks siit.

Saabuvad taotlusvoorud – detsember 2020

Meetme nimetus ja link PRIA kodulehele

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus

Riiklik

02.12-09.12.20 5 000 45 tööpäeva jooksul taotluse saamisest alates mitte varem kui kümnendal tööpäeval toetuse määramise otsuse tegemisest alates

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus

MAK meede 4.3.2

02.12-08.12.20 eeltäitmine,

09.12-16.12.20 taotluse esitamine

7 504 600

75 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kahe kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks

MAK meede 4.3.1

09.12-16.12.20 1 350 000 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kahe kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse

EMKF meede 2.2.1

08.12-14.12.20 eeltäitmine,

15.12-22.12.20 taotluse esitamine
2 198 615 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtaja lõppemisest arvates 35 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest