Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - märts - aprill 2021

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - märts - aprill 2021

Avatud taotlusvoorud – märts 2021 

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

LEADER kohalikuks arenguks

MAK 19 meede

avatud läbi aasta

72,3 mln

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Algatusrühma koostöötegevused

EMKF meede 3.4

 

avatud läbi aasta

2,1 mln

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)

EMKF meede 3.3

 

avatud läbi aasta

20 mln

50 tööpäeva jooksul toetustaotluse ja algatusrühma dokumentide esitamisest algatusrühma poolt

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Koolikava toetus

 

avatud läbi aasta

2 988 671 € koos kaasnevate haridusmeetmetega

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus

EMKF meede 4.4.3

01.03-31.12.21

135 400

45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest
Piimalehma kasvatamise otsetoetus

02.-22.03.21 Hilinenult kuni 16.04.21 ***

** 10.12.2021 alates detsember 2021
Piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus 02.-22.03.21 Hilinenult kuni 16.04.21 *** ** 10.12.2021 alates detsember 2021
Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus 02.-22.03.21 Hilinenult kuni 16.04.21 *** ** 10.12.2021 alates detsember 2021

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

MAK meede 6.4
17.-31.03.21 14 mln 70 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kolme aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2022.aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA ühisprojekti tegevuskavas planeeritud aja jooksul, mis võib olla üks kuni neli aastat, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni nelja aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2022. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2023. a.

Loe lisaks siit.

** Otsetoetuse määramise otsustab PRIA 10. detsembriks 2021

*** Hilinenult esitatud taotluse korral vähendatakse toetussummat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta

Saabuvad taotlusvoorud – aprill 2021

Meetme nimetus ja link PRIA kodulehele

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus

MAK meede 6.3

31.03-06.04.21 eeltäitmine, 07.-14.04.21 taotluse esitamine

3 mln 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) makse tehakse 30 tööpäeva jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast

Põllumajanduskindlustustoetus

MAK meede 17.1
4.04-26.04.2021 800 000 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Teadmussiire ja teavituse toetus (üleriigilise ulatusega tegevused)

MAK meede 1.1
14.-19.04.21 375 000 100  tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Teadmussiirde ja teavituse toetus (maakondliku ulatusega tegevused)

MAK meede 1.2
14.-19.04.21 105 000 100  tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Tootmis- ja turustamiskavade toetus

EMKF meede 4.1
21.-28.04.21 400 000 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus

MAK meede 16.2
26.04-3.05.21 4 mln 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest