Avatud ja saabuvad taotlusvoorud – mai–juuni 2023

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud – mai–juuni 2023 (26. mai seisuga)

Avatud taotlusvoorud – mai 2023

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

LEADER kohalikuks arenguks

MAK 19 meede

avatud läbi aasta

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Koolikava koolipiima ja koolipuuvilja pakkumise toetus

 

avatud läbi aasta

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine

avatud läbi aasta 4 kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest taotletakse tunnustamist

Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus

Riiklik

kuni jätkub eelarvelisi vahendeid 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul

Teravilja sekkumiskokkuost

EAGF

jaanuar - mai   65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest

Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber)

EAGF

märts – september 2023   65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest

Põllumajanduskindlustustoetus

MAK meede 17.1

8.02.-31.12.2023 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest
Pindala- ja maaelu arengu loomapõhised toetused ** 10.05.-15.06.2023 10.12.2023-10.06.2024 hiljemalt 30.06.2024

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.1

17.-31.05.2023 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA ühisprojekti tegevuskavas planeeritud aja jooksul, mis võib olla üks kuni neli aastat, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni kolme aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2025. a.

Loe lisaks siit.

** täpsem info iga toetusmeetme kohta on leitav konkreetse toetuse lehelt 

Saabuvad taotlusvoorud – juuni 2023

Meetme nimetus 

Vastuvõtt

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

LEADER kohaliku tegevusrühma toetus (MAK meede 8.4.1)

ÜPP SK 2023-2027

avaldatakse PRIA kodulehel pärast määruse kinnitamist avaldatakse PRIA kodulehel pärast määruse kinnitamist avaldatakse PRIA kodulehel pärast määruse kinnitamist

Erakorraline toetus toidujulgeoleku tagamiseks ja põllumajanduse konkurentsivõime säilitamiseks (toiduainetööstustele energiakulu hüvitamine)

14.06.-21.06.2023 ajaks, et toetuse saajale saaks toetuse välja maksta hiljemalt 31.12.2023, kuid mitte enne, kui Euroopa Komisjon on teinud riigiabi teatise kohta lubava otsuse hiljemalt 31.12.2023