Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - jaanuar - veebruar 2021

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - jaanuar - veebruar 2021

Avatud taotlusvoorud – jaanuar 2021 

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

LEADER kohalikuks arenguks

MAK 19 meede

avatud läbi aasta

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Algatusrühma koostöötegevused

EMKF meede 3.4

 

avatud läbi aasta

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)

EMKF meede 3.3

 

avatud läbi aasta

50 tööpäeva jooksul toetustaotluse ja algatusrühma dokumentide esitamisest algatusrühma poolt

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Koolikava toetus

 

avatud läbi aasta

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Põllumajandustootja asendamise toetus

Riiklik

20.12.20-15.01.21 50 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest alates 35 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest alates

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus

Riiklik

05.01.-15.01.21 35  tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 35  tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast

* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kolme aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2022.aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA ühisprojekti tegevuskavas planeeritud aja jooksul, mis võib olla üks kuni neli aastat, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni nelja aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2022. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2023. a.

Loe lisaks siit.

Saabuvad taotlusvoorud – veebruar 2021

Meetme nimetus ja link PRIA kodulehele

Vastuvõtt

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Turuarendustoetus

Riiklik

01.02-15.02.21 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste maksedokumentide esitamisest

Põllumajandusloomade aretustoetus

Riiklik

01.02.-15.02.21 30  tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30  tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest

Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus

EMKF meede 2.11
17.02-25.02.21 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 10 tööpäeva jooksul alates toetuse maksmise otsuse tegemisest

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus

EMKF meede 4.4.5
17.02.-25.02.21 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 10 tööpäeva jooksul alates toetuse maksmise otsuse tegemisest

Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus

EAGF

01.02.-15.02.2021 40 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul alates nõuetekohaste maksedokumentide esitamisest