Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus 2021

Riiklik

Tutvustus

Toetuse eesmärk on motiveerida põllumajandusvaldkonna ettevõtjaid võtma praktikale õpilasi või üliõpilasi, kes õpivad statsionaarses õppes ja täiskoormusega. Toetuse maksmisega soovitakse kaasa aidata põllumajandusvaldkonna ettevõtetes toimuva ajakohase praktika läbiviimisele reaalses töökeskkonnas, hüvitades osaliselt õpilase või üliõpilase praktika juhendamise ja korraldamise kulud.

Toetust finantseeritakse riigieelarvest.

Taotlusi saab esitada 05. jaanuarist kuni 15. jaanuarini 2021. a.

Toetuse taotlemine toimub ainult elektroonselt e-PRIA kaudu. 

 

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetust rakendatakse Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse  §201   järgi siseriikliku määruse alusel.

e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd. Palume Teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu. Täpsemat infot ID-kaardi ja mobiil-ID kohta saab Politsei ja Piirivalveametist ja veebilehelt www.id.ee.

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 ja e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee). Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Infot PRIA kliendiks registreerimise kohta leiate siit. Andmete registrisse kandmise avaldus tuleb teha enne toetuse taotluse esitamist. 

Tingimused

Toetuse saamiseks peab praktika olema korraldatud ajavahemikus 01.01.2020 – 31.12.2020.

Toetust antakse põllu- või maamajandusvaldkonna õppesuuna õppekaval või veterinaaria õppesuuna õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase praktika juhendamise ja korraldamise eest, kui praktikant õpib määruse lisas nimetatud õppekaval:
 1) statsionaarse õppe koolipõhises õppevormis kolmanda kuni neljanda taseme kutseõppe esmaõppes;
 2) kutsekeskharidusõppes;
 3) täiskoormusega rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- või magistriõppes või
 4) bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

Toetuse saamiseks peab taotlejal või tema ettevõtte töötajal, kes praktikanti juhendab, olema erialane haridus või Kutseseaduse lisas 1 kirjeldatud põllumajandustootja 5.tase (või kehtiv põllumajandustootja  III taseme kutsetunnistus). Juhendaja peab olema töötanud vähemalt viimased kolm aastat põllumajandustoodete tootmise või töötlemise alal, millest viimased kuus kuud praktikat korraldavas ettevõttes. Veterinaarmeditsiini või loomaarsti abilise õppekaval õppiva praktikandi juhendajal peab olema vastav erialane haridus ja ta peab olema tegelenud veterinaarpraksisega vähemalt viimased kolm aastat, millest viimased kuus kuud ettevõttes, kus praktika läbi viiakse.

Praktika juhendaja juhendab samal ajal kuni kahte praktikanti, kelle praktika korraldamiseks peab olema praktikatoetuse taotlejal sõlmitud eespool nimetatud leping õppeasutuse ja praktikandiga. Toetusõigusliku praktika juhendamise kestus lähtub töölepingu seaduse § 43 lõigetest 1 ja 2. Eeldatakse, et töötaja töötab 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Maksimaalne praktikapäevade arv nädala kohta on viis tööpäeva, praktikat teha võib ka riigipühadel ja puhkepäevadel. Kui praktikant teeb praktikat ühel päeval kolm ja teisel viis tundi, siis arvutatakse need tunnid kokku üheks kaheksatunniseks tööpäevaks.

 

 1) põllumajandustootja
 2) põllumajandustoodete töötleja või
 3) veterinaararst, kes on spetsialiseerunud põllumajandusloomadele ning tegeleb veterinaarpraksisega füüsilisest isikust ettevõtjana või ettevõtja kaudu, kellega tal on lepinguline suhe. Veterinaariaalane praktika peab toimuma põllumajandusloomadega.

1. Praktika juhendaja erialast ettevalmistust tõendava kutsekooli lõputunnistuse, kõrgkooli või ülikooli diplomi või põllumajandustootja  5. taseme kutsetunnistuse või veterinaararsti kutsetegevuse loa koopia;

2. Praktika juhendaja töölepingu koopia praktikale eelnenud kolme aasta kohta. Juhendaja, kes juhendab veterinaarmeditsiini või loomaarsti abilise õppekaval õppivat praktikanti, esitab teenusepakkumise lepingu ärakirja, samuti oma kutsetegevuse loa viimase kolme aasta kohta;

3. Taotleja, õppeasutuse ja praktikandiga praktika korraldamiseks sõlmitud lepingu koopia. Kolmepoolses lepingus peavad olema sätestatud praktikantide või nende esindajate nimed, praktika toimumise aeg, õppekava nimetus koos õppekava koodiga, praktika kestus, praktika eesmärk jm teave, mis aitab täpselt kindlaks määrata praktika korraldamist ja läbiviimist konkreetses ettevõttes. Üliõpilastel võiks olla lepingus kirjas teave täiskoormusega õppimise kohta.

 1. Aednik, õppekava kood 133417 – Räpina Aianduskool,
 2. Aednik, 131661 – Räpina Aianduskool
 3. Aiandus, 119257 – Eesti Maaülikool
 4. Aiandus, 451 – Eesti Maaülikool
 5. Forvarderioperaator, 130497 – Luua Metsanduskool
 6. Forvarderioperaator, 132937 – Luua Metsanduskool
 7. Harvesterioperaator, 130517 - Luua Metsanduskool
 8. Harvesterioperaator, 132957 – Luua Metsanduskool
 9. Hobuhooldaja, 134864 – Järvamaa Kutsehariduskeskus
 10. Hobuhooldaja, 187398 - Järvamaa Kutsehariduskeskus
 11. Liikurmasinatehnik, 133558 – Kehtna Kutsehariduskeskus
 12. Loomaarsti abiline, 194318 - Järvamaa Kutsehariduskeskus
 13. Loomakasvatus, 449 – Eesti Maaülikool
 14. Loomakasvatus, 396 - Eesti Maaülikool
 15. Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, 371 - Eesti Maaülikool
 16. Maastikuehitaja, 130577 – Luua Metsanduskool
 17. Maastikuehitaja, 132977 - Luua Metsanduskool
 18. Maastikuehitaja, 131660 - Räpina Aianduskool
 19. Maastikuehitaja, 131662 - Räpina Aianduskool
 20. Maastikuehitaja, 202097 – Räpina Aianduskool
 21. Metsamajandus, 460 - Eesti Maaülikool
 22. Metsandus, 401 - Eesti Maaülikool
 23. Metsur, 132917 - Luua Metsanduskool
 24. Metsur, 130537 – Luua Metsanduskool
 25. Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, 119337 – Eesti Maaülikool
 26. Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, 463 – Eesti Maaülikool
 27. Põllumajandustöötaja, 141260 – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
 28. Põllumajandustöötaja, 136157 – Järvamaa Kutsehariduskeskus
 29. Rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia, 167337 – Tallinna Tehnikaülikool
 30. Tehnika ja tehnoloogia, 384 – Eesti Maaülikool
 31. Toiduainete tehnoloogia, 100984 - Eesti Maaülikool
 32. Toiduainete tehnoloogia, 455 – Eesti Maaülikool
 33. Toiduainete tehnoloogia, 207937 - Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
 34. Toidutehnika ja tootearendus, 1921 – Tallinna Tehnikaülikool
 35. Toidutehnoloogia ja –arendus, 2026 – Tallinna Tehnikaülikool
 36. Vesiehitus ja veekaitse, 383 – Eesti Maaülikool
 37. Veterinaarmeditsiin, 398 – Eesti Maaülikool
 38. Veterinaarmeditsiin, 118977 – Eesti Maaülikool

Toetuse määrad

Taotlejale antava toetuse maksimaalne suurus on kuni neljakordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär ühe praktikandi kohta ühes kalendrikuus.

Praktikatoetuse päevamäära otsustab PRIA elarveaastal antava toetuse määra käskkirjaga, lähtudes toetuseks ettenähtud eelarve suurust, nõuetekohaste taotluste järgset praktikantide arvu ja praktikate kestust.

Toetuse määramine

PRIA teeb toetuse määramise ja maksmise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast (15. jaanuarist 2021. a).

Toetus kantakse taotleja arvelduskontole toetuse määramise ja maksmise otsuse alusel  35  tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast (15. jaanuarist 2021. a).

Abiks taotlejale

Juriidilised alused

Nimetus Lisatud

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

toetuste info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)

Toetustaotluse esitamise abimaterjalid

Nimetus Lisatud