2. mail algab pindalatoetuste taotlemine

Sel aastal saab 2.-21. maini ning seejärel hilinenult 22. maist 15. juunini taotleda pindalatoetusi ja maaelu arengukava loomatoetusi. Erandkorras ei rakendata 2021. aastal toetuste vähendamist pindalatoetuse taotluse esitamise eest (1% tööpäeva kohta) hilinenud taotluste vastuvõtmise perioodil. Palume taotlused esitada siiski võimalikult varakult. Taotlusi saab esitada ainult elektroonsel teel läbi e-PRIA.

2021. aastal saab taotleda järgmisi toetusi:

Otsetoetused - eelarve 167 721 513 eurot, rahastab Euroopa Liit:

Maaelu arengukava 2014-2020 toetused – rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik:

 1. Keskkonna- ja kliimameede ehk põllumajanduslik keskkonnatoetus (kokku 32 470 000 eurot):
 1. Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH, 23,5 mln eurot).
 2. Loomade heaolu toetus (LHT, 7 mln eurot).
 3. Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (NAT, 600 000 eurot)

Toetuste taotlemisel tuleb arvestada oluliste muudatustega:

 • Seoses 2020. aastal tehtud metsasuse erisuse rakendamise analüüsi tulemustega, lisatakse käesolevast aastast ühtse geograafilise piirkonna hulka täiendavalt neli kohaliku omavalitsuse üksust (KOV) – Rapla, Raasiku ja Saku vald ning Paide linn. Seega põllumajandustootjad, kelle majapidamised asuvad vähemalt 50% ulatuses metsasuse erisusega hõlmatud piirkonna hulka nimetatud KOVdes, on vabastatud rohestamise ökoalade tava tingimuste täitmisest.
 • 2021. aastal on võimalik taotleda 1-aastase kohustuseperioodiga KSM, MULD, VESI, KSA, SORT, OTL, PLK ja MAH toetust.
 • Kehtivat 5-aastast KSM kohustust saab täielikult asendada MAH kohustusega.
 • Kehtivat 5-aastast MULD kohustust saab osaliselt või täielikult asendada PLK kohustusega.
 • Kehtivat 5-aastast MAH kohustust saab asendada osaliselt või täielikult PLK kohustusega.
 • Kehtivat 5-aastast MAK pindalapõhist kohustust on lubatud suurendada. KSA, MAH ja PLK kohustuse suurendamisel üle 15% ning KSM, MULD ja VESIR kohustuse suurendamisel üle 20%, algab uus kohustus, mille kestus on 1 kalendriaasta.
 • KSM toetuse 1-aastase kohustuse võtnud taotleja ei pea osalema KSM täienduskoolitusel.
 • MAH toetuse 1-aastase kohustuse võtnud taotleja ei pea osalema mahepõllumajandusliku tootmise, töötlemise või turustamise täienduskoolitusel või õppepäeval.
 • PLK toetuse 1-aastase kohustuse võtnud taotleja peab olema läbinud Keskkonnaameti korraldatud poolloodusliku koosluse hooldamise koolituse hiljemalt taotluse esitamise aasta 1. oktoobriks.
 • VESI toetuse 1-aastase kohustuse võtnud taotleja peab olema läbinud veekaitse koolituse hiljemalt taotluse esitamise aasta 1. detsembriks.
 • KSM ja MAH toetuse puhul peab 1-aastase kohustuse võtnud taotleja korraldama mulla orgaanilise süsiniku sisalduse analüüsimise taotluse esitamise aasta 1. detsembriks võetud mullaproovidest. Kui KSM toetusõiguslikult maalt või MAH põllumaalt on mullaproov varem võetud ja selle kohta on väljastatud laboriprotokoll mulla orgaanilise süsiniku sisalduse kohta, siis peab taotleja järgmise mullaproovi võtmise ja laboratooriumisse saatmise korraldama eelmise mullaproovi võtmise aastale järgneva viienda aasta 1. detsembriks.
 • KSM toetuse 1-aastase kohustuse puhul võib taotleja ellu viia ka põllulindude soodustamise lisategevust.
 • 2021. aastal võetud KSM 1-aastase kohustuse puhul ei kohaldata sertifitseeritud seemne kasutamise nõuet sellise põllumajandusmaa suhtes, millel kasvatatakse 2020. aastal taliteravilja, mis on külvatud sertifitseerimata seemnega.
 • KSM ja VESI maa talvise taimkatte all hoidmise 1-aastase kohustuse puhul tuleb talvise taimkatte nõuet täita taotluse esitamise aasta 1. novembrist kuni vähemalt 31. detsembrini.
 • KSA toetuse 1-aastase kohustuse võtnud taotleja peab toetusõiguslikule maale paigaldama bioloogilist mitmekesisust toetavad elemendid, mida tuleb seal hoida taotluse esitamise aasta 15. juunist kuni 31. detsembrini. Toetusõigusliku maa iga põllu ühel küljel peab olema kaitsehekk hiljemalt taotluse esitamise aasta 15. juuniks. Kui taotlejal puudub olemasolev kaitsehekk, tuleb see rajada.
 • MAH toetust antakse köögivilja ja maasika kasvatamise eest kokku maksimaalselt kuni 10 hektari eest taotleja kohta ning ravim- ja maitsetaimede kasvatamise eest maksimaalselt kuni 4 hektari eest taotleja kohta.

Toodud nimekiri ei ole täielik. Toetuste kohta leiate rohkem infot meie koduleheküljelt. Erinevate toetuste taotlemise täpsed tingimused on toodud brošüürides „Abiks taotlejale“, mille leiate konkreetse toetuse leheküljel asuvate materjalide hulgast.

Pindalatoetusi saab taotleda vaid e-PRIA kaudu. e-PRIAsse sisenemiseks on vaja ID-kaarti ja selle PIN-koode. Lisaks on võimalik e-PRIAsse siseneda Mobiil-IDga ja kasutades TARA (turvaline autentimine asutuste e-teenustesse) teenust, kus lisavõimalusena saab sisse logida, kasutades Smart-IDd. Pärast e-PRIAsse sisenemist valige esindaja ja ülemiselt siniselt menüüribalt „Vana e-PRIA“. Pindalatoetuste taotluse leiate pärast vana e-PRIA portaali sisenemist menüüst „Teenused“ pindalatoetuste alalõigust.

Avame teenindusbürood 10. mail.  Enne teenindusbüroosse tulemist palume tutvuda PRIA veebilehel avaldatud infoga ja kindlasti eelnevalt broneerida aeg taotluse esitamiseks. Aja broneerimiseks helistage PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse või tehke broneering meie kodulehe broneerimissüsteemi kaudu. Teenindame vaid eelregistreeritud kliente. Palume tungivalt leida võimalus esitada taotlus mõne lähedase abiga, sest Covid-19 viiruse leviku ulatusest tulenevalt ei pruugi PRIAl olla võimalust teenindusbüroosid hoida avatuna kogu taotlusperioodi jooksul ja me ei saa teid abistada sellises mahus nagu enne viiruse levikut. 

Küsimuste korral palume helistada PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679.

Pindalatoetuste osas saab lisaks abi ka pöördudes MES nõuandeteenistuse konsulentide poole.

Palume mitte jätta taotlemisega seonduvaid toiminguid viimasele hetkele.