Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus 2017

Meede 16.2 III voor EAFRD

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Juhime tähelepanu, et alates 23.01.2019 on muutunud maksetaotluse vorm ning alates 06.03.2019 tööajatabeli vorm! Palume kasutada uusi vorme!

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme 16 „Koostöö” tegevuse alaliik.

2014–2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus " on 6,3 miljonit eurot, millest 1 000 000 eurot on kavandatud 2017. aasta taotlusvooruks.

Toetuse maksimaalne suurus on kolmandas voorus 350 000 eurot abikõlblike kulude jaoks projekti kohta.

2017. aastal toimuv taotlusvoor on suunatud Euroopa Innovatsioonipartnerluse (edaspidi EIP) piiriülestele koostööprojektidele ehk toetatakse projekte, kus tegevus toimub koostöös Eesti EIP töörühma ja  mõne teises liikmesriigis loodud EIP töörühmaga.

Taotlusvoorus laekus PRIA-sse neli taotlust. Kokku taotleti toetust summas 1 365 396,93 eurot.

Lisame siia jooksvalt uut infot teiste liikmesriikide planeeritavate taotlusvoorude, projektide ja muu antud taotlusvoorus vajaliku osas. Huvi korral mõne teema vastu saab täpsemat infot info [at] pria [dot] ee (PRIA)-st või Põllumajandusuuringute Keskusest.

Praegu otsitakse Eestist partnereid Soome projektile "Kvaliteetne kohalik valk ning gluteenivaba kaer talust lauale". Kontakti vahendab seminar [at] maainfo [dot] ee (Põllumajandusuuringute Keskus).

Soome sarnase meetme taotlusvoor on septembris, neil on esimeses etapis heakskiidu saanud üheksa ideed:

 • Uusilla mittaus- ja vedenkäsittelyteknologioilla maatalouden käyttöveden riskit hallinta /Uute mõõtmis- ja veekäitlustehnoloogiatega põllumajanduse tarbeveega seotud riskide haldamine;
 • Lämpökuvaus nautojen hoidon tukena/Termograafia karjakasvatuse heaks;
 • Kiertoasuomesta.fi - kiertotalousmarkkinapaikan luominen/Kiertoasuomessa.fi – ringmajanduse müügipunkti loomine;
 • Lehmien uudet digitaaliset hyvinvointiratkaisut (Smart Cow)/Uued digirakendused lehmade heaoluks;
 • Digipaali - tehokkuutta rehupaalien elinkaaren hallintaan/Digipall –tõhusam silopallide majandamine;
 • Biohiili - miilunpolttajien maa/Biosüsi - miilipõletajate maa;
 • Humalantuotantoa hydroponisella viljelysmenetelmällä kasvihuoneissa/Hüdropooniline humalakasvatus kasvuhoones;
 • Pihattonavetoiden älykkäät ulkoilualueratkaisut/Vabapidamislautade väliala targad lahendused;
 • Älykkäät mittaukset karjan ruokinnassa ja terveydessä – ÄLYREHU/Nutikas mõõtmine karjakasvatuses (söötmine, tervis).

Täpsem info: https://www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma/viestinta/Uutiset/uutiset-2017/Sivut/Innovaatiorahoituksen-haku-edennyt-toiseen-vaiheeseen.aspx

Rootsi sarnane taotlusvoor on lähitulevikus, nende EIP töörühmad on toodud siin

 

14.09.2020 jõustusid maaeluministri määruse nr 75 „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus“ muudatused. Muudatused kehtivad kõikidele taotluse rahuldamise otsuse saanud toetuse saajatele.

 • seati nõuded ning piirati projekti pikendamise võimalust kuni 18 kuuni, § 19 lg (11). Projekti võib pikendada siis, kui selle abikõlblikust osast on tehtud vähemalt 50 %.
 • kui varem võis maksetaotluse esitada ühe kuu jooksul peale etapi lõppu, siis nüüd kahe kuu jooksul. Kuid 2023. aastal peab arvestama tähtajaga 1. juuli, siis tuleb dokumendid esitada ühe kuu jooksul.
 • toetuse välja maksmist võib küsida enne kulutuste tegemist (OTKA) (§ 211). See tähendab, et toetuse võib välja maksta siis, kui töö, teenuse või vara soetamise eest on tasutud vähemalt omafinantseeringu osas. Toetus makstakse välja ning siis peab toetuse saaja esitama seitsme tööpäeva jooksul arvates raha laekumisest teatise koos maksmist tõendavate dokumentidega. Täpsem info on siin;
 • toetuse saajal on kohustus alustada projekti elluviimisega kolme kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsusest ning avaldada projekti andmed maaeluvõrgustiku lehel www.maainfo.ee (§ 19 lg 4).

 

 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:EESMÄRK

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetuse eesmärgiks on toetada üksikprojekte, mis edendavad koostööd ja arendavad innovatsiooni eelkõige põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris ning lahendavad konkreetsete tootjate ja töötlejate tootmisprotsessiga seotud probleeme. Projektid peavad olema suunatud ettevõtte püstitatud praktilistel vajadustel põhinevate lähteülesannete lahendamisele, mitte eraldiseisvate teadushuvide rahastamisele. Seejuures toetatakse koostööd teistes liikmesriikides loodud EIP töörühmadega ning muud arendustegevusele või innovatsiooni arendamisele suunatud piiriülest koostööd teise välisriigi nõuetele vastava teadus- ja arendusasutuse või tootjaga.

 Tagasi algusse

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus ja projektiplaan ning nendes esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus).

Toetuse taotluste vastuvõtt toimub 27. detsembrist 2017 kuni 26. jaanuarini 2018.

Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatult taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIA-sse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures.

e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd. Palume Teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu. Täpsemat infot ID-kaardi ja mobiil-ID kohta saab Politsei ja Piirivalveametist ja veebilehelt www.id.ee.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusse

TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri 29.07.2015 määrusega nr 75 „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus“.

Piiriülestele projektidele kehtivad tavapärased meetme tingimused, ent lisaks rakenduvad mõned lisavõimalused ja lisatingimused (eeskätt tulenevalt Euroopa Innovatsioonipartnerluse (EIP) nõuetest).  Lisaks tuleb esitada teatud lisadokumendid, mis on kirjeldatud allpool.

EIP töörühmal peab olema piiriüleseks koostööks EL partner (EIP töörühm), kellel on tegevused oma riigis ja rahastus tegevuste kulude katmiseks, vt nt meetme määruse § 5 lg 4 ja 5.

Kehtestatud on nõuded taotleja põhitegevusalale, samuti nõuded müügitulu, võlakordaja, maksevõime, maksuvõla puudumise jms kohta.

Toetust saab taotleda EIP töörühm, kes valib end esindama ühe töörühma liikme. EIP töörühm moodustatakse vähemalt ühest põllumajandustootmisega, toiduainete töötlemisega või metsamajandamisega tegelevast ettevõtjast, sh võib olla ettevõtjaid ühendavad tulundusühistud või mittetulundusühing ning teadus-ja arendusasutusest (partner).

EIP töörühm ei ole juriidiline isik, vaid on olemuselt projektikonsortsium - erinevad osapooled (vähemalt 1 ettevõtja (või MTÜ) ja teadusasutus, kes teevad koostööd ühise projekti elluviimiseks ning on omavahel sõlminud lepingu oma tegevuse, ülesannete, õiguste ja kohustuste osas.

Nõuded EIP töörühmale on toodud käesoleva teksti lõpus Lisamaterjalide all. Samuti soovitame lugeda määruse seletuskirja ja määruse muudatuse seletuskirja vastavaid punkte.

Taotlejaks ning toetuse saajaks on EIP töörühm ja kõik selle liikmed peavad vastama taotleja nõuetele. Vähese tähtsusega abi saajad on EIP töörühma ettevõtjatest või MTÜ-dest liikmed.

Juhul kui taotleja liikmeks on mittetulundusühing, siis lisaks üldistele taotleja kohta kehtestatud nõuetele peab MTÜ koosseisus olema vähemalt kolm liiget, kes vastavad taotlejale sätestatud tegevusala nõuetele ning müügitulu ja võlakordaja tingimustele.

Taotleja liikme omatoodetud või töödeldud toodete ja saaduste turustamisest saadud müügitulu kas koos või eraldi peab olema taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 4000 eurot. Taotleja peab olema tootmisega või töötlemise ja turustamisega tegelenud vähemalt ühe majandusaasta enne taotlemist ning see peab kajastuma ka majandusaasta aruandes.

Taotleja liikme finantsnäitajate kohta kehtivad baasnõuded:  võlakordaja ei ole  taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 0,7 (taimekasvatussaaduste töötlejatel on erisus § 4 lg 5) ja maksevõime näitaja mitte väiksem kui 1. Sellega tagatakse, et toetust saavad taotleda vaid ettevõtjad, kelle majandusnäitajate alusel võib eeldada, et lisategevused aitavad kaasa ettevõtja arengule ega muutu talle koormavaks.

Toetuse taotleja peab kaasama partnerina projekti kavandamisse ja elluviimisse vähemalt ühe teadus- ja arendusasutuse, kellel on projekti valdkonnas varasem teadus- ja arendustegevuse kogemus ning projekti elluviimiseks vajalikud vahendid, ruumid ja asjaomase kvalifikatsiooniga personal. Selline teaduspartner võib olla ka juba EIP töörühma liige.

Taotleja peab koostama projektiplaani, kus on kirjas projekti tegevuste lühikirjeldus, lähteülesanne, tööplaan, ajakava, projekti lahendustee ja kasutatav metoodika, oodatavad tulemused, projekti kaasatavad pooled ja nende tööjaotus projekti tegevuste elluviimisel, eelarve kalkulatsioon ja projekti tulemuste levitamise kava.

Lisadokumendid EIP piiriülese koostööprojekti puhul:

 • EIP töörühma sisekord ja liikmete nimekiri
 • kinnitus teise riigi EIP töörühma rahastamisotsuse kohta või viide taotlemisele (kinnituse otsuse kohta võib esitada ka hiljem);
 • juhtpartnerina osalemisel ja projekti koostöökulude katmise taotlemisel projekti kogueelarve, partneri või partnerite eelarved ja teisest riigist taotletav või edukalt taotletud toetus;
 • kirjeldus, kuidas kavatsetakse saavutada EIP eesmärke, edendada tootlikkust ja ressursside säästvat majandamist;
 • taotleja kinnitus, et projekti tulemusi levitatakse eelkõige EIP võrgustiku kaudu;
 • kui kaasrahastaja on teisest EL riigist, peab EIP töörühmana toetust taotlev partner tõendama oma osalust teise regiooni poolt kaasrahastatavas EIP töörühmas. Taotleja esitab teise regiooni rahastaja kinnituse, et taotleja tegevus partnerina selles projektis moodustab olulise osa projekti tegevustest.

Toetatavad tegevused

Toetust saab küsida põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, metsasaaduste töötlemise, metsa majandamise ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise valdkonna tegevuste elluviimiseks:

 • uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamine, sh katseprojektide elluviimine;
 • tootearendusprojektide, sh katseprojektide elluviimine;
 • projektitegevuste tulemuste levitamine.

Arendustegevuste raames saab teha ka katseprojekte, näiteks katsetada toodet või tehnoloogiat tingimustes, kus neid ei ole varem rakendatud. Katseprojekt võib eelneda või järgneda arendus- või tootearendustegevustele.

Tootearendusprojekti tegevused on suunatud olemasolevate teaduslike või ärialaste teadmiste kasutamisele kaubandusliku suunitlusega uute või täiustatud toodete ja teenuste väljatöötamiseks. Tavapäraselt toimub tootearendustegevus ettevõttes. Tootearendusprojekti raames võib luua või täiustada toodete, protsesside või teenuste prototüüpe ning neid tegelikes töötingimustes katsetada.

Abikõlblikud on otsesed kulud, mis on vajalikud projektiplaanis kirjeldatud tegevuste elluviimiseks ning projekti tulemuste levitamiseks, sh personalikulud, lähetuskulud, kulud ostetud uuringutele ja konsultatsioonideks, mittetootliku investeeringu kulud, projektitulemuste levitamisega seotud kulud, täiendavad kaudsed kulud kuni 15 protsendi ulatuses projekti otsestest personalikuludest lihtsustatud hüvitamisviisi alusel tingimusel, et toetuse saaja puhul ei ole tegemist riigiabi saajaga.

Lihtsustatud hüvitamisviisi kasutamine tähendab, et kaudseid kulusid ei hüvitata kuludokumentide alusel, vaid nendeks arvestatakse kuni 15 protsenti taotleja otsestest personalikuludest. Kaudseteks kuludeks on näiteks kulud bürootarvetele, sidekulud (sh telefoni- ja postikulu), infotehnoloogia kulud (sh kontoritehnika ost ning serverite, võrkude ja kontoritehnika hooldus- ja remondikulu), kommunaalkulud (sh kütte-, vee-, elektrikulud), kontoriruumide rent, valveteenus.

EIP piiriülese koostööprojektis juhtpartnerina osalemise korral on abikõlblikud ka töörühmade koostöökulud.

  Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Toetuse määr on kuni 90% toetatava projekti abikõlblikest kuludest.

Madalam toetusmäär või nõue, et vähese tähtsusega abi summa iga tegevuses osaleva ettevõtja kohta ei või ületada 200 000 eurot kolme majandusaasta jooksul, kohaldub üksnes juhul, kui tegemist ei ole Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) I lisas nimetatud põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega seotud projektidega.

Taotleja saab kontrollida enda kohta käivaid andmeid riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist Rahandusministeeriumi veebilehelt www.fin.ee/riigiabi.

Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

Taotluste hindamiseks ning taotluste paremusjärjestuse koostamiseks moodustab PRIA hindamiskomisjoni. Hindamise aluseks on määruse lisas sätestatud hindamiskriteeriumid. Hindamistulemuste põhjal moodustab PRIA taotluste paremusjärjestuse, mille koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus. Täpsemalt palume hindamise korra ja hindamiskriteeriumitega tutvuda määrusest.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa rahastamise eelarvet ja kui kõik taotlused on saanud vähemalt 40 protsenti maksimaalsest hindepunktide summast ehk kokku vähemalt kaheksa hindepunkti, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused. 

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa. Minimaalne hindepunktide summa toetuse taotluse rahuldamiseks on vähemalt 40 protsenti maksimaalsest hindepunktide summast ehk kokku vähemalt kaheksa hindepunkti.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast ehk 19. juuniks 2018.

Juhul, kui Eesti EIP töörühm saab taotluse rahuldamise otsuse, kuid projekti välispartner (teine EIP töörühm) oma riigis seda ei saa, siis tunnistatakse ka Eesti projekti rahuldamise otsus kehtetuks.

Toetuse saaja peab alustama projekti elluviimist 3 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsusest ning avaldama projekti andmed maaeluvõrgustiku lehel www.maainfo.ee.

Toetuse saaja esitab projekti elluviimist tõendavad dokumendid (etapi aruande ja maksetaotluse) iga projektietapi lõppedes kahe kuu jooksul. Dokumente võib esitada vähemalt üks kord aastas, kuid mitte rohkem kui neli korda aastas ühe taotluse kohta arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ja mitte hiljem kui 2023. aasta 1. juuliks.

Toetuse saaja, kes on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 50 protsenti kogu toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, võib taotleda projektiperioodi pikendamist enne selle lõppemist, kui ilmnevad toetuse saajast sõltumatud asjaolud, mida ei olnud võimalik toetuse taotlemisel ette näha. Projektiperioodi võib pikendada kuni 18 kuud arvates selle lõppemisest, kuid mitte rohkem kui 2023. aasta 1. juulini.

Kuna toetuse taotlusega esitatakse ainult eelarve, siis tuleb koos maksetaotlusega tõendada kulude mõistlikkust esitades vajalikud hinnapakkumused (vt meetme määruse § 8).

Abikõlbliku kulude omafinantseeringuga on võimalik kasutada ka mitterahalisi sissemakseid, täpsemalt on kirjeldatud seda teksti lõpus Lisamaterjalide all.

Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Tagasi algusse

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Tähe 4, infotelefonil 737 7678, e-postiga info [at] pria [dot] ee

www.maainfo.ee – Põllumajandusuuringute Keskus, abi kontaktide leidmisel võimalike partneritega teistes riikides (nt EIP tegevusgruppidega)

www.eip-agri.eu – Euroopa EIP-AGRI teeninduspunkt. EIP uudised, partnerotsing jpm

 

Tagasi algusse