Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus 2016

Meede 4.3.2 II voor MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse liigi 4.3 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid” alaliik.

Meetme „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus“ eelarve 2014 – 2020 programmperioodiks on 49 miljonit eurot, millest 2016. aastal toimuva vooru eelarve on 8 miljonit eurot.

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetust antakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

Eesmärk

Vastuvõtu aeg ja –koht

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused

Toetuse määr ja suurus

Toetuse määramine ja väljamaksmine

Lisainfo ja kontakt

Lisamaterjalid
EESMÄRK

Toetuse üldeesmärk on maatulundusmaa viljelusväärtuse suurendamine ja sihtotstarbelise kasutuse tagamine korrastatud kuivendussüsteemide ja juurdepääsuteede kaudu.

Spetsiifilisteks eesmärkideks on põllu- ja erametsamajanduse tootmistingimuste tasakaalustamine erinevates maapiirkondades, vähendades ebasoodsast veerežiimist tingitud põllumajandustootmise riske ja suurendades erametsa tootlikkust. Eesmärkideks on veel üleujutusohtude vähendamine ja eesvoolude isepuhastamisvõime suurendamine, hajukoormuse leviku vähendamine ning maaparanduse ühistegevuse arendamine, mis aitab terviklikult maaparandussüsteeme korrastada.

Tagasi algusesse...

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Toetustaotluste esitamine toimub ainult elektroonselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Toetustaotlusi saab esitada 24. oktoobrist 31. oktoobrini 2016.  Alates 17. oktoobrist on võimalik toetustaotlusi uues e-PRIAs eeltäita. 

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonilt 737 7678, e-posti aadressilt info [at] pria [dot] ee. Teenindusbüroodes on kohapeal olemas kliendiarvutid, mille kasutamiseks on võimalik endale sobiv aeg broneerida (www.pria.ee/broneering).

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Infot PRIA kliendiks registreerimise kohta leiate siit. Andmete kanne registrisse palume teha enne toetuse taotluse esitamist. 

                                 

Tagasi algusesse...

 

TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri  29. juuli 2015 määrusega nr 76 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus.

Metsamaal paikneva reguleeriva võrgu ning selle toimimiseks vajalike rajatiste ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks ning metsamaale juurdepääsutee ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks antav toetus on vähese tähtsusega abi.

Vähese tähtsusena antava abi summa kokku ettevõtja ja taotleja (maaparandusühistu ja muu mittetulundusühingu) ettevõtjast liikme kohta ei või ületada kokku 200 000 eurot jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul. Ettevõtja peab kontrollima enda vähese tähtsusega abi andmeid.

Toetuse taotlejaks on:

 • Ettevõtja, kes on tegelenud omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügiga taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal;
 • Ettevõtja, kelle omandis on metsamaad;
 • Metsaühistu, kui toetatav tegevus vastab tema põhikirjalisele eesmärgile
 • Maaparandusühistu oma tegevuspiirkonnas, kui toetatav tegevus vastab tema põhikirjalisele eesmärgile
 • MTÜ meetme määruse §5 lg1 p2 nimetatud tegevuste puhul, kui toetatav tegevus vastab tema põhikirjalisele eesmärgile

Toetatavateks põhitegevusteks on:

1) maaparanduslikud tegevused –kuivendussüsteemi kuuluva hoone püstitamine või rajatise rajamine, nende rekonstrueerimine või uuendamine;

2) juurdepääsu tagamine – põllumajandus- ja erametsamaale ning põllumajanduslikule tootmishoonele juurdepääsutee ehitamine või rekonstrueerimine

 

Toetatava tegevuse osaks võivad olla ka kavandatava tegevusega seotud ettevalmistavad tööd, mille hulka arvatakse:

 • asjakohased projekteerimis- ja uurimistööd;
 • ehitusprojekti ekspertiisi tegemine;
 • maaparandussüsteemi uuendustööde korral uuendustööde kava ja selle alusel lisa 2 kohaselt koostatud maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõte;
 • keskkonnamõju hindamisega seotud tegevused, kui seda on ehitusloa andja projekteerimistingimustes ette näinud;
 • ehitusgeoloogiline ja geodeetiline töö
 • omanikujärelevalve

 

Ettevalmistavad tööd peavad olema tehtud ja nende kohta peab olema arve väljastatud enne, kui taotleja esitab taotluse toetuse taotlemiseks. 

Tagasi algusesse...

 

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Toetuse määr ja suurus on erinev sõltuvalt toetatavast tegevusest. Toetuse määrad ja suurused on täpsemalt välja toodud meetme määruses § 11.

Tagasi algusesse...

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

Taotlusi hinnatakse sihtgruppide kaupa määruse lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 75 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 14.02. 2017.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

Tagasi algusesse...

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja PRIA keskusest Tartus Tähe tn 4, tel 737 7678, faks 737 1201, e-post: info [at] pria [dot] ee.

Tagasi algusesse...

 

LISAMATERJALID