Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus 2018

Meede 4.2.1 IV voor MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ alaliik. Meetme üldiseks eesmärgiks on Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetele (välja arvatud kalandustooted) lisandväärtuse andmine.

 

Taotlusi võetakse vastu 25. juunist kuni 02. juulini 2018.

 

2014–2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele "Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus" on 25 500 000 eurot, millest 3 600 000 eurot on kavandatud 2018. aasta taotlusvooruks.

 

Taotlusvoorus 25.06-02.07.2018 esitati toetuse saamiseks 36 avaldust. Taotletud toetuse kogusumma on 5 471 371,02 eurot. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 20. novembriks 2018. 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 TOETUSE EESMÄRK

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetust antakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

 

Toetuse üldine eesmärk on ELi toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetele (välja arvatud kalandustooted) lisandväärtuse andmine.

 

Toetuse spetsiifilised eesmärgid:

 • ELi toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodete töötlejate konkurentsivõime tõstmine.
 • Esmatootjate aktiivsem osalemine ELi toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodete töötlemises.

Tagasi algusesse…

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

 

Taotlusi võetakse vastu 25. juunist kuni 02. juulini 2018.

 

Elektrooniliselt esitatavad ja digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee. Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

 

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus ning selles esitatud andmeid ja hindamiskriteeriumite täitmist tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus). Pärast taotlusvooru tähtaja lõppu ehk 02. juulit 2018 esitatud dokumente arvesse ei võeta.

 

Kui täidate taotluse paberil ja saadate postiga, tuleb vormikohane avaldus esitada PRIA-le samaaegselt ka elektrooniliselt Microsoft Excel-i tarkvaraga töödeldavas vormingus e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee. Ka ehitustegevuse hinnapakkumused ja ehitustegevuse eelarve palume saata samamoodi elektrooniliselt Microsoft Excel-i tarkvaraga töödeldavas vormingus.

 

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

 

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusesse…

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

 

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri 8. mai 2015 määrusega nr 58 Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (määruses on 2018.a tehtud muudatusi).

 

Toetuse taotlejaks saavad olla:

 • Väikese suurusega ettevõtja või mikroettevõtja. Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kategoorias loetakse väikesteks need ettevõtjad, mis  annavad tööd vähem kui 50 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot. Mikroettevõtjateks loetakse need ettevõtjad, mis annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.

 • Taotlejad, kelle põhitegevusalaks on äriregistri andmetel taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK)” kohaselt toiduainete tootmine (EMTAK-i jao C alajagu 10), välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK-i jao C alajagu 102), või joogitootmine (EMTAK-i jao C alajagu 11). 

 • Toetust võib taotleda ka mikroettevõtjast taotleja, kelle põhitegevusala taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal ei olnud lõikes 2 nimetatud tegevus ja kes on vähemalt kaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastat tegelenud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toodete, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustoodete tootmisega ning kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu koos või eraldi ületas mõlemal majandusaastal 14 000 eurot ning moodustas mõlemal majandusaastal üle 50 protsendi kogu müügitulus

 

Taotlejaks ei saa olla tunnustatud tootjarühm või nimetatud tootjarühma valitseva mõju all olev ettevõtja.

 

Toetust võib taotleda järgmistele tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub Eestis:

 1. Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisa või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmine;
 2. Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisa või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku ehitise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

 

Üksnes põllumajandustoodete turustamiseks toetust taotleda ei saa.

 

Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 11 sätestatu kohaselt on põllumajandustooted aluslepingu I lisas loetletud tooted, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1379/2013 I lisas loetletud kalandus- ja vesiviljelustooted. Komisjoni sama määruse artikli 2 punkti 10 kohaselt on põllumajandustoodete töötlemine põllumajandustoodete mis tahes töötlemine, mille saadus on samuti põllumajandustoode. Siia ei kuulu selline põllumajandusettevõttes toimuv tegevus, mis on vajalik loomse või taimse saaduse esmamüügiks ettevalmistamiseks. Artikli 2 punkti 8 kohaselt on põllumajandustoodete turustamine toodete omamine või väljapanek, mille eesmärk on müük, müügiks pakkumine, tarnimine või mis tahes muu turustamise viis, välja arvatud esmatootja esmamüük edasimüüjatele või töötlejatele, ja mis tahes tegevus, millega toodet esmamüügiks ette valmistatakse. Esmatootja poolset lõpptarbijale müümist käsitatakse turustamisena, kui see toimub selleks ettenähtud kohas.

 

Toetust ei saa taotleda objektide rajamiseks aladel, mis jäävad Rail Balticu raudteetrassi koridoriks planeeritud maale.

 

NB! Toetuse taotlemisel peab abisaaja kinnitama, et kahe aasta jooksul enne abitaotluse esitamist ei ole toimunud ümberpaigutamist ettevõttesse, kuhu tehakse taotletud abi alusel algne investeering, ning abisaaja võtab kohustuse, et ümberpaigutamist ei toimu kahe aasta jooksul pärast seda, kui taotletud abi alusel on algne investeering tehtud.

 

Kui investeeringuobjektiks on ehitis, peavad olema täidetud järgmised nõuded:

 1. Ehitise kohta peab olema ehitusluba või ehitusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt.

 2. Ehitis ja selle alune maa peab olema taotleja omandis või peab taotleja kasuks olema seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

 3. Kui ehitis asub kaasomandis oleval maal, peab kinnistusraamatus olema asjaõigusseaduse§ 79 lõike 2 kohaselt märkus, millest nähtub, et taotlejal on õigus ja võimalus teha kavandatav investeering ning investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutada vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

 

Määruse kontekstis käsitletakse ehitamisena:

 • ehitise püstitamist,
 • ehitise laiendamist,
 • ehitise rekonstrueerimist,
 • ehitise rajamist,
 • ehitise paigaldamist.

 

Abikõlblike kulude hulka loetakse ka ehitusseadustiku alusel tehtava omanikujärelevalve kulud.

 

Kui taotleja taotleb toetust ehitamiseks, siis tuleb esitada PRIA-le koos avaldusega iga ehitise kohta eraldi ka ehitustegevuse hinnapakkumised ning ehitustegevuse eelarve, mis on koostatud hankijalt/hankijatelt küsitud taotlejale suunatud hinnapakkumuste alusel, ja väljavõte põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti seletuskirjaga. Ehitustegevuse hinnapakkumused ja ehitustegevuse eelarve palume esitada elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.

 

NB! Kui investeeringuobjektiks on ehitis, tuleb hinnapakkumuste võtmisel arvestada, et alates 1. juulist 2018. a. on ehitajal kohustus tõendada kutsepädevust ehitusloakohustusliku ehitustegevuse korral.

 

Seadme abikõlbliku kulu moodustab:

 1. seadme ja selle paigaldamise, seadistamise või müüja poolt selle kasutamise väljaõppe maksumus;
 2. seadme kasutamiseks vajaliku tarkvara ja infotehnoloogilise seadme ning selle paigaldamise ja seadistamise maksumus.

 

Kui investeeringuobjektiks on seade, mis paigaldatakse ehitisse või mida kasutatakse ehitises, peab ehitis olema taotleja omandis või on seatud taotleja kasuks kasutusvaldus või sõlmitud kirjalik üüri- või rendileping vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Taotlejal peab olema kaasomaniku kirjalik nõusolek, kui seade, mille kohta toetust taotletakse, paigaldatakse kaasomandis olevasse ehitisse.

 

Kui ehitusseadustiku kohaselt on seadme paigaldamiseks nõutud ehitusluba või ehitusteatis, peab see olema kättesaadav ehitisregistrist.

 

Abikõlblikuks tegevuseks on ka kasutatud seadme ostmiseks tehtud kulutused. Kasutatud seadme ostmine loetakse abikõlblikuks juhul, kui seade ei ole taotluse esitamise hetkel vanem kui kolm aastat, selle ostmiseks ei ole kasutatud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning nimetatud seadme hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse seadme hinnast madalam.

 

NB! Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada ja sellega seotud siduvaid kohustusi ei tohi olla võetud varem ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

 

Meetme määruses kehtestatakse nõuded investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta. Taotleja peab olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile. Kui taotleja taotleb toetust kasutatud seadme ostmiseks, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse kasutatud seadme kohta ja kahe uue samaväärse seadme hinnapakkumuse.

 

Rahastamisvahendid investeeringute planeerijaile

Maaeluministeerium ja Maaelu Edendamise SA sõlmisid lepingu, mille järgi väljastab sihtasutus laene ja tagatisi Eesti maaelu arengukava 2014–2020 vahenditest põllumajandus-, toidutööstus- ja maapiirkonna ettevõtjatele.

 

Rahastamisvahendist rahastatakse investeeringuid materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse, mis vastavad toetatavatele tegevustele seoses meetmega 4.2 "Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks".

Vaata lähemalt siit.

 

Tagasi algusesse…

 

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

 

Toetust antakse kuni 40 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, toetuse minimaalne määr on 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

 

Kui taotleja ettevõte on tunnustatud mahepõllumajanduse valdkonnas ja kavandatava investeeringu eesmärk on mahepõllumajanduslike toodete töötlemine või töötlemine ja turustamine, siis suurendatakse toetuse määra viie protsendipunkti võrra, aga mitte rohkem kui 45 protsendini.

 

Toetuse maksimaalne suurus kogu arengukava programmiperioodi jooksul on 500 000 eurot ühe taotleja kohta.

 

Ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või „Konkurentsiseaduse“ § 2 lõike 4 tähenduses valitsevat mõju omavad ettevõtjad ei saa taotleda toetust rohkem kui 500 000 eurot programmiperioodil kokku. 

 

Kui taotleja on saanud sama investeeringuobjekti kohta tagastatavat riigiabi või mis tahes muud riigiabi või vähese tähtsusega abi, arvestades meetme määruse § 31 lõike 1 punktis 4 sätestatut, ei tohi toetuse suurus koos nimetatud abiga ületada 45 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Tagasi algusesse…

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

 

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, maaelu arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

 

PRIA hindab taotlusi määruse lisas 4sätestatud hindamiskriteeriumide alusel enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist. Hindamistulemuste põhjal moodustab PRIA taotluste paremusjärjestuse, mille koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus. Täpsemalt palume hindamise korra ja hindamiskriteeriumitega tutvuda määrusest.

 

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa rahastamise eelarvet ja kui taotlused on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused. Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa. Minimaalne hindepunktide summa taotluse rahuldamiseks on vähemalt kaheksa punkti maksimaalsest hindepunktide summast.

 

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 20. novembriks 2018.

 

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIA-le maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega. Seda saab teha kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, viib toetuse saaja tegevuse ellu ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 2023. aasta 30. juunil.

 

Kui kavandatavaks tegevuseks on ehitamine, esitab toetuse saaja lisaks maksetaotlusele Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ehitustegevuse kulude vormi e-posti aadressile andmed [at] pria [dot] ee.

 

Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud. PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  

Toetuse saajal on võimalik taotleda ka toetuse väljamaksmist enne kulutuste tegemist. Toetuse saaja tasub seejärel saadud raha viivitamata sellele isikule, kellelt ta tellis teenuse või töö või ostis kaupa ning esitab PRIAle seitsme tööpäeva jooksul arvates raha laekumisest arvelduskontole teatise koos maksmist tõendavate dokumentidega (arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte). Nimetatud rahastamisviisi pole võimalik kasutada neil, kes kasutavad investeeringu tegemiseks liisingut. Täpsemalt antud rahastamisviisist loe siit

 

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiate juhised, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

 

Tagasi algusesse…

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab Tartu keskusest Tähe 4, tel 737 7678, e-post info [at] pria [dot] ee

 

Tagasi algusesse…