Piirkondlik veekaitse toetus 2023 (MAK 2014-2020)

Meede 10.1.2 EAFRD MAK 2014-2020

Juhime VESI (MAK 2014-2020) toetuse taotlejate tähelepanu järgmisele:

2023. aasta taotlusvoorus saab jätkata kehtivat 5-aastast kohustust. Uut kohustust võtta ei saa. Kehtivat 5-aastast kohustust ei saa suurendada.

Taotleja võib VESI kohustuse lõpetada kui ta võtab strateegiakava alusel antava turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetuse, põhjavee kaitse toetuse, pinnavee kaitse toetuse või pärandniidu hooldamise toetuse kohase kohustuse.

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Piirkondlik veekaitse (edaspidi VESI) toetus on suunatud nitraaditundlike alade kaitsmisele, kus põllumajandusliku tegevuse tõttu on veekvaliteet halvenenud või on oht selle halvenemiseks. Toetuse eesmärk on põhjavee kvaliteedi säilitamine, vähendades põllumajanduslikult kasutatavatelt maadelt toitainete leostumist ning põhjavette uhtumist.

2023. aasta taotlusvooru eelarve on 10 000 €.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks vajaminev summa ületab taotlemise aastaks määratud eelarvet, on PRIAl õigus määrusega sätestatud toetuse määra vähendada.

Toetust saab taotleda 10. maist 15. juunini 2023. a. Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd.

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“.

Oma kohustuste andmeid saate vaadata uue e-PRIA menüüpunktis „Pindalateenused“, valides  „Pindalatoetuste lisateenused“.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volituskirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Tingimused

2023. aasta taotlusvoorus saab jätkata kehtivat 5-aastast kohustust. Uut kohustust võtta ei saa. Kehtivat 5-aastast kohustust ei saa suurendada.

Taotleja peab täitma oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaal nõuetele vastavuse nõudeid ning VESI toetuse baas- ja täiendavaid nõudeid. VESI toetusega seotud nõudeid tuleb täita kogu 5-aastase kohustuseperioodi jooksul (vt Kohustused).

 • Toetust võib taotleda füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut.
 • Toetust saab taotleda vähemalt 1,00 ha toetusõiguslikule maale.
 • Põllu pindala peab olema vähemalt 0,30 ha. Üheks põlluks loetakse ka samal põllumassiivil kõrvuti asuvad alla 0,30 ha suurused toetusõiguslikud põllud, kui need vastavad VESI toetuse nõuetele ja moodustavad kokku vähemalt 0,30 ha.
 • Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.
 • Kui taotlejal on olemas VESI toetusega seotud veebileht, peab ta selle kaudu teavitama avalikkust, et asjakohane tegevus on viidud või viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist saadud toetuse abil. Selleks tuleb kodulehel avaldada MAK logo ja Euroopa Liidu embleem ning esitada tegevuse lühikirjeldus. Toetuse teavitamisega seonduv on reguleeritud maaeluministri 22.12.2015. a määrusega nr 26. Täiendav info on kättesaadav PRIA kodulehel.

 

VESI toetust antakse järgmiste tegevuste elluviimise eest:

Toetusõiguslik on nitraaditundlikul alal (NTA) asuv põld:

 • mis asub vähemalt 50 protsendi ulatuses kaitsmata põhjaveega alal või olulisel allika- ja karstialal;
 • millel asub allikas või karstilehter.

NTAle jäävate alade ja objektide kaardikihti näeb PRIA avalikul veebikaardil, lülitades abiinfo kaardikihtide valikus sisse „Kaitsmata põhjaveega alad“, „Allikad ja karstilehtrid“ ja/või „Olul. allika- ja karstialad“.

 

 • Toetust võib taotleda rohumaa (P, PR, TAR) kohta.
 • Toetust võib taotleda maa kohta, mille kohta ei anta toetust maa talvise taimkatte all hoidmise eest ega arengukava alusel antavat muud pindalatoetust, välja arvatud mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus ning kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus.
 • Toetust ei anta püsirohumaa kohta, mis asub Natura 2000 võrgustiku alal ning mille muld on 100 protsendi ulatuses turvasmuld (keskkonnatundliku püsirohumaa (TPR)).
 • Toetust ei anta maa kohta, mis vastab maaeluministri 23. detsembri 2022. a määruse nr 79 „Perioodi 2023–2027 pärandniidu hooldamise toetus” §-s 5 sätestatud toetusõigusliku maa nõuetele.
 • Toetust ei anta maa kohta, mille kohta antakse strateegiakava alusel keskkonnasõbraliku majandamise toetust, ökoalade toetust, mesilaste korjealade toetust, mulla- ja veekaitsetoetust või väärtusliku püsirohumaa toetust.

 

Baas- ja täiendavad nõuded:

 • Taotleja peab täitma kohustuseperioodi jooksul kogu majapidamise põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 40 „Piirkondlik mullakaitse toetus“ §-s 7 sätestatud püsirohumaa säilitamise nõudeid. Infot püsirohumaade säilitamise kohta saab PRIA kodulehelt.
 • Andmed põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaal tehtud tegevuste kohta tuleb kanda veeseaduse alusel peetavasse põlluraamatusse.
 • Toetusõiguslikku maad, millele taotletakse VESIR toetust, tuleb hoida rohukamara all, mis peab olema rajatud hiljemalt taotlemise aasta 15. juuniks.
 • Rohukamara kahjustamine maa ülekarjatamise tõttu on keelatud.
 • Rohukamarat võib uuendada ainult otsekülvi ja pealekülvi teel.

 

VESI toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 16.02.2018. a määrusega nr 9 „Piirkondlik veekaitse toetus“.

Kohustused

VESI toetuse 5-aastase kohustuse puhul tuleb nõudeid täita viiel järjestikusel kalendriaastal. Kohustuse jätkamist tuleb kinnitada igal aastal VESI toetuse taotlemisega.

Oma kohustuste andmeid näete e-PRIA menüüpunktis „Pindalateenused“ valides  „Pindalatoetuste lisateenused“.

VESIR 5-aastast kohustust ei saa suurendada.

Kohustuse vähendamine ei ole lubatud. Kohustuse vähendamisel nõutakse makstud toetus tagasi selle maa osas, mille võrra on kohustusealuse maa pindala vähendatud. Toetust ei nõuta tagasi üksnes selle maa osas, mis läheb põllumajanduslikust majapidamisest välja.

Kohustuse üleandmiseks-ülevõtmiseks tuleb PRIAle saata mõlemapoolselt digiallkirjastatud vabas vormis avaldus e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

Taotleja võib VESIR kohustuse lõpetada, kui ta võtab kogu sama maa kohta strateegiakava alusel antava turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetuse, põhjavee kaitse toetuse, pinnavee kaitse toetuse või pärandniidu hooldamise toetuse kohase kohustuse. Sellisel juhul VESIR kohustus lõpeb ja algab uus strateegiakava alusel antava toetuse kohane kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.

Toetuse määrad

VESIR toetuse määrad:

 • kui rohumaa moodustab kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaast kuni 20 protsenti - 130 €/ha;
 • kui rohumaa moodustab kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaast üle 20 protsendi - 70 €/ha.

VESI toetus on üks MAK 2014-2020 põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmest, mille taotlemise korral on  Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr  1305/2013 II lisas sätestatud maksimaalne toetuse suurus hektari kohta:

 • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teraviljad, õli- ja kiukultuurid, muud tehnilised kultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljad ja mustkesa);
 • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim- ja maitsetaimed, maasikad ning viljapuu- ja marjaaiad);
 • muu maakasutuse puhul hektari kohta 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik põllud maakasutusega PR, TPR, TAR, P+heintaimed ja PLK toetusõiguslikud maad).

Kui taotleja ületab piirkondliku mullakaitse, VESI, keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse, kohalikku sorti taimede kasvatamise ja poolloodusliku koosluse hooldamise toetuseid taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest talle toetust ei maksta.

Toetuse määramine

PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. veebruariks 2024. a. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2024. a. 

Abiks taotlejale

Lisainfo:

pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679

toetuste info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)