Pinnavee kaitse toetus 2023

EAFRD ÜPP SK 2023-2027

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond

Tutvustus

Pinnavee kaitse toetuse (edaspidi PINNAVESI) eesmärgiks on põllumajandusmaal toitainete leostumise ohu vähendamine. Põllumajandustootmises võivad toitained sõnniku ja mineraalväetiste liigse või väära kasutamise tagajärjel kanduda põhja- ja pinnavette.

2023. aasta mulla- ja veekaitsetoetuste taotlusvooru eelarve on kokku 3 896 923 €.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks vajaminev summa ületab taotlemise aastaks määratud eelarvet, on PRIAl õigus määrusega sätestatud toetuse määrasid vähendada.

Toetust saab taotleda 10. maist 15. juunini 2023. a. Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd.

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“.

Oma kohustuste andmeid saate vaadata uue e-PRIA menüüpunktis „Pindalateenused“, valides  „Pindalatoetuste lisateenused“.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volituskirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Tingimused

Pinnaveekaitselist tegevust peab ellu viima viie järjestikuse kalendriaasta jooksul.

Toetuse saamise nõuded:

 • Taotleja täidab oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal toetuse saamise tingimuslikkuse nõudeid.
 • Taotleja täidab pinnavee kaitse toetuse toetusõiguslikkuse nõudeid, baasnõudeid ja pinnaveekaitselise tegevuse nõudeid.
 • Nõudeid tuleb täita kogu kohustuseperioodi jooksul.

Nõuded taotlejale

 • Toetust võib taotleda füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes tegeleb põllumajandusliku tegevusega ja on aktiivne põllumajandustootja ning viib kohustuseperioodi jooksul ellu pinnaveekaitselisi tegevusi.
  • Põllumajanduslikuks tegevuseks antud toetuse mõistes loetakse rohumaa hoidmist karjatamiseks või harimiseks sobilikus seisukorras, sh asjakohased tegevused, mis välistavad ebasoovitava taimestiku ulatusliku leviku, tagamaks, et rohumaad on võimalik kasutada järgmisel kasvuperioodil põllumajanduslikuks tegevuseks ilma lisakuludeta.
 • Toetust antakse taotlejale, kes taotleb lisaks strateegiakava alusel antavat keskkonnasõbraliku majandamise toetust, või kes peab toetusõigusliku ja muu rohumaa hektari kohta vähemalt 0,2 loomühikule vastaval arvul veiseid, lambaid või kitsi. Loomade pidamise nõude puhul võetakse arvesse taotleja poolt kohustuseperioodi kalendriaastal peetavate selliste veiste, lammaste ja kitsede keskmine arv, kes on nõuetekohaselt identifitseeritud ja kelle andmed on kantud nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse.

Loomarühm

Loomühik

üle 24 kuu vanune veis, sh ammlehm

1,0

6–24 kuu vanune veis

0,6

kuni kuue kuu vanune veis

0,2

üle kuue kuu vanune lammas või kits

0,15

kuni kuue kuu vanune lammas või kits

0,05

 

Toetusõiguslik maa

 • Toetust antakse taotleja kasutatava kokku vähemalt 0,30 hektari suuruse rohumaa kohta, mis vastab vähemalt ühele järgmisele tingimusele:
 1. see piirneb vähemalt 10-meetrise veekaitsevööndiga, välja arvatud Läänemere veekaitsevööndiga, ning asub toitainete tõttu kesise, halva või väga halva seisundiklassiga pinnaveekogumi valgalal;
 2. see on Eesti maaelu arengukava 2007–2013 või strateegiakava maaparanduse investeeringutoetuse abil rajatud veekaitsevööndi laiend.
 • Rohumaa harimiseks kasutatakse kohalikele normidele vastavaid agrotehnilisi võtteid ja loomakasvatuse tehnoloogiaid.
 • Rohumaal tegeletakse vähemalt igal teisel aastal asjakohaste tegevustega, mis välistavad ebasoovitava taimestiku ulatusliku leviku.
 • Toetust ei anta maa kohta, mille kohta antakse strateegiakava alusel keskkonnasõbraliku majandamise toetust, ökoalade toetust, mesilaste korjealade toetust, muud mulla- ja veekaitsetoetust või väärtusliku püsirohumaa toetust.
 • Toetust ei anta keskkonnatundliku püsirohumaa või pärandniidu kohta.
 • Toetust ei anta maa kohta, mille kohta antakse arengukava alusel pindalatoetust, välja arvatud mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus ning kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus.

Taotleja täidab kohustuseperioodi jooksul järgmisi nõudeid:

 • Taotleja kannab andmed põllumajandusliku tegevuse kohta veeseaduse alusel peetavasse põlluraamatusse.
 • Taotleja koostab veeseaduse § 162 alusel väetamisplaani.
 • Taotleja täidab seisuveekogu ja allika veekaitsevööndis veeseaduse §-s 119 sätestatud nõudeid (veekaitsevööndis keelatud tegevused).
 • Taotleja säilitab püsirohumaa pindala vähemalt samas ulatuses, mis on võrdne pindala- ja loomapõhiste toetuse taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal esitatud taotluse alusel kindlaks määratud püsirohumaa pindalaga (püsirohumaa säilitamise kohustus).
 • Vooluveekogu ääres asuva põllu ja vooluveekogu vahele tuleb jätta puhverriba, kus on keelatud väetise ja taimekaitsevahendi kasutamine.
 • Keskkonnatundliku püsirohumaa kasutusotstarvet ei ole lubatud muuta. Keskkonnatundliku püsirohumaa uuendamine ei ole lubatud, välja arvatud pealtkülvi teel, kui uuendamisest on PRIAt eelnevalt teavitatud.
 • Taotleja või taotleja heaks tegutsev füüsiline isik, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, peab olema osalenud teise kohustuseaasta 1. detsembriks vähemalt ühel veekaitselisel koolitusel, infopäeval, konverentsil või esitlustegevusel, mis on korraldatud strateegiakava alusel antava teadmussiirde- ja innovatsioonisüsteemi arendamise toetuse raames.

 

Taotleja täidab allpool toodud nõudeid kogu kohustusealusel rohumaal, välja arvatud maaparanduse investeeringutoetuse abil rajatud veekaitsevööndi laiendil:

 • Kui kohustuse võtmisele eelnenud kalendriaastal ei kasvatatud sellel maal heintaimi, peab rohumaa olema rajatud hiljemalt esimese kohustuseaasta 15. juuniks.
 • Läänemere, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve ning Võrtsjärve äärde rajatud veekaitsevööndi puhul peab veekaitselise rohumaa laius olema vähemalt 30 meetrit veekaitsevööndist ning teistel järvedel, jõgedel, ojadel, allikatel, kanalitel, peakraavidel ja maaparandussüsteemide avatud eesvooludel vähemalt 40 meetrit veekaitsevööndist.
 • Veekaitselist rohumaad ei künta, kultiveerita, koorita, randaalita, freesita ega tehta muid rohukamarat kahjustavaid mullaharimistöid.
 • Veekaitselist rohumaad ei ole lubatud uuendada ja ülekarjatamine on keelatud.
 • Väetise ja reoveesette kasutamine, sõnnikuhoidla ja -auna ning punktkoormusobjekti, sealhulgas loomade söötmis- ja jootmiskoha, paigaldamine on veekaitselisel rohumaal keelatud.
 • Veekaitselisel rohumaal on keelatud keemilise taimekaitsevahendi kasutamine, välja arvatud veekeskkonnariskiga tegevuse Veeseaduse § 196 lõike 1 kohase registreeringuga.

Veekaitsevööndi laiendi hooldamisel tuleb järgida maaparandussüsteemi ehitusprojektis ja maaeluministri 19. detsembri 2018. a määruses nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded” § 16 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid.

 

PINNAVESI toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 27.12.2022. a määrusega nr 88 „Perioodi 2023-2027 pinnavee kaitse toetus“.

Kohustused

PINNAVESI toetuse 5-aastase kohustuse puhul tuleb nõudeid täita viiel järjestikusel kalendriaastal ning kohustuse jätkamist tuleb kinnitada igal aastal PINNAVESI toetuse taotlemisega.

Oma kohustuste andmeid näete e-PRIA menüüpunktis „Pindalateenused“ valides  „Pindalatoetuste lisateenused“.

Kohustust saab suurendada kuni kaks hektarit või üle kahe hektari kui see moodustab kohustusealuse maa pindalast kuni 20%.

Juhul kui kohustust suurendatakse üle kahe hektari ja samal ajal üle 20% kohustusealuse maa pindalast, algab uus 5-aastane kohustus kogu PINNAVESI kohustusega hõlmatud pinnal.

Kohustusealuse maa pindala võib vähendada, kui PINNAVESI kohustus lõpetatakse osaliselt või täielikult ja sama maa kohta võetakse väärtusliku rohumaa mullakaitse toetuse, väärtusliku rohumaa põhjaveekaitse toetuse või pärandniidu hooldamise toetuse kohane kohustus.

Kohustusealuse maa pindala võib vähendada pinna arvelt, mis läheb teise isiku kasutusse.

Muudel juhtudel võib PINNAVESI kohustusealuse maa pindala vähendada kuni 10%.

Kohustuse võib üle anda alates teisest kohustuseaastast. Esimesel kohustuseaastal võib kohustuse üle anda vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemise korral või põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral.

Toetuse määrad

Toetuse ühikumäär pinnaveekaitselise tegevuse elluviimise eest on ühe hektari toetusõigusliku maa kohta kalendriaastas:

 • 220 eurot, kui toetusõiguslikud ja muud rohumaad moodustavad kalendriaastal kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaast kokku kuni 20%;
 • 110 eurot, kui toetusõiguslikud ja muud rohumaad moodustavad kalendriaastal kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaast üle 20%.

Toetuse määramine

PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. veebruariks 2024. a. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2024. a. 

Abiks taotlejale

Lisainfo:

pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679

toetuste info info [at] pria [dot] ee