Aktiivse põllumajandustootja nõue

Aktiivse põllumajandustootja nõue

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023–2027 (ÜPP SK 2023–2027, edaspidi strateegiakava) otsetoetuste ning maaelu arengu pindala- ja loomapõhiste toetuste taotleja peab täitma aktiivse põllumajandustootja nõuet (v.a LHT, OTL, KMN, SORT, VPR, MULD-VPR, PÕHJAVESI-VPR taotleja).

Nõue kehtib taotlejatele, kes taotlevad järgmisi toetuseid:

 • Põhisissetuleku toetus (PST)
 • Ümberjaotav toetus (ÜJT)
 • Noore põllumajandustootja toetus (NPT)
 • Piimalehma kasvatamise otsetoetus (PTK);
 • Ammlehma kasvatamise otsetoetus (ATK);
 • Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus (UTK);
 • Tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetus (TVK)
 • Puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamise otsetoetus (PKV)
 • Seemnekartuli kasvatamise otsetoetus (SKT)
 • Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM)
 • Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetus ja mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus (MAHE, MAHEL)
 • Ökoalade toetus (ÖKO)
 • Ökosüsteemiteenuste säilitamise toetus (ÖST)
 • Mesilaste korjeala toetus (MESI)
 • Turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetus (MULD)
 • Pinnavee kaitse toetus (PINNAVESI)
 • Põhjavee kaitse toetus (PÕHJAVESI)
 • Kui taotleja eelmise kalendriaasta otsetoetuste summa oli kokku kuni 5000,00 eurot, loetakse taotleja aktiivseks tootjaks.
 • Kui taotleja eelmise kalendriaasta otsetoetuste summa oli kokku 5000,01 eurot või rohkem, loetakse taotleja aktiivseks tootjaks, kui ta vastab vähemalt ühele järgnevatest tingimustest:
  1. taotluse esitamise kalendriaastal on tema kasutuses vähemalt üks hektar põllumaad või püsikultuuride alust maad. See tähendab, et taotleja pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlusel on märgitud vähemalt 1 ha põllumaad (P, PK ja M maakasutusega põllud), sõltumata toetuste taotlemisest või on kontrolli käigus tehtud kindlaks vähemalt 1 ha põllumaad (P, PK ja M maakasutusega põllud). Samuti kui taotluse esitamise kalendriaastal on tema kasutuses vähemalt üks hektar sellist pärandniitu, mille kohta ta taotleb strateegiakava alusel antavat pärandniidu hooldamise toetust (NIIT). Nõue peab olema täidetud taotluse esitamise hetkest ning kuni otsuse tegemiseni;
  2. taotleja nimel on põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt ühele loomühikule vastaval hulgal põllumajandusloomi või üks mesilaspere. Nõue peab olema täidetud taotluse esitamise hetkest ning kuni otsuse tegemiseni;
  3. taotleja kasutuses oleva põllumajandusmaa karjatamiseks ja harimiseks sobilikus seisukorras hoidmise kulu on taotluse esitamise aastal vähemalt 60 eurot hektari kohta.
 • Kui taotlejale ei määratud või ta ei taotlenud eelmisel kalendriaastal otsetoetuseid, tuleb aktiivseks tootjaks olemist tõendada vähemalt ühe eelpool toodud punkti 1.- 3. kohaselt.

Loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid on loomarühmade kaupa järgmised:

 1. üle 24 kuu vanune veis, sealhulgas ammlehm – 1,0 loomühik;
 2. 6-24 kuu vanune veis – 0,6 loomühikut;
 3. kuni kuue kuu vanune veis – 0,2 loomühikut;
 4. üle kuue kuu vanune lammas või kits – 0,15 loomühikut;
 5. kuni kuue kuu vanune lammas või kits – 0,05 loomühikut;
 6. hobune – üks loomühik;
 7. üle 12 kuu vanune muu hobuslane – 0,8 loomühikut;
 8. kuni 12 kuu vanune muu hobuslane – 0,35 loomühikut;
 9. alpaka – 0,8 loomühikut;
 10. siga – 0,34 loomühikut;
 11. munakana – 0,014 loomühikut;
 12. broiler – 0,007 loomühikut;
 13. vutt, kääbuskana – 0,004 loomühikut;
 14. jaanalind, emu, nandu – 0,35 loomühikut;
 15. muu kodulind, nagu part, faasan, hani, kalkun, ja väikeloom, nagu küülik, mink, tuhkur, naarits, nutria, tšintšilja – 0,03 loomühikut.

Lisainfo

 • pindala- ja loomatoetuste infotelefon 7377 679