Aktiivse põllumajandustootja nõue

Aktiivse põllumajandustootja nõue

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023–2027 (ÜPP SK 2023–2027, edaspidi strateegiakava) otsetoetuste ning maaelu arengu pindala- ja loomapõhiste toetuste taotleja peab täitma aktiivse põllumajandustootja nõuet (v.a LHT, OTL, KMN, NIIT taotleja).

Nõue kehtib taotlejatele, kes taotlevad järgmisi toetuseid:

 • Põhisissetuleku toetus (PST)
 • Ümberjaotav toetus (ÜJT)
 • Noore põllumajandustootja toetus (NPT)
 • Piimalehma kasvatamise otsetoetus (PTK);
 • Ammlehma kasvatamise otsetoetus (ATK);
 • Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus (UTK);
 • Tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetus (TVK)
 • Puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamise otsetoetus (PKV)
 • Seemnekartuli kasvatamise otsetoetus (SKT)
 • Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM)
 • Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetus ja mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus (MAHE, MAHEL)
 • Ökoalade toetus (ÖKO)
 • Ökosüsteemiteenuste säilitamise toetus (ÖST)
 • Mesilaste korjeala toetus (MESI)
 • Turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetus (MULD)
 • Pinnavee kaitse toetus (PINNAVESI)
 • Põhjavee kaitse toetus (PÕHJAVESI)
 • Kui taotleja eelmise kalendriaasta otsetoetuste summa oli kokku kuni 5000,00 eurot, loetakse taotleja aktiivseks tootjaks.
 • Kui taotleja eelmise kalendriaasta otsetoetuste summa oli kokku 5000,01 eurot või rohkem, loetakse taotleja aktiivseks tootjaks, kui ta vastab vähemalt ühele järgnevatest tingimustest:
  1. taotluse esitamise kalendriaastal on tema kasutuses vähemalt üks hektar põllumaad. See tähendab, et taotleja pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlusel on märgitud vähemalt 1 ha põllumaad (P ja M maakasutusega põllud), sõltumata toetuste taotlemisest või on kontrolli käigus tehtud kindlaks vähemalt 1 ha põllumaad (P ja M maakasutusega põllud). Nõue peab olema täidetud taotluse esitamise hetkest ning kuni otsuse tegemiseni;
  2. taotleja nimel on põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt ühele loomühikule vastaval hulgal põllumajandusloomi või üks mesilaspere. Nõue peab olema täidetud taotluse esitamise hetkest ning kuni otsuse tegemiseni;
  3. taotleja kasutuses oleva põllumajandusmaa karjatamiseks ja harimiseks sobilikus seisukorras hoidmise kulu on taotluse esitamise aastal vähemalt 60 eurot hektari kohta.
 • Kui taotlejale ei määratud või ta ei taotlenud eelmisel kalendriaastal otsetoetuseid, tuleb aktiivseks tootjaks olemist tõendada vähemalt ühe eelpool toodud punkti 1.- 3. kohaselt.

Loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid on loomarühmade kaupa järgmised:

 1. üle 24 kuu vanune veis, sealhulgas ammlehm – 1,0 loomühik;
 2. 6-24 kuu vanune veis – 0,6 loomühikut;
 3. kuni kuue kuu vanune veis – 0,2 loomühikut;
 4. üle kuue kuu vanune lammas või kits – 0,15 loomühikut;
 5. kuni kuue kuu vanune lammas või kits – 0,05 loomühikut;
 6. hobune – üks loomühik;
 7. üle 12 kuu vanune muu hobuslane – 0,8 loomühikut;
 8. kuni 12 kuu vanune muu hobuslane – 0,35 loomühikut;
 9. alpaka – 0,8 loomühikut;
 10. siga – 0,34 loomühikut;
 11. munakana – 0,014 loomühikut;
 12. broiler – 0,007 loomühikut;
 13. vutt, kääbuskana – 0,004 loomühikut;
 14. jaanalind, emu, nandu – 0,35 loomühikut;
 15. muu kodulind, nagu part, faasan, hani, kalkun, ja väikeloom, nagu küülik, mink, tuhkur, naarits, nutria, tšintšilja – 0,03 loomühikut.

Lisainfo

 • pindala- ja loomatoetuste infotelefon 7377 679