Pinnaseiresüsteem

Pinnaseiresüsteem

Pinnaseiresüsteem on osa pindalatoetuste ühtsest haldus- ja seiresüsteemist, mille abiga vaadeldakse, jälgitakse ja hinnatakse põldudel läbi viidavat põllumajanduslikku tegevust. Pinnaseire aluseks on Copernicus Sentinel satelliidipildid või muud samaväärse väärtusega andmed.

Pinnaseiresüsteem võetakse järk-järgult kasutusele kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides alates 2023. aastast. Kasutuselevõtt on seotud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023–2027 (ÜPP SK 2023-2027, edaspidi strateegiakava) rakendumisega.

2023. aastal rakendab PRIA pinnaseiresüsteemi kõikide strateegiakava alusel antavate pindalapõhiste toetuste menetlemisel. Pinnaseiresüsteemi ei rakendata Eesti maaelu arengukava 2014–2020 (MAK 2014-2020) toetuste menetlemisel.

Pinnaseiresse on kaasatud 100% pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotlustel olevast põllumajandusmaast. Põldudel läbi viidavaid põllumajandustegevusi vaadeldakse, jälgitakse ja hinnatakse regulaarselt terve kontrollperioodi jooksul.

Toetuste nõuete ja kohustuste täitmist kontrollitakse satelliidipiltide aegridade analüüsiga. Selle tarbeks talletatakse alates maist kuni septembri lõpuni satelliitide Sentinel 1 ja Sentinel 2 piltide aegridu.

Seiratavad nõuded

Pinnaseiresüsteemi satelliidipildid kaardistavad viite erinevat põllumajandusega seotud tunnust ehk markerit. Markerite tulemuste põhjal arvutatakse, kas põllule kehtivad toetuse nõuded ja kohustused on täidetud. Süsteem võtab arvesse e-PRIAs sisestatud põldude piire, kuid põldude pindalasid seirega ei mõõdeta.

Kõikidel taotleja põldudel, sh põldudel, mille kohta toetust ei taotleta, jälgitakse pinnaseirega järgnevaid asjaolusid:

 • mittetoetusõiguslikud objektid põllul;
 • põllu homogeensus;
 • maakasutus ja kultuur ning nende vastavus taotlusel märgituga.

Pinnaseiresüsteemis on kasutusel järgnevad markerid:

 • mittetoetusõiguslikud objektid. Mittetoetusõiguslike objektidena käsitletakse põllul asuvaid püsivaid objekte nagu teed, hooned jms rajatised. Mittetoetusõigusliku objektina käsitletakse ka võsa, kui see on nii suur, et takistab järgmisel kasvuperioodil maa põllumajanduslikku kasutamist. Mittetoetusõiguslikku objekti ei tohi arvestada põllu pindala sisse;
 • homogeensus. Homogeenseks loetakse põldu, millel on kogu põllu ulatuses sama kultuur ja maakasutus või on tehtud kogu põllu ulatuses sama tegevust (nt on põld ühtlaselt niidetud või küntud kogu põllumaa ulatuses). Mittehomogeenseks loetakse põldu, millel on kasvamas mitu erinevat kultuuri või ei kasva üks kultuur kogu põllu ulatuses;
 • kündmine. Kündmise all mõeldakse kõiki põllutöömasinate abil tehtud tegevusi, mille tulemusena on põllul ilma taimestikuta pinda. Seirega tuvastatakse periood, millal on põld olnud taimestikuta;
 • niitmine. Niitmise all mõeldakse tegevust, mille tulemusena tuvastab seire põllu biomassis olulise languse. Süsteem registreerib ajavahemiku(d), millal muutused toimusid. Niitmise alla loetakse tinglikult ka biomassi vähenemist karjatamise tõttu;
 • kultuurigrupp. Kõik põllukultuurid, millele saab pindalapõhiseid toetusi taotleda, on koondatud kultuurigruppidesse. Seirega tuvastatakse, millisesse kultuurigruppi põllul kasvav kultuur kuulub.

Nõuete kontroll

Pinnaseiresüsteem kontrollib satelliidipiltide aegridade analüüsiga erinevate toetuste nõuete täitmist ning tuvastab võimalikud mittevastavused. Nende põldude kohta, millel on leitud võimalik mittevastavus taotlusega, saadab PRIA fotoülesande. Vajadusel viiakse läbi ka kohapealseid kontrolle. Need tegevused toetavad seiresüsteemi ning aitavad välja selgitada tegeliku olukorra põllul. Tegemist on ennetavate ja taotlejat kaasavate tegevustega.

Pinnaseiresüsteemi toetavad tegevused:

 1. fotoülesanne. PRIA saadab taotlejale e-kirjaga fotoülesande, milles palutakse taotlejal teha hiljemalt etteantud kuupäevaks asukohamärgisega foto, millega tõendatakse tegelikku olukorda põllul. Foto tuleb teha PRIA mobiilirakenduses Iva. Lisaks pildistamise funktsioonile salvestab rakendus ka pildistamise asukoha ning aja. Juhised mobiilirakenduse alla laadimiseks ning kasutamiseks leiab e-kirjast;
 2. kohapealne kontroll. PRIA teeb põllul kohapealse kontrolli juhul, kui fotoülesandega ei olnud võimalik hinnata reaalset olukorda põllul või kui taotleja ei täitnud fotoülesannet. Pinnaseiresüsteemi raames teostatud kohapealse kontrolli kohta saab taotleja kontrollaruande.

18. juunist kuni 1. novembrini 2024. a saab esitatud taotlust muuta vastavalt tegelikule olukorrale põllul. Taotlejal on võimalus põllu andmeid muuta või põllult taotlemise märge eemaldada.

Taotlust on võimalik muuta ka pärast kohapealset kontrolli, kuid mitte hiljem kui 1. novembril. Kui kohapealse kontrolli käigus tuvastati nõude rikkumine ja taotleja ei muuda selle seiratava nõude osas taotlust, siis võetakse toetuse otsuse tegemisel aluseks kohapeal tuvastatud olukord, mis võib kaasa tuua toetuse vähendamise.

Seiratavate nõuete osas on lubatud taotlusel muuta andmeid järgmistel ajaperioodidel:

18. juuni – 15. august 2024. a:

 • maakasutuse muutmine;
 • otstarve/kasutusviisi muutmine;
 • põldude / pärandniidu alade pindalade suurendamine ja vähendamine;
 • kasvatatava põllumajanduskultuuri muutmine;
 • taotlemise märgete eemaldamine.

16. august – 1. november 2024. a:

 • maakasutuse muutmine;
 • otstarve/kasutusviisi muutmine
 • põldude / pärandniidu alade pindala vähendamine;
 • kasvatatava põllumajanduskultuuri muutmine;
 • taotlemise märgete eemaldamine.

 

Alates 18. juunist esitatud muudatused vaatab PRIA üle ning juhul, kui nendega ei ole võimalik arvestada, saadetakse taotlejale vastavasisuline e-kiri koos selgitustega. Taotlust saab taas muuta pärast seda, kui eelmised muudatused on PRIA poolt üle vaadatud ja kinnitatud.

Lisamaterjalid

Lisainfo

 • pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679
 • toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)