Piirkondlik mullakaitse toetus 2023 (MAK 2014-2020)

Meede 10.1.3 EAFRD MAK 2014-2020

Juhime MULD (MAK 2014-2020) toetuse taotlejate tähelepanu järgmisele:

2023. aasta taotlusvoorus saab jätkata kehtivat 5-aastast kohustust. Uut kohustust võtta ei saa. Kehtivat 5-aastast kohustust ei saa suurendada.

Taotleja võib kohustuse lõpetada kui ta võtab sama maa kohta strateegiakava alusel antava turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetuse, põhjavee kaitse toetuse, pinnavee kaitse toetuse või pärandniidu hooldamise toetuse kohase kohustuse.

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Piirkondliku mullakaitse toetuse (edaspidi MULD) eesmärgiks on tagada erodeeritud ja turvasmuldade jätkusuutlik kasutamine, piirata kasvuhoonegaaside emissiooni ja mullaerosiooni (sh deflatsiooni), vähendada toitainete leostumist ning säilitada ja suurendada mulla orgaanilise aine sisaldust.

2023. aasta taotlusvooru eelarve on 50 000 €.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks vajaminev summa ületab taotlemise aastaks määratud eelarvet, on PRIAl õigus määrusega sätestatud toetuse määra vähendada.

Toetust saab taotleda 10. maist 15. juunini 2023. a. Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd.

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“.

Oma kohustuste andmeid saate vaadata uue e-PRIA menüüpunktis „Pindalateenused“, valides  „Pindalatoetuste lisateenused“.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volituskirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Tingimused

2023. aasta taotlusvoorus saab jätkata kehtivat 5-aastast kohustust. Uut kohustust võtta ei saa. Kehtivat 5-aastast kohustust ei saa suurendada.

Taotleja peab täitma oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaal nõuetele vastavuse nõudeid ning MULD toetuse baas- ja täiendavaid nõudeid. MULD toetusega seotud nõudeid tuleb täita kogu 5-aastase kohustuseperioodi jooksul (vt Kohustused).

 • Toetust võib taotleda füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut.
 • Toetust võib taotleda vähemalt 0,30 hektari suuruse rohumaa (P, PR, TAR) või põllumajandusmaa kohta, millel kasvatatakse viljapuid või marjapõõsaid (PK).
 • Toetust võib taotleda maa kohta, mille andmed on kantud maakatastriseaduse §-s 14  nimetatud maa kvaliteedi hindamise kaardile ning nendest nähtub, et taotletaval maal  on 90 protsendi ulatuses turvasmullad või erodeeritud ja deluviaalmuldade kompleks.
 • Toetust ei anta püsirohumaa kohta, mis asub Natura 2000 võrgustiku alal ning mille muld on 100 protsendi ulatuses turvasmuld (keskkonnatundliku püsirohumaa (TPR)).
 • Toetust ei anta maa kohta, mille kohta antakse arengukava alusel muud pindalatoetust, välja arvatud mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus ning kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus.
 • Toetust ei anta maa kohta, mis vastab maaeluministri 23. detsembri 2022. a määruse nr 79 „Perioodi 2023–2027 pärandniidu hooldamise toetus“ §-s 5 sätestatud toetusõigusliku maa nõuetele.
 • Toetust ei anta maa kohta, mille kohta antakse strateegiakava alusel keskkonnasõbraliku majandamise toetust, ökoalade toetust, mesilaste korjealade toetust, mulla- ja veekaitsetoetust või väärtusliku püsirohumaa toetust.
 • Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.
 • Taotleja peab täitma kohustuseperioodi jooksul kogu majapidamise põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses määruse §-s 7 sätestatud püsirohumaa säilitamise nõudeid. Infot püsirohumaade säilitamise kohta saab PRIA kodulehelt.
 • Toetusõiguslikku maad, millele taotletakse MULD toetust, tuleb hoida rohukamara all, mis peab olema rajatud hiljemalt taotlemise aasta 15. juuniks.
 • Rohukamara kahjustamine maa ülekarjatamise tõttu on keelatud.
 • Rohukamarat võib uuendada ainult otsekülvi ja pealekülvi teel. Turvasmuldadel on rohumaa uuendamine lubatud üks kord kohustuseperioodi jooksul randaalimise ja freesimise teel.
 • Kui taotlejal on olemas MULD toetusega seotud veebileht, peab ta selle kaudu teavitama avalikkust, et asjakohane tegevus on viidud või viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist saadud toetuse abil. Selleks tuleb kodulehel avaldada MAK logo ja Euroopa Liidu embleem ning esitada tegevuse lühikirjeldus. Toetuse teavitamisega seonduv on reguleeritud maaeluministri 22.12.2015. a määrusega nr 26. Täiendav info on kättesaadav PRIA kodulehel.

 

MULD toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 22.04.2015. a määrusega nr 40 „Piirkondlik mullakaitse toetus“.

Kohustused

MULD toetuse 5-aastase kohustuse puhul tuleb nõudeid täita viiel järjestikusel kalendriaastal ning kohustuse jätkamist tuleb kinnitada igal aastal MULD toetuse taotlemisega.

Oma kohustuste andmeid näete e-PRIA menüüpunktis „Pindalateenused“ valides  „Pindalatoetuste lisateenused“.

Alates 2023. aastast ei saa perioodi 2014-2020 arengukava alusel võetud või ülevõetud 5-aastast MULD kohustust suurendada.

MULD 5-aastase kohustuse vähendamine ei ole lubatud. Kohustuse vähendamisel nõutakse makstud toetus tagasi selle maa osas, mille võrra on kohustusealuse maa pindala vähendatud.

Toetust ei nõuta tagasi üksnes selle maa osas, mis läheb põllumajanduslikust majapidamisest välja.

Kohustuse üleandmiseks-ülevõtmiseks tuleb PRIAle saata mõlemapoolselt digiallkirjastatud vabas vormis avaldus e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

Taotleja võib MULD kohustuse lõpetada, kui ta võtab sama maa kohta strateegiakava alusel antava turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetuse, põhjavee kaitse toetuse, pinnavee kaitse toetuse või pärandniidu hooldamise toetuse kohase kohustuse. Sellisel juhul arengukava alusel antava toetuse kohane MULD kohustus lõpeb ja algab uus strateegiakava alusel antava toetuse kohane kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.

Toetuse määrad

MULD toetuse määr ühe hektari maa kohta on 50 €/ha.

MULD toetus on üks MAK 2014-2020 põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmest, mille taotlemise korral on  Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr  1305/2013 II lisas sätestatud maksimaalne toetuse suurus hektari kohta:

 • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teraviljad, õli- ja kiukultuurid, muud tehnilised kultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljad ja mustkesa);
 • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim- ja maitsetaimed, maasikad ning viljapuu- ja marjaaiad);
 • muu maakasutuse puhul hektari kohta 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik põllud maakasutusega PR, TPR, TAR, P+heintaimed ja PLK toetusõiguslikud maad).

Kui taotleja ületab MULD, piirkondliku veekaitse, keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse, kohalikku sorti taimede kasvatamise ja PLK toetuseid taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest talle toetust ei maksta.

Toetuse määramine

PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. veebruariks 2024. a. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2024. a.

Abiks taotlejale

Lisainfo:

pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679

toetuste info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)