Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 2024 (MAK 2014-2020)

Meede 10.1.7 EAFRD MAK 2014-2020

Juhime taotlejate tähelepanu järgmisele:

2024. aasta taotlusvoorus uut kohustust võtta ei saa. Kehtivat 5-aastast kohustust ei saa suurendada.

Taotleja võib kohustuse lõpetada, kui ta võtab sama maa kohta strateegiakava alusel antava pärandniidu hooldamise toetuse kohase kohustuse. Sellisel juhul arengukava alusel antava toetuse kohane kohustus lõpeb ja algab uus strateegiakava alusel antava toetuse kohane kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.


Euroopa Komisjon on algatanud toetuste nõuete lihtsustamise, mille rakendamine on osaliselt planeeritud juba 2024. aastasse. Seadusandlusega muudetakse toetuste tingimusi ja nõudeid, mis toob omakorda kaasa vajaduse muuta toetuste info- ja kontrollisüsteemi. Nii hilises etapis tehtavate muudatuste tõttu on pindala- ja loomapõhiste otsetoetuste ning maaelu arengu toetuste taotluste vastuvõtu perioodi algusaeg 20. mai. Taotlusi võetakse vastu kuni 17. juunini.

MAK 2014-2020 logo EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse (edaspidi PLK) eesmärk on parandada poollooduslike koosluste ja nendega seotud liikide seisundit, säilitada ja suurendada elurikkust ning maastikulist mitmekesisust.

2024. aasta taotlusvooru eelarve on 55 000 eurot. Toetust rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD).

Toetustaotlusi saab esitada 20. maist 17. juunini 2024. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volituskirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“.

Tingimused

2024. aastal saab jätkata kehtivat 5-aastast kohustust. Uut kohustust võtta ei saa.

Toetuse saamise nõuded

 • Taotleja peab täitma oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal nõuetele vastavuse nõudeid ning PLK toetuse baas- ja täiendavaid nõudeid.
 • PLK toetusega seotud nõudeid tuleb täita kogu 5-aastase kohustuseperioodi jooksul (vt Kohustused).

Nõuded taotlejale

 • PLK toetust võib taotleda füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes hooldab maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut.

Toetust saab taotleda ala kohta, mis vastab määruse §-s 5 sätestatud toetusõigusliku maa tingimusele.

 • Toetust võib taotleda vähemalt 0,1 hektari suuruse hoolduskõlbliku poolloodusliku koosluse või selle osa kohta, mida taotleja kasutab ning mis on kantud Eesti looduse infosüsteemi ja asub looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 punktides 1, 2, 4 ja 5 nimetatud kaitstaval loodusobjektil.
 • Hoolduskõlblik kooslus on valdavalt kaetud niidutaimestikuga ja on niidetav või karjatatav. Selle taastamine on lõppenud, seal on loodud tingimused niidutaimestiku kujunemiseks ning kooslust on võimalik nõuetekohaselt hooldada.
 • Kadakatega poollooduslikku kooslust ei loeta hoolduskõlblikuks, kui sealsete puittaimede liituvus (võrade projektsioonide osakaal maapinnal) on suurem kui 0,5. Kui kadakad ja muu puittaimestik kasvavad nii, et ala on takistusteta hooldatav ning on olemas niidule omane rohttaimestik, võib liituvus olla suurem kui 0,5.
 • Toetust ei või taotleda maa kohta, mille kohta taotletakse arengukava alusel antavat muud pindalapõhist toetust.
 • Toetust ei anta maa kohta, mille kohta antakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023–2027” alusel põhisissetuleku toetust.

Toetusõigusliku maa hulka arvatakse:

 • põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” § 3 lõigetes 3-5 ja 7-10 nimetatud maastikuelemendid;
 • maa, millel asub kiviaed, heinaküün või loomade varjualune;
 • kuni 2 meetri laiused maastiku joonelemendid (kraav, hekk või kiviaed);
 • kuni 0,05 hektari suurused puude ja põõsastega kaetud alad, kus puudub niidutaimestik, kuid mis on seotud traditsioonilise põllumajandustegevusega või keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisega;
 • kuni 0,05 hektari suurused väikeveekogud ja taimestikuta alad;
 • rannaniidul kõik sellised ala osad, kus taimestik puudub, olenemata ala osa suurusest (soolakud, veelombid, lõukad), välja arvatud taimestiku piirist mere poole jäävad liiva- ja kliburannad;
 • roostik, mida on viimase aasta jooksul niidetud või karjatatud. Kui roostik on rohkem kui aasta hooldamata, roog on puitunud ning maapinnale on moodustunud roomatt, siis selline ala ei ole toetusõiguslik;
 • pinnasteed, mis on üle 50 protsendi ulatuses kaetud niidutaimestikuga ning mida hooldatakse niitmise või karjatamise teel.
 • Poollooduslikku kooslust ei tohi kahjustada.
 • Poollooduslikul kooslusel, mille kohta toetust taotletakse, peab olema kohapeal visuaalselt tuvastatav piir.
 • Taotleja hooldab poollooduslikku kooslust Keskkonnaameti (edaspidi KeA) poolt e-PRIA põldude haldamise teenuses ette nähtud viisil ja seal märgitud poolloodusliku koosluse tüüpi arvestades. Kui KeA on e-PRIAs poolloodusliku koosluse hooldamise viisina ette näinud nii niitmise kui ka karjatamise, hooldab taotleja poollooduslikku kooslust kas niitmise või karjatamise teel.
 • Puisniitu võib hooldada niitmise või karjatamise teel. Karjatamine on lubatud puisniidu taastamise järel niidutaimestiku taastumise eesmärgil või kui puisniitu on enne niidetud ja niide on kokku kogutud.
 • Puiskarjamaad tuleb hooldada karjatamise teel.
 • Rannaniidul ja loopealsel on lubatud ainult karjatamine. Niitmine on lubatud, kui see on vajalik liigikaitseliste eesmärkide saavutamiseks või kui alal on võimalik teha heina ja niide kokku koguda ning kui KeA on sellise hooldamise viisi e-PRIAS ette näinud.
 • PLK 5-aastase kohustuse puhul võib heas seisus ja vähese tootlikkusega loopealse kohustuseperioodi jooksul jätta ühel kohustuseaastal hooldamata, kui KeA on andnud selleks nõusoleku enne 1. augustit.
 • Karjatatavat poollooduslikku kooslust võib enne karjatamist niita arvestades, et niita ei tohi enne 10. juulit. Niitmine ja niite kokku kogumine peab toimuma enne 1. augustit ning 1. oktoobriks peab ala olema nõuetekohaselt karjatamise teel hooldatud.
 • Niidetaval poollooduslikul kooslusel on hekseldamine keelatud. Karjatatavat poollooduslikku kooslust on lubatud üle niita või hekseldada üksnes KeA kirjalikul nõusolekul. KeA võib vajaduse korral seada tingimuseks karjatataval poollooduslikul kooslusel niite või heksli kokku kogumise.
 • Taotleja või tema esindaja peab osalema KeA korraldatud poolloodusliku koosluse hooldamise koolitusel, kus jagatakse juhiseid alade hooldamiseks ja selgitatakse toetuse saamise tingimusi. 2024. aastal peab olema koolitus läbitud hiljemalt 20. juuniks. Nõude täitmisel arvestatakse alates 2015. aastast toimunud koolitusi. Oma läbitud koolituste andmeid näete e-PRIA menüüpunktis „Pindalateenused“ valides  „Pindalatoetuste lisateenused“.
 • Poollooduslikku kooslust ei tohi niita enne 10. juulit.
 • Niidetav poollooduslik kooslus peab olema niidetud ja niide kokku kogutud 1. septembriks. Kokkukogutud niide peab olema alalt ära viidud niitmisele järgneva aasta 1. aprilliks, kui KeA ei näe ette teisiti. 
 • Niidetavat poollooduslikku kooslust (välja arvatud puisniit), mis on suurem kui 15 hektarit, tuleb niita keskelt-lahku, servast-serva või muul meetodil, kui KeA on andnud selleks nõusoleku. Tööde alustamisest tuleb teavitada KeAd.
 • Poollooduslikul kooslusel tuleb alustada karjatamisega kaitse-eeskirjas, kaitsekorralduskavas või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavas sätestatud tähtpäeval. Kui tähtpäeva ei ole sätestatud, võib karjatamisega alustada taotleja valitud ajal, kui KeA ei ole e-PRIAs selleks ette näinud muud tähtpäeva.
 • Rannaalal tuleb alustada karjatamisega hiljemalt 31. mail.
 • Karjatamise tulemusena peab 1. oktoobriks kogu taotletaval alal olema visuaalselt tuvastatav, et loomad on alal toitunud selliselt, et rohustu on vähemalt 50% ulatuses madalaks söödud ning ülejäänud alal on rohustu valdavalt söödud.
 • Poollooduslikul kooslusel, mille kohta toetust taotletakse, on keelatud anda loomale lisasööta.
 • Kui taotlejal on olemas PLK toetusega seotud veebileht, peab ta selle kaudu teavitama avalikkust, et asjakohane tegevus on viidud või viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist saadud toetuse abil. Selleks tuleb kodulehel avaldada MAK logo ja Euroopa Liidu embleem ning esitada tegevuse lühikirjeldus. Toetuse teavitamisega seonduv on reguleeritud maaeluministri 22.12.2015. a määrusega nr 26. Täiendav info on kättesaadav PRIA kodulehel.

 

PLK toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 22.04.2015 määrusega nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus“. Täpsemat infot toetuse nõuete ja taotluse täitmise kohta saab lugeda juhendist „Abiks taotlejale“.

Kohustused

PLK toetuse 5-aastase kohustuse puhul tuleb nõudeid täita viiel järjestikusel kalendriaastal ning kohustuse jätkamist tuleb kinnitada igal aastal PLK toetuse taotlemisega.

Oma kohustuste andmeid näete e-PRIA menüüpunkti „Pindalateenused“ alajaotusest „Pindalatoetuste lisateenused“.

Kohustust ei saa alates 2023. aastast suurendada. Toetuse saaja ei või kohustust suurendada selle maa arvelt, millel puudub kehtiv kohustus.

PLK 5-aastase kohustuse vähendamine ei ole lubatud. Kohustuse vähendamisel nõutakse makstud toetus tagasi selle maa osas, mille võrra on kohustusealuse maa pindala vähendatud.

Toetust ei nõuta tagasi üksnes selle maa osas, mis läheb põllumajanduslikust majapidamisest välja.

PLK 5-aastast kohustust võib üle anda. Kohustuse ülevõtmisel taotleja enda kohustus ja ülevõetud kohustus liidetakse.

Kohustuse üleandmiseks-ülevõtmiseks tuleb PRIAle saata mõlemapoolselt digiallkirjastatud vabas vormis avaldus e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

Taotleja võib poolloodusliku koosluse hooldamise kohustuse lõpetada, kui ta võtab sama maa kohta pärandniidu hooldamise toetuse kohase kohustuse. Sellisel juhul arengukava alusel antava toetuse kohane kohustus lõpeb ja algab uus strateegiakava alusel antava toetuse kohane kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat

Toetuse määrad

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse ühikumäärad:

 • puisniidu niitmise korral 450 €/ha aastas;
 • puisniidu karjatamise korral 250 €/ha aastas;
 • puiskarjamaa karjatamise korral 250 €/ha aastas;
 • kadakatega niidu karjatamise korral 250 €/ha aastas;
 • kadakatega niidu niitmise korral 185 €/ha aastas;
 • muu niidu karjatamise korral 150 €/ha aastas;
 • muu niidu niitmise korral 85 €/ha aastas;
 • liigikaitseliselt oluliste rannaalade hooldamise korral 232 €/ha aastas.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks vajaminev summa ületab taotlemise aastaks määratud eelarvet, on PRIAl õigus määrusega sätestatud toetuse määrasid vähendada.

Toetuse määramine

PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. veebruariks 2025. a. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2025. a.

Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja kohapealseid kontrolle (vt pikemalt juhendist „Abiks taotlejale“). Alates 2023. aastast rakendab PRIA kõikide strateegiakava (ÜPP SK 2023–2027) alusel antavate pindalapõhiste toetuste menetlemisel pinnaseiresüsteemi.

Pindala- ja loomatoetuste määramisel arvestatakse pindala- ja loomatoetuste nõuete rikkumise hindamise aluseid. Kontrollitakse, kas taotleja ning tema maa ja loomad vastavad toetusõiguslikkuse, toetuse saamise ning tingimuslikkuse nõuetele.