Pindala- ja loomatoetuste nõuete rikkumise hindamise alused

Pindala- ja loomatoetuste nõuete rikkumise hindamise alused seoses pindala ja loomade arvu erinevusega

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava 2023–2027 (strateegiakava) pindala- ja loomatoetuste nõuete rikkumisel või mittevastavuse tuvastamisel seoses pindala ja loomade arvu erinevusega rakendab PRIA kaitsemeetmeid, mis on sätestatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (edaspidi ELÜPS) §-is 109.

Kaitsemeetmete kohaldamise summa oleneb tuvastatud rikkumise või nõudele mittevastavuse raskusest, ulatusest, püsivusest, korduvusest ja tahtlikkusest.

  1. Raskusaste sõltub eelkõige rikkumise või nõudele mittevastavuse tagajärgede olulisusest. Määratakse koefitsiendiga.
  2. Ulatus sõltub eelkõige rikkumise või nõudele mittevastavuse mõju ulatusest.
  3. Püsivus sõltub eelkõige rikkumise või nõudele mittevastavuse mõju ajalisest ulatusest või sellest, kas seda mõju on võimalik mõistlike vahenditega lõpetada. Määratakse koefitsiendiga.

Korduvuse leidmisel võetakse arvesse sama nõude korduvad rikkumised või mittevastavused, mis on tuvastatud sama toetuse taotlemisel kogu programmperioodi 2023-2027 jooksul.


Pindalatoetuste nõuete rikkumise hindamise alused seoses pindala erinevusega

Kui taotleja taotleb strateegiakava pindalapõhist otsetoetust või maaelu arengu toetust (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116 artikkel 65 lõige 2) kuni 50% suurema pindala kohta, kui on tema kindlaksmääratud pindala, vähendatakse toetust maksimaalselt kindlaksmääratud pindala ületavale pindalale vastava toetuse suuruse võrra (ELÜPS § 109 lõige 4).

Kaitsemeetmete kohaldamisel arvutatakse erinevus taotlusel märgitud ja kindlaksmääratud pindala vahel (edaspidi pindala erinevus) eraldi iga strateegiakava pindalapõhise otsetoetuse või maaelu arengu toetuse kohta. Pindala erinevus arvutatakse sõltuvalt taotletud toetusest eraldi kõigi selliste maade kohta, mille kohta on kehtestatud ühesuguse suurusega ühikumäär. Seejuures tasaarvestatakse omavahel taotlusel märgitust suuremad ja väiksemad kindlaksmääratud maa pindalad.

Rikkumisi ja nõuetele mittevastavusi hinnatakse järgmistest aspektidest lähtudes:

RASKUSKoefitsient: 1,0 (pindala ebaõigel deklareerimisel on olulised tagajärjed). Toetuse taotlusel esitatud andmed ei vasta tegelikkusele ning ebaõiged andmed kahjustavad Euroopa Liidu finantshuvisid.
ULATUSMääratakse pindalaga, mis nõude esmakordsel rikkumisel arvutatakse pindala erinevuse jagamisel kahega. Nõude korduval rikkumisel määratakse ulatus pindalaga, mis vastab tuvastatud pindala erinevusele.
PÜSIVUSKoefitsient: 1,0 (mõju on raskesti eemaldatav või pikaajaline). Pindala erinevus puudutab konkreetset aastat ning kontrollitud aastal ei ole võimalik taotlusel esitatud andmeid muuta.

Kaitsemeetmete kohaldamise summa arvutatakse järgnevalt: raskuse koefitsient x ulatus x püsivuse koefitsient.

Näide: Toetust taotleti 100 hektarile, kuid kindlaksmääratud pindala on 80 hektarit. Tuvastatud pindala erinevus on 20 hektarit ehk 25% kindlaksmääratud pindalast. Kui tegemist on nõude esmakordse rikkumisega on kaitsemeetmete kohaldamise ulatus 10 hektarit (20 ha / 2 = 10 ha) ja sellele vastav  kaitsemeetmete kohaldamise summa leitakse järgnevalt: 1,0 (raskuse koefitsient) x 10 hektarit (ulatus) x 1,0 (püsivuse koefitsient).

Kui tegemist on korduva rikkumisega, on kaitsemeetmete kohaldamise ulatus 20 hektarit ja sellele vastav  kaitsemeetmete kohaldamise summa leitakse järgnevalt: 1,0 (raskuse koefitsient) x 20 hektarit (ulatus) x 1,0 (püsivuse koefitsient).

 


Loomatoetuste nõuete rikkumise hindamise alused seoses loomade arvu erinevusega

Kui taotleja taotleb strateegiakava loomapõhist otsetoetust või maaelu arengu toetust (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116 artikkel 65 lõige 2) kuni 50% suurema loomade arvu kohta, kui on tema kindlaksmääratud loomade arv, vähendatakse toetust maksimaalselt kindlaksmääratud loomade arvu ületavale loomade arvule vastava toetuse suuruse võrra (ELÜPS § 109 lõige 8).

Kaitsemeetmete kohaldamisel arvutatakse erinevus taotlusel märgitud ja kindlaksmääratud loomade vahel (edaspidi loomade erinevus) eraldi iga strateegiakava loomapõhise otsetoetuse või maaelu arengu toetuse kohta. Loomade arvu erinevus arvutatakse sõltuvalt taotletud toetusest eraldi kõigi selliste loomade kohta, kelle kohta on kehtestatud ühesuguse suurusega ühikumäär, või eraldi iga loomatõu või -liigi kohta.

Rikkumisi ja nõuetele mittevastavusi hinnatakse järgmistest aspektidest lähtudes:

RASKUSKoefitsient: 1,0 (loomade arvu ebaõigel deklareerimisel on olulised tagajärjed). Toetuse taotlusel esitatud andmed ei vasta tegelikkusele ning ebaõiged andmed kahjustavad Euroopa Liidu finantshuvisid.
ULATUSMääratakse loomade arvuga, mis nõude esmakordsel rikkumisel arvutatakse loomade erinevuse jagamisel kahega. Nõude korduval rikkumisel määratakse ulatus loomade arvuga, mis vastab tuvastatud loomade erinevusele.
PÜSIVUSKoefitsient: 1,0 (mõju on raskesti eemaldatav või pikaajaline). Loomade erinevus puudutab konkreetset aastat ning kontrollitud aastal ei ole võimalik taotlusel esitatud andmeid muuta.

Kaitsemeetmete kohaldamise summa arvutatakse järgnevalt: raskuse koefitsient x ulatus x püsivuse koefitsient.

Näide: Toetust taotleti 100 loomale, kuid kindlaksmääratud loomi on 80. Tuvastatud loomade erinevus on 20 looma ehk 25% kindlaksmääratud loomadest. Kui tegemist on nõude esmakordse rikkumisega on kaitsemeetme kohaldamise ulatus 10 looma (20 / 2 = 10) ja sellele vastav kaitsemeetme kohaldamise  summa leitakse järgnevalt: 1,0 (raskuse koefitsient) x 10 looma (ulatus) x 1,0 (püsivuse koefitsient).

Kui tegemist on korduva rikkumisega on kaitsemeetme kohaldamise ulatus 20 looma ja sellele vastav kaitsemeetme kohaldamise  summa leitakse järgnevalt: 1,0 (raskuse koefitsient) x 20 looma (ulatus) x 1,0 (püsivuse koefitsient).