Turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetus 2024

EAFRD ÜPP SK 2023-2027

Euroopa Komisjon on algatanud toetuste nõuete lihtsustamise, mille rakendamine on osaliselt planeeritud juba 2024. aastasse. Seadusandlusega muudetakse toetuste tingimusi ja nõudeid, mis toob omakorda kaasa vajaduse muuta toetuste info- ja kontrollisüsteemi. Nii hilises etapis tehtavate muudatuste tõttu on pindala- ja loomapõhiste otsetoetuste ning maaelu arengu toetuste taotluste vastuvõtu perioodi algusaeg 20. mai. Taotlusi võetakse vastu kuni 17. juunini.

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond

Tutvustus

Turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetuse (edaspidi MULD) eesmärk on süsiniku emissiooni vähendamine ning muldade orgaanilise süsiniku varu ja turvasmuldade kaitsmine.

2024. aasta mulla- ja veekaitsetoetuste taotlusvooru eelarve on kokku 4 394 392 eurot. Toetust rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist.

Toetustaotlusi saab esitada 20. maist 17. juunini 2024. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volituskirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“.

Alates 2023. aastast rakendab PRIA kõikide strateegiakava (ÜPP SK 2023–2027) alusel antavate pindalapõhiste toetuste menetlemisel pinnaseiresüsteemi.

Tingimused

Toetuse saamise nõuded:

 • taotleja täidab oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal toetuse saamise tingimuslikkuse nõudeid;
 • taotleja täidab turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetuse toetusõiguslikkuse nõudeid, baasnõudeid ja mullakaitselise tegevuse nõudeid kogu kohustuseperioodi ehk viie järjestikuse kalendriaasta jooksul.

Nõuded taotlejale:

 • toetust võib taotleda füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes tegeleb põllumajandusliku tegevusega ja on aktiivne põllumajandustootja ning viib kohustuseperioodi jooksul ellu mullakaitselisi tegevusi. Põllumajanduslikuks tegevuseks antud toetuse mõistes loetakse rohumaa hoidmist karjatamiseks või harimiseks sobilikus seisukorras, sh asjakohased tegevused, mis välistavad ebasoovitava taimestiku ulatusliku leviku ning tagavad, et rohumaad on võimalik kasutada järgmisel kasvuperioodil põllumajanduslikuks tegevuseks ilma lisakuludeta.
 • toetust antakse taotlejale, kes taotleb strateegiakava alusel antavat keskkonnasõbraliku majandamise toetust (KSM), või kes peab iga rohumaa hektari kohta vähemalt 0,2 loomühikule vastaval arvul veiseid, lambaid või kitsi. Loomade pidamise nõude puhul võetakse arvesse taotleja poolt kohustuseperioodi kalendriaastal peetavate veiste, lammaste ja kitsede keskmist arvu. Loomad peavad olema nõuetekohaselt identifitseeritud ja nende andmed kantud nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse. Kohustuse võtmise aastal makstakse MULD toetust üksnes siis, kui taotlejale makstakse KSM toetust või ta peab 0,2 loomühikule vastaval arvul veiseid, lambaid või kitsi.

Loomühikud loomarühmade kaupa:

Loomarühm

Loomühik

üle 24 kuu vanune veis, sh ammlehm

1,0

6–24 kuu vanune veis

0,6

kuni kuue kuu vanune veis

0,2

üle kuue kuu vanune lammas või kits

0,15

kuni kuue kuu vanune lammas või kits

0,05

Toetusõiguslik maa:

 • toetust antakse taotleja kasutatava kokku vähemalt 0,30 hektari suuruse rohumaa kohta, mis vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
 1. turvasmulla (M, S, R, AM) osatähtsus on üle 70%;
 2. erodeeritud (E, e) ja deluviaalmuldade (D) kompleksi osatähtsus on üle 70%.
 • rohumaa harimiseks kasutatakse kohalikele normidele vastavaid agrotehnilisi võtteid ja loomakasvatuse tehnoloogiaid;
 • rohumaal viiakse vähemalt igal teisel aastal läbi tegevusi, mis välistavad ebasoovitava taimestiku ulatusliku leviku;
 • toetust ei anta maa kohta, mille kohta antakse strateegiakava alusel keskkonnasõbraliku majandamise toetust, mesilaste korjealade toetust, muud mulla- ja veekaitsetoetust või väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetust;
 • toetust ei anta ökoalade toetuse taotlemisel ökoalana määratletud põllumaa kohta.

Taotleja täidab kohustuseperioodi jooksul järgmisi nõudeid:

 • taotleja kannab andmed põllumajandusliku tegevuse kohta veeseaduse alusel peetavasse põlluraamatusse;
 • taotleja säilitab püsirohumaa pindala vähemalt samas ulatuses, mis on võrdne toetustaotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal esitatud pindala- ja loomapõhise taotluse alusel kindlaks määratud püsirohumaa pindalaga (vt püsirohumaa säilitamise kohustus);
 • turvasmullaga põllumajandusmaal ei ole kündmine ja freesimine lubatud. MULD toetuse taotleja võib rohumaad kohustuseperioodi jooksul freesida üks kord;
 • kuivendamata märgalasid ja turvasmullaga põllumajandusmaid ei ole lubatud kuivendada. Kuivendatud märgalade ja turvasmullaga põllumajanduslikuks tegevuseks kasutataval põllumajandusmaal on drenaažisüsteeme lubatud rekonstrueerida üksnes siis, kui kasutatakse lahendusi, mis ei suurenda kasvuhoonegaaside heitkoguseid, ja kui see on vajalik mineraalmullas paikneva drenaažisüsteemi toimimiseks;
 • üle 10% kaldega aladel tuleb erosiooni takistamiseks põllumajandusmaa harimisel kasutada järgmisi agrotehnilisi võtteid: mulla harimine risti kallakuga, püsirohumaa rajamine, heintaimede kasvatamine, minimeeritud mullaharimine, kaitseribade rajamine küngaste nõlvadele või veekogude kallastele;
 • keskkonnatundliku püsirohumaa kasutusotstarvet ei ole lubatud muuta. Keskkonnatundliku püsirohumaa uuendamine on lubatud ainult pealtkülvi teel juhul, kui sellest on eelnevalt PRIAt teavitatud.

Mullakaitselise koolituse läbimise kohustus:

 • taotleja või taotleja heaks tegutsev füüsiline isik, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, peab olema osalenud teise kohustuseaasta 1. detsembriks vähemalt ühel mullakaitselisel koolitusel, infopäeval, konverentsil või esitlustegevusel, mis on korraldatud strateegiakava alusel antava teadmussiirde- ja innovatsioonisüsteemi arendamise toetuse või projekti „Climate Farm Demo“ raames. Koolituste kohta leiate rohkem informatsiooni METK nõuandeteenistuse kodulehelt.

Taotleja peab täitma kogu kohustusealusel rohumaal järgmisi nõudeid:

 • kui kohustuse võtmisele eelnenud kalendriaastal ei kasvatatud sellel maal heintaimi, peab rohumaa olema rajatud hiljemalt esimese kohustuseaasta 15. juuniks;
 • rohumaa ülekarjatamine ja üldhävitava süsteemse toimega herbitsiidide kasutamine on keelatud;
 • rohumaad ei künta, kultiveerita, koorita, randaalita, freesita ega tehta muid rohukamarat kahjustavaid mullaharimistöid;
 • turvasmullal asuvat rohumaad võib kohustuseperioodi jooksul üks kord freesida või kuni kaks korda randaalida;
 • rohumaad võib uuendada üksnes otsekülvi ja pealtparandamise teel. Rohumaa äestamine on lubatud;
 • taotleja peab korraldama kohustusealuse rohumaa kohta mullaproovide võtmise arvestusega, et iga kuni 20 hektari turvasmullaga kohustusealuse rohumaa või iga kuni kahe hektari erodeeritud ja deluviaalmuldade kompleksiga kohustusealuse rohumaa kohta on võetud üks mullaproov, ning proovide on saadetud mullaanalüüside tegemiseks akrediteeritud laboratooriumisse hiljemalt teise kohustuseaasta 1. detsembriks.

 

MULD toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 27.12.2022. a määrusega nr 86 „Perioodi 2023-2027 turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetus“. Täpsemat infot toetuse nõuete ja taotluse täitmise kohta saab lugeda juhendist „Abiks taotlejale“.

Kohustused

MULD toetuse 5-aastase kohustuse puhul tuleb nõudeid täita viiel järjestikusel kalendriaastal ning kohustuse jätkamist tuleb kinnitada igal aastal MULD toetuse taotlemisega.

Oma kohustuste andmeid näete e-PRIA menüüpunktis „Pindalateenused“ valides  „Pindalatoetuste lisateenused“.

Kohustust saab suurendada kuni kaks hektarit või üle kahe hektari kui see moodustab kohustusealuse maa pindalast kuni 20%.

Juhul kui kohustust suurendatakse üle kahe hektari ja samal ajal üle 20% kohustusealuse maa pindalast, algab uus 5-aastane kohustus kogu MULD kohustusega hõlmatud pinnal.

Kohustuse suurendamiseks ei loeta teiselt isikult üle võetud MULD kohustusega hõlmatud pindala.

Kohustusealuse maa pindala võib vähendada pinna arvelt, mis läheb teise isiku kasutusse.

Kohustusealuse maa pindala võib vähendada, kui MULD kohustus lõpetatakse osaliselt või täielikult ja sama maa kohta võetakse turvas- ja erodeeritud mullaga väärtusliku püsirohumaa kaitse toetuse või põhjavee kaitse alal asuva väärtusliku püsirohumaa kaitse toetuse kohane kohustus.

Muudel juhtudel võib MULD kohustusealuse maa pindala vähendada kuni 10%.

Kohustuse võib üle anda alates teisest kohustuseaastast. Esimesel kohustuseaastal võib kohustuse üle anda vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemise korral või põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral.

 

Kohustuse üleandmiseks-ülevõtmiseks tuleb PRIAle saata mõlemapoolselt digitaaliselt allkirjastatud vabas vormis avaldus e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

Avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • üleandja ja ülevõtja nimi ning registrikood;
 • andmed üleantud kohustusealuse maa kohta;
 • teave selle kohta, kas ülevõtja võtab üle kohustusealuse maaga seotud MULD kohustuse.

Avalduse õigeaegselt esitamata jätmise korral arvestatakse ülevõetud kohustusega hõlmatud pind ülevõtja kohustuse suurenemise arvestusse juhul, kui ülevõtjal on varasemast aastast kehtiv MULD kohustus.

Toetuse määrad

Toetuse ühikumäär mullakaitselise tegevuse elluviimise eest on 70 eurot ühe hektari toetusõigusliku rohumaa kohta kalendriaastas.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks vajaminev summa ületab taotlemise aastaks määratud eelarvet, on PRIAl õigus määrusega sätestatud toetuse määra vähendada.

Toetuse määramine

PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. veebruariks 2025. a. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2025. a. 

Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja kohapealseid kontrolle (vt pikemalt juhendist „Abiks taotlejale“). Pindala- ja loomatoetuste määramisel arvestatakse pindala- ja loomatoetuste nõuete rikkumise hindamise aluseid. Kontrollitakse, kas taotleja ning tema maa ja loomad vastavad toetusõiguslikkuse, toetuse saamise ning tingimuslikkuse nõuetele.