Investeeringute teostamisega seotud tähtaegadest

Investeeringutoetuste abil projektide elluviimiseks on toetuse saajatel reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Millal tuleb taotluses lubatud tegevused ellu viia, on sätestatud maaeluministri määrustega. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas on minister määrusi muutnud ja tähtaegu pikendanud, kuid programmperioodi 2014-2020 lõpu lähenedes muutuvad võimalused tähtaegu pikendada üha väiksemaks.

Investeeringu tegemist tõendavate kuludokumentide esitamise hiliseim tähtaeg on 30. juuni 2023. Selleks ajaks peavad olema toetust saanud ettevõtjatel kõik investeeringud tehtud ning vajalikud kuludokumendid toetusraha väljamaksmiseks PRIAle esitatud. Makseasutusena saab PRIAs teha väljamakseid kuni 31. detsembrini 2023, pärast seda enam mitte.

Pane tähele! Tähtajad võivad taotlusvoorude lõikes erineda - palume kindlasti jälgida, millised on tähtajad konkreetse projekti elluviimiseks. Selle kohta on info ka toetuse määramise otsuses.

Ettevõtjatel, kel on investeeringud ellu viidud ning toetus kätte saadud, kuid kellel on kohustus täita tulevikku suunatud nõudeid (näiteks töökohtade loomine, müügitulu saavutamine), palume tähelepanu pöörata ka nende nõuete tähtaegsele täitmisele.  

Projekti ladusaks elluviimiseks soovitame tegevustega alustada esimesel võimalusel pärast taotluse rahuldamise otsuse saamist ning jälgida otsuses toodud tähtaegasid.

2020. aastal saabuvad MAK meetmete projektide elluviimise tähtajad:

Toetusmeede

Taotlusvoor

Tegevuste elluviimise ja dokumentide esitamise tähtaeg

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

III taotlusvoor (2015)

Tähtajad saabuvad alates 22.04.2020 *

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

IV taotlusvoor (2017) Tähtajad saabuvad alates 02.06.2020

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

VI taotlusvoor (2018) Alates 22.03.2020 saabuvad tähtajad, mil peab olema teostatud 20% ehitustegevustest **

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.2

II taotlusvoor (2016)

Tähtajad saabuvad alates 11.05.2020

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.2

III taotlusvoor (2017) Tähtajad saabuvad alates 29.03.2020

Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.3

II taotlusvoor (2016)

Tähtajad saabuvad alates 11.05.2020

Kiviaia taastamise toetus

MAK meede  4.4

II taotlusvoor (2018)

Tähtajad saabuvad alates 24.05.2020

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

MAK meede 6.1

III taotlusvoor (2018)

Tähtajad saabuvad alates 16.10.2020. Juhime tähelepanu, et alates 16.10.2019 saabusid tähtajad, mil pidi olema teostatud 75% äriplaanis kavandatud tegevustest ***

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus

MAK meede 6.3

VI taotlusvoor (2019)

Tähtajad saabuvad alates 08.05.2020. Juhime tähelepanu, et alates 08.11.2019 saabusid tähtajad, mil pidi oleme teostatud 75% äriplaanis kavandatud tegevustest ****

Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas

MAK meede 6.4

III taotlusvoor (2018)

Tähtajad saabuvad alates 20.11.2020

* toetuse saajatel, kellele rakendus tähtaja pikendamine 

** Kui toetust taotletakse ehitustegevuseks, tuleb esimese aasta jooksul pärast PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse

saamist viia ellu vähemalt 20% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest

***  Meede 6.1 toetuse saaja on kohustatud viima ellu äriplaanis kavandatud tegevustest vähemalt 75% ühe aasta jooksul

arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest

**** Meede 6.3 toetuse saaja on kohustatud viima ellu äriplaanis kavandatud tegevustest vähemalt 75 protsenti kuue kuu

jooksul arvates PRIA poolt toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest

Pane tähele! Seoses käesoleva programmperioodi peatse lõppemisega on põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse meetmes (MAK 4.1) täiendav nõue toetuse saajale, kes on toetustaotluse esitanud kuuendas taotlusvoorus (taotlusvooru toimumise aeg 27.12.2018 – 16.01.2019) ning saanud taotluse rahuldamise otsuse ehitustegevusele. Ühe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemist tuleb ellu viia osa, mis moodustab vähemalt 20% toetatava ehitustegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ning esitada PRIAle maksetaotlus koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega.