Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus 2021

Meede 4.2.1 VII voor MAK 2014-2020

Vastavalt määruse muudatusele, on toetuse uus maksimaalne suurus kogu arengukava programmiperioodi jooksul 750 000 eurot ühe taotleja kohta.

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ alaliik. Meetme üldiseks eesmärgiks on Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetele (v.a kalandustooted) lisandväärtuse andmine. 

Toetuse spetsiifilised eesmärgid:

 • ELi toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodete töötlejate konkurentsivõime tõstmine.
 • Esmatootjate aktiivsem osalemine ELi toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodete töötlemises.

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetust antakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014-2020 alusel. Väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

2021. a taotlusvooru eelarve on 5 000 000 eurot.

Taotlusvoorus 28.07-11.08.2021 esitati toetuse saamiseks kokku 39 avaldust. Taotletud toetuse kogusumma on 6 294 652,44 eurot.

PRIA teeb taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast, kuid mitte hiljem kui 2. detsember 2021. a.

 

Vastuvõtu aeg ja koht

Toetustaotlusi saab esitada alates 28. juulist kuni 11. augustini 2021. Taotluste eeltäitmist e-PRIAs enne vooru algust ei toimu.

Taotluste vastuvõtt toimub e-PRIAs

e-PRIA portaali saate siseneda siit. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIA-sse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e- PRIA juhendite alajaotuses.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha siin. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 või e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee). PRIA maakondlikes teenindusbüroodes on kohapeal olemas kliendiarvutid, mille kasutamiseks on võimalik broneerida endale sobiv aeg (www.pria.ee/broneering).

 

Rahastamisvahendid investeeringute planeerijaile

Maaeluministeerium ja Maaelu Edendamise SA sõlmisid lepingu, mille järgi väljastab sihtasutus laene ja tagatisi Eesti maaelu arengukava 2014–2020 vahenditest põllumajandus-, toidutööstus- ja maapiirkonna ettevõtjatele.

Rahastamisvahendist rahastatakse investeeringuid materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse, mis vastavad toetatavatele tegevustele seoses meetmega 4.2 "Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks".

Vaata lähemalt siit

Tingimused

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri 8. mai 2015 määrusega nr 58 "Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus".

Toetuse taotlejaks saavad olla:

 • Väikese suurusega ettevõtja või mikroettevõtja
  • Väikese suurusega ettevõtjate kategoorias loetakse väikesteks need ettevõtjad, kes annavad tööd vähem kui 50 inimesele ja kelle aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot.
  • Mikroettevõtjateks loetakse need ettevõtjad, kes annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja kelle aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.
 • Taotlejad, kelle põhitegevusalaks on äriregistri andmetel taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal toiduainete tootmine (EMTAK-i jao C alajagu 10), välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK-i jao C alajagu 102), või joogitootmine (EMTAK-i jao C alajagu 11).
 • Toetust võib taotleda ka mikroettevõtjast taotleja, kelle põhitegevusala taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal ei olnud toiduainete tootmine või joogitootmine ja kes on vähemalt kaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastat tegelenud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toodete, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustoodete tootmisega. Lisaks peab omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu koos või eraldi ületama mõlemal majandusaastal 14 000 eurot, moodustades mõlemal majandusaastal üle 50% kogu müügitulust.

Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub Eestis:

 1. Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmine;
 2. Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku ehitise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

Üksnes põllumajandustoodete turustamiseks toetust taotleda ei saa.

Toetust ei saa taotleda objektide rajamiseks aladel, mis jäävad Rail Balticu raudteetrassi koridoriks planeeritud maale.

Toetuse taotlemisel peab abisaaja kinnitama, et kahe aasta jooksul enne abitaotluse esitamist ei ole toimunud ümberpaigutamist ettevõttesse, kuhu tehakse taotletud abi alusel algne investeering, ning abisaaja võtab kohustuse, et ümberpaigutamist ei toimu kahe aasta jooksul pärast seda, kui taotletud abi alusel on algne investeering tehtud.

Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 11 sätestatu kohaselt on põllumajandustooted aluslepingu I lisas loetletud tooted, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1379/2013 I lisas loetletud kalandus- ja vesiviljelustooted. Komisjoni sama määruse artikli 2 punkti 10 kohaselt on põllumajandustoodete töötlemine põllumajandustoodete mis tahes töötlemine, mille saadus on samuti põllumajandustoode. Siia ei kuulu selline põllumajandusettevõttes toimuv tegevus, mis on vajalik loomse või taimse saaduse esmamüügiks ettevalmistamiseks. Artikli 2 punkti 8 kohaselt on põllumajandustoodete turustamine toodete omamine või väljapanek, mille eesmärk on müük, müügiks pakkumine, tarnimine või mis tahes muu turustamise viis, välja arvatud esmatootja esmamüük edasimüüjatele või töötlejatele, ja mis tahes tegevus, millega toodet esmamüügiks ette valmistatakse. Esmatootja poolset lõpptarbijale müümist käsitatakse turustamisena, kui see toimub selleks ettenähtud kohas.

Kui investeeringuobjektiks on ehitis, peavad olema täidetud järgmised nõuded:

 1. Ehitise kohta peab olema ehitusluba või ehitusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt.
 2. Ehitis ja selle alune maa peab olema taotleja omandis või peab taotleja kasuks olema seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks aastaks alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.
 3. Kui ehitis asub kaasomandis oleval maal, peab kinnistusraamatus olema asjaõigusseaduse § 79 lõike 2 kohaselt märkus, millest nähtub, et taotlejal on õigus ja võimalus teha kavandatav investeering ning investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutada vähemalt kolm aastat alates PRIA poolt viimase toetusosa eeldatavast väljamaksmisest.

Määruse kontekstis käsitletakse ehitamisena:

 • ehitise püstitamist,
 • ehitise laiendamist,
 • ehitise rekonstrueerimist,
 • ehitise rajamist,
 • ehitise paigaldamist.

Abikõlblike kulude hulka loetakse ka ehitusseadustiku alusel tehtava omanikujärelevalve kulud.

Kui taotleja taotleb toetust ehitise ehitamiseks, peab ta olema saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad investeeringuobjekti hinnapakkumused iga ehitise kohta eraldi ja hinnapakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • taotleja ja hinnapakkuja nimi;
 • hinnapakkuja kontaktandmed;
 • hinnapakkumuse väljastamise kuupäev;
 • kavandatava investeeringuobjekti või tegevuse käibemaksuta ja käibemaksuga maksumus;
 • ehitise nimetus;
 • ehitise ehitisregistri kood;
 • selle katastriüksuse katastritunnus, millel ehitis paikneb või millele kavandatakse ehitis ehitada;
 • ehitise üldkulud ja vastava kululiigi olemasolu korral ehitise välisrajatiste kulud, aluse- ja vundamendikulud, kandetarindite kulud, fassaadielementide kulud, katusekulud, ruumitarindite kulud, pinnakatete kulud, tehnosüsteemide kulud, ehitusplatsi korralduskulud ja ehitusplatsi üldkulud;
 • hinnapakkuja majandustegevuse registreerimise number.

NB! Kui investeeringuobjektiks on ehitis, tuleb hinnapakkumuste võtmisel arvestada, et alates 1. juulist 2018. a. on ehitajal kohustus tõendada kutsepädevust ehitusloakohustusliku ehitustegevuse korral.

NB! Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada ja sellega seotud siduvaid kohustusi ei tohi olla võetud varem ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

Meetme määruses § 7 kehtestatakse nõuded investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta. 

Seadme abikõlbliku kulu moodustab:

 1. seadme ja selle paigaldamise, seadistamise või müüja poolt selle kasutamise väljaõppe maksumus;
 2. seadme kasutamiseks vajaliku tarkvara ja infotehnoloogilise seadme ning selle paigaldamise ja seadistamise maksumus.

Kui investeeringuobjektiks on seade, mis paigaldatakse ehitisse või mida kasutatakse ehitises, peab ehitis olema taotleja omandis või on seatud taotleja kasuks kasutusvaldus või sõlmitud kirjalik üüri- või rendileping vähemalt kolmeks aastaks alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Taotlejal peab olema kaasomaniku kirjalik nõusolek, kui seade, mille kohta toetust taotletakse, paigaldatakse kaasomandis olevasse ehitisse.

Kui ehitusseadustiku kohaselt on seadme paigaldamiseks nõutud ehitusluba või ehitusteatis, peab see olema kättesaadav.

Abikõlblikuks tegevuseks on ka kasutatud seadme ostmiseks tehtud kulutused. Kasutatud seadme ostmine loetakse abikõlblikuks juhul, kui seade ei ole taotluse esitamise hetkel vanem kui kolm aastat, selle ostmiseks ei ole kasutatud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning seadme hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse seadme hinnast madalam.

NB! Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada ja sellega seotud siduvaid kohustusi ei tohi olla võetud varem ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

Meetme määruses § 7 kehtestatakse nõuded investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta. Taotleja peab olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile. Kui taotleja taotleb toetust kasutatud investeeringuobjekti ostmiseks, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse kasutatud investeeringuobjekti kohta ja kahe uue samaväärse investeeringuobjekti hinnapakkumuse.

Toetuse määrad

Toetust antakse kuni 40% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse minimaalne määr on 15% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Kui taotleja ettevõte on tunnustatud mahepõllumajanduse valdkonnas ja kavandatava investeeringu eesmärk on mahepõllumajanduslike toodete töötlemine või töötlemine ja turustamine, siis suurendatakse toetuse määra viie protsendipunkti võrra, aga mitte rohkem kui 45%-ni.

Toetuse maksimaalne suurus kogu arengukava programmiperioodi jooksul on 750 000 eurot ühe taotleja kohta.

Ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitsevat mõju omavad ettevõtjad ei saa taotleda toetust rohkem kui 750 000 eurot programmiperioodil kokku.

Kui taotleja on saanud sama investeeringuobjekti kohta tagastatavat riigiabi või mis tahes muud riigiabi või vähese tähtsusega abi, arvestades meetme määruse § 31 lõike 1 punktis 4 sätestatut, ei tohi toetuse suurus koos nimetatud abiga ületada 45% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

PRIA hindab taotlusi määruse lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist.

Hindamistulemuste põhjal moodustab PRIA taotluste paremusjärjestuse, mille koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus. Täpsemalt palume hindamise korra ja kriteeriumidega tutvuda meetme määrusest.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa rahastamise eelarvet ja kui taotlused on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused. Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa. Minimaalne hindepunktide summa taotluse rahuldamiseks on vähemalt 8 punkti.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast, kuid hiljemalt 2. detsembriks 2021.

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIAle maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega. Seda saab teha kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, viib toetuse saaja tegevuse ellu ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2025.

Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud. PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Toetuse saaja võib taotleda ka toetatava tegevuse rahastamist enne kulutuste tegemist osaliselt tasutud kuludokumentide (OTKA) alusel. Eelduseks on, et kõnealune investeering või selle osa on tehtud (töö või teenus lõpetatud, kaup ostetud), toetuse saaja on selle vastu võtnud ning teenuse/kauba pakkujale tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse rahasumma. Toetuse väljamaksmiseks OTKA alusel tuleb PRIAle esitada e-PRIA kaudu maksetaotlus koos investeeringu tegemist tõendavate nõuetekohaste dokumentidega.

Pärast PRIA käest raha laekumist peab toetuse saaja tasuma saadud raha viivitamata sellele isikule, kellelt ta tellis teenuse või töö või ostis kaupa. Raha ülekandmise tõenduseks esitab toetuse saaja PRIAle teatise koos maksmist tõendava dokumendiga (arve-saateleht või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte). Teatis koos maksekorraldus(t)ega tuleb PRIAle esitada seitsme tööpäeva jooksul alates toetuse maksmise otsuse alusel makstud raha laekumisest.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiate juhised, kuidas tähistada toetust saanud objekte.