Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus 2022

Meede 6.1 VII voor MAK 2014-2020

Tulenevalt sellest, et taotlejate huvi toetuse vastu oli prognoositust suurem, suurendati maaeluministri poolt 2022. aasta taotlusvooru eelarvet. Taotlusvooru esitatud toetuse taotluste rahastamiseks ette nähtud vahendite kogusumma suureneb selle tulemusel 5 700 000 euroni. Lähtuvalt eeltoodust ja haldusmenetluse seaduse § 41st tehakse 2022. aasta põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse otsused hiljemalt 3. märtsil 2023. Uuest tähtajast teavitatakse taotlejaid e-maili teel.


Juhime tähelepanu järgmisele:

Seoses 2014-2020 programmperioodi lõppemisega 31.12.2025 ei ole käesolevas voorus võimalik täita hariduse nõude omandamise kohustust 36 kuu jooksul.

Haridust tõendavad dokumendid tuleb PRIAle esitada hiljemalt 01.11.2025!

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Toetus on loodud, et hõlbustada noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist, aidata kaasa põlvkondade vahetusele põllumajanduses ning suurendada kaasaegsete teadmistega ja kogemustega põllumajandustootjate arvu.

2014–2020 programmperioodiks planeeritud eelarve on 22,1 miljonit eurot. Antud vooru eelarve on 5 700 000 eurot.

Taotlust saab esitada 12. oktoobrist kuni 19. oktoobrini 2022. a. Alates 5. oktoobrist saab e-PRIAs taotlusi eeltäita. Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse, mis võib sisaldada rohkem kui üht tegevust.

Toetuse taotlemine toimub ainult elektroonselt e-PRIA kaudu. 

Tingimused

Toetust saavad taotleda FIEd või äriühingud (va tulundusühistud) järgmistel tingimustel:

 • taotleja on mikro- või väikeettevõtja;
 • kõik osanikud või aktsionärid on samaaegselt ka äriühingu juhatuse liikmed ja kõik juhatuse liikmed on ka osanikud või aktsionärid;
 • täisühingu ja usaldusühingu korral on sõlmitud leping, kus on näha, et kõik osanikud on õigustatud äriühingut juhtima;
 • taotleja ei ole tegelenud taotluse esitamise tähtpäevaks põllumajandusliku majandustegevusega füüsilisest isikust ettevõtjana kauem kui 24 kuud;
 • taotleja ei ole omanud taotluse esitamise tähtpäevaks osalust põllumajandusliku majandustegevusega tegelenud äriühingus kauem kui 24 kuud;
 • füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu osanik või aktsionär võib olla tegutsenud taotluse esitamise tähtpäevaks põllumajandusliku majapidamise juhina kauem kui 24 kuud, kui füüsilisest isikust ettevõtja omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu on olnud igal majandusaastal alla 4000 euro või füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu osanik või aktsionär omas äriühingus osalust ajal, mil äriühingu omatoodetud põllumajanduslike toodete aastane müügitulu oli alla 4000 euro, sealjuures ei arvestata füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu osaniku või aktsionäri sellist osalemist äriühingus, millega ta ei saanud otseselt ega kaudselt oluliselt mõjutada selle äriühingu tegevust.
 • Taotleja ja kõik tema äriühingu osanikud või aktsionärid on enne taotluse esitamist samal aastal osalenud vähemalt kuus akadeemilist tundi kestnud ettevõtlusalasel infopäeval, mis sisaldas äriplaani koostamise tutvustust. Infopäeval ei pea osalema, kui taotleja ja kõik tema äriühingu osanikud ja aktsionärid on enne taotluse esitamist samal aastal või taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe aasta jooksul osalenud vähemalt kaheksa akadeemilist tundi kestnud ettevõtlusalasel täienduskoolitusel, mis sisaldas äriplaani koostamise õpet või omandanud kutseseaduse § 4 lõikes 4 nimetatud kvalifikatsiooniraamistiku kutsekvalifikatsiooni viienda taseme või kõrghariduse, mille õppekava sisaldas äriplaani koostamise õpet.

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

 • taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud summas;
 • taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
 • toetuse taotleja kohta ei ole varem tehtud taotluse rahuldamise otsust MAK 2014-2020 meetmest 6.3 „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine“;
 • toetuse taotleja kohta või tema osaniku või aktsionäriga seotud ettevõtja kohta ei ole tehtud taotluse rahuldamise otsust MAK 2007-2013 meetmest 1.2 „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine“ ega käesolevast meetmest;
 • toetust ei saa taotleda ettevõtja, kes kuulub kontserni või omab konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitsevat mõju teise põllumajandustootmisega tegeleva ettevõtja üle.

Taotleja peab kavandama ning saavutama oma tegevused äriplaanis selliselt, et ta vastaks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 12 lõikes 11 sätestatud aktiivse põllumajandustootja määratlusele hiljemalt 18 kuu möödumisel taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning olla aktiivne põllumajandustootja vähemalt sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.

Taotlejal on aega reaalse põllumajandusliku tegevuse alustamiseks 18 kuud alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. See tähendab, et PRIA kontrollib aktiivse põllumajandustootja määratlusele vastavust pärast eelnimetaud tähtaja möödumist.

Kui taotleja või tema osanik või aktsionär soovib alustada põllumajanduslikku majandustegevust omandatud põllumajandusettevõtte kaudu, siis omandatud ettevõttele kehtivad järgmised nõuded:

 • omandatud äriühing või põllumajandusettevõte on tegutsenud vahetult enne omandamist vähemalt ühe 12 kuu pikkuse majandusaasta;
 • omandatud äriühingu või põllumajandusettevõtte omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu moodustas omandamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 50,00 protsendi kogu müügitulust;
 • omandatud äriühingu või põllumajandusettevõtte omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu oli omandamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 14 000 euro, kuid ei ületanud 500 000 eurot.
 • omandatud äriühingu või põllumajandusettevõtte omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu oli omandamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 14 000 euro, kuid ei ületanud 500 000 eurot;
 • omandatud äriühingu või põllumajandusettevõtte omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu oli omandamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 14 000 euro, kuid ei ületanud 500 000 eurot;
 • nad on taotluse esitamise ajal kuni 40 aasta (kaasa arvatud) vanused;
 • füüsilisest isikust ettevõtjal või äriühingu kõigil osanikel/aktsionäridel peab olema vähemalt kaheaastane põllumajandusalane töökogemus ja

          - põllumajandusalane keskeriharidus või

          - põllumajandusalane kõrgharidus või

          - kutseseaduse § 4 lõikes 4 kutsekvalifikatsiooni 4. tase põllumajandustootmise valdkonnas või

          - Eesti hariduse infosüsteemis enne 2013. aasta 1. septembris registreeritud õppekavale vastav põllumajandusalane kutseharidus;

 • Vastava töökogemuse, hariduse või kutse puudumisel tuleb see omandada 36 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. (Juhime tähelepanu järgmisele: Seoses 2014-2020 programmperioodi lõppemisega 31.12.2025 ei ole käesolevas voorus võimalik täita hariduse nõude omandamise kohustust 36 kuu jooksul. Haridust tõendavad dokumendid tuleb PRIAle esitada hiljemalt 01.11.2025)

 

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt palume kehtestatud nõuetega tutvuda meetme määruses.

Toetust võib taotleda äriplaanis kavandatud põllumajanduslike toodete tootmise alustamiseks või arendamise alaseks tegevuseks. Vähemalt 50% äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest peab olema kasutatud põllumajandustoodete otsest ja korduvat tootmist või töötlemist võimaldavale materiaalsele varale (sh bioloogiline vara).

Tegevusi, mida tehakse põllumajandusliku tegevuse arenduseks, kuid mis ei ole käsitletavad investeeringuna (näiteks väetise ostmine), nimetatakse määruses ja toetustaotlusel „Muud põllumajanduslike toodete tootmise alustamise või arendamise alased tegevused“.

Alates 2017. aastast ei saa toetust taotleda ehituse või muu investeeringu jaoks Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas, mis jäävad Rail Balticu raudtee trassile. 

Toetuse saamise tingimused ja taotlejale esitatavad nõuded on sätestatud maaeluministri 9.09.2016 määruses nr 53, Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus. 

Kohustused

Toetuse saajal tuleb kavandatud tegevused ellu viia ja PRIAle tehtud kulutuste aruanded ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid esitada kuni kahes osas ühe taotluse kohta.

Esimese osaga tuleb ellu viia vähemalt 75% äriplaanis kavandatud tegevustest, sealhulgas peab äriplaanis ettenähtud investeering moodustama vähemalt 50% äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest. 

Toetuse saajal tuleb PRIAle pärast äriplaanis kavandatud tegevuse osalist või täielikku elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul alates § 14 lg 1 sätestatud tähtpäevast esitada kulutuste aruanne.

Tehtud kulutuste aruandeid saab esitada ainult e-PRIA kaudu.

 • investeeringuobjekti tuleb säilitada ja sihipäraselt kasutada vähemalt üks aasta alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
 • toetuse saajal tuleb tegeleda vähemalt kahe taotlemisele järgneva majandusaasta jooksul piimakarjakasvatusega ning iga-aastane müügitulu omatoodetud piima ja selle töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist ning piimakarjakasvatusest kas koos või eraldi peab moodustama üle 50 protsendi omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulust, kui ta on saanud hindepunkte lisas kehtestatud hindamiskriteeriumi alusel;
 • toetuse saajal tuleb tegeleda vähemalt kahe taotlemisele järgneva majandusaasta jooksul puuvilja-, marja-, köögivilja- või viinamarjakasvatusega ning iga-aastane müügitulu eespool loetletud toodetest või nende töötlemisel saadud toodete müügist kas koos või eraldi peab moodustama üle 50 protsendi omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulust, kui ta on saanud hindepunkte lisas kehtestatud hindamiskriteeriumi alusel;
 • toetuse saajal tuleb vastata Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 12 lõikes 11 sätestatud aktiivse põllumajandustootja määratlusele hiljemalt 18 kuu möödumisel taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning olla aktiivne põllumajandustootja vähemalt sihipärase kasutamise perioodi lõpuni;
 • toetuse saajal tuleb tagada, et tema omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu on taotluse esitamisele järgneva teise majandusaasta lõpuks üle 4000 euro;
 • toetuse saajal tuleb tagada, et põllumajandusliku standardkogutoodangu väärtus on taotluse esitamise aastale järgneva teise majandusaasta lõpuks üle 14 000 euro, kui ta tegutseb peamiselt puuvilja-, marja-, pähkli, köögivilja-, viinamarja-, veise- või hobusekasvatuse või mesinduse tegevusalal ja 4000 euro müügitulu nõue ei ole täidetud;
 • toetuse saaja taotluse esitamisele järgnev majandusaasta peab olema kuni 12 kuu pikkune.
 • omandama põllumajandusalase töökogemuse, hariduse või kutse, kui toetuse saajal on selle saavutamise kohustus, ning esitama ühe kuu jooksul arvates nimetatud lõikes märgitud tähtaja lõppemisest e-PRIA kaudu omandatud põllumajandusalast töökogemust, haridust või kutset tõendava dokumendi ärakirja;
 • tagama, et sihipärase kasutamise perioodi jooksul äriühingu osaniku, aktsionäri või juhatuse liikme vahetumise korral vastab uus osanik, aktsionär või juhatuse liige toetuse saamiseks esitatud nõuetele;
 • toetuse saaja suhtes ei ole kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti;
 • toetuse saajal ei tohi kuni viimase toetusosa väljamaksmiseni olla riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
 • toetuse saaja ei tohi kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni olla äriseadustiku § 6 tähenduses tütarettevõtja ja tema üle ei tohi omada konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitsevat mõju teine ettevõtja.

 

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt kehtestatud nõuetega on võimalik tutvuda meetme määruses.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

Toetuse määrad

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 60 000 eurot 2014-2020 programmperioodil.

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetuse abil kavandatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusesarengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

Toetuse määramine

Taotlusi hinnatakse hindamiskriteeriumite alusel. Minimaalne hindepunktide summa taotluse rahuldamiseks on 50 protsenti meetme määruse lisas „Hindamiskriteeriumid“ punktis 3 kehtestatud maksimaalsest hindepunktide summast.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast ehk hiljemalt 11.01.2023. a.

Tulenevalt sellest, et taotlejate huvi toetuse vastu oli prognoositust suurem, suurendati maaeluministri poolt 2022. aasta taotlusvooru eelarvet 1 560 000 euro võrra. Lähtuvalt eeltoodust ja haldusmenetluse seaduse § 41st tehakse 2022. aasta põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse otsused hiljemalt 3. märtsil 2023.

Toetuse esimene osa (kuni 75% määratud toetusest) makstakse välja 30 tööpäeva jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

PRIA teeb toetuse teise osa maksmise toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul alates äriplaanis kavandatud kõigi tegevuste elluviimisest ning nõuetekohaste dokumentide saamisest.