Turuarendustoetus 2019

Riiklik

Tutvustus

Turuarendustoetuse eesmärk on suurendada teadlikkust põllumajandustoodete ja nendest töödeldud toodete omadustest, arendada nende toodete turustamisvõimalusi ja parandada nende konkurentsivõimet.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

Eesmärk

Taotluste vastuvõtmise aeg

Toetuse tutvustus/tingimused

Toetatavad tegevused

Toetuse määramine ja maksmine

Lisainfo ja kontakt

 


 

EESMÄRK

Turuarendustoetus on Eesti riigieelarvest rahastatav toetus, mille eesmärgiks on suurendada teadlikkust põllumajandustoodete ja nendest töödeldud toodete omadustest, parandada nende turustusvõimalusi ja tõsta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise konkurentsivõimet.

Tagasi algusesse

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG

Turuarendustoetuse taotlusi saab esitada 1. veebruarist kuni 15. veebruarini 2019.

Taotlusi saab esitada PRIA iseteeninduskeskkonna e-PRIA kaudu. Selleks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd. Palume Teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu.

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 ning e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee). Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Taotlusi saab esitada ka elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee) või paberil posti teel aadressil Tähe 4, 51010 Tartu.

 

Taotluse avaldusele tuleb lisada (e-PRIA portaalis üles laadida):

 • väikese või keskmise suurusega ettevõtja kinnitusvormid, kui riigiabi saajaks on töötlemata tooteid turustavad tunnustatud tootjarühmad või põllumajandustootjad.
 • Kui ostetava teenuse või toote maksumus ilma maksudeta ületab 3000 eurot, siis vähemalt kolme hinnapakkuja poolt esitatud toote või teenuse hinnapakkumuse ärakirjad. Vajadusel taotleja esindaja kinnitatud kirjalik selgitus, miks ei olnud võimalik võtta vähemalt kolme hinnapakkumist, kui ostetava teenuse või toote maksumus ületab 3000 eurot;
 • kui ostetava teenuse või toote maksumus ilma maksudeta ei ületa 3000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks toote või teenuse pakkuja, esitab taotleja kulutuse kohta vähemalt ühe hinnapakkuja poolt esitatud toote või teenuse hinnapakkumuse ärakirja või koostab toetatava tegevuse eeldatava maksumuse arvestuse kululiikide kaupa.
 • turu-uuringu lähteülesannet kajastav dokument, kui taotleja taotleb toetust turu-uuringu tegemiseks,
 • abisaaja kontserni liikmete skeem, kui taotletav põllumajandusliku vähese tähtsusega abi  ja vähese tähtsusega abi ületab 500 eurot ühe abisaaja kohta;
 • välisriigis messil osalemise korraldamise korral varasema välisriigis toimunud messist osavõtmise korraldamise kogemust tõendavad dokumendid ning välismessi stendi pinna broneeringu kinnitus;
 • toote tutvustuskampaania tegemise korral kampaania meediaplaan, taotleja varasema kampaaniate läbiviimise kogemuse kirjeldus, tutvustava materjali näidised ning sõnumid, mida kampaania käigus avaldatakse;
 • välisriigis toimuva messi külastamise korral taotleja kaudu abi saavate ettevõtjate põhjendus tegevuses osalemise kohta;  
 • vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Turuarendustoetust võib taotleda mittetulundusühing, kes on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kolm viimast aastat ning kelle põhikirjaline eesmärk on nimetatud aja jooksul olnud toiduainetööstuse või põllumajandustoodete tootmise valdkonna edendamine või EL ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud tootjarühm.

Toetatavas tegevuses osalevad:

 • töötlemata põllumajandustooteid turustav tunnustatud tootjarühm, taotleja põllumajandustootjast liige ja põllumajandustootja, kes ei ole taotleja liige. Neile määratakse turuarendustoetusega riigiabi või põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi;
 • töödeldud põlumajandustooteid turustav tunnustatud tootjarühm, taotleja põllumajandustoodete töötlejast liige, taotleja kaudu toetatavas tegevuses osalev põllumajandustoodete töötleja ning taotleja liige, kes ei ole põllumajandustootja ega põllumajandustoodete töötleja. Neile määratakse turuarendustoetusega vähese tähtsusega abi.

Taotleja, riigiabi, põllumajandusliku vähese tähtsusega abi ja vähese tähtsusega abi saajad peavad vastama järgmistele nõuetele:

1. Neil ei ole taotluse vastuvõtuperioodi esimese päeva ehk 1. veebruari 2019 seisuga riikliku maksu võlga, mis ületab 100 eurot, või nende 100 eurot ületava riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ja  maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.

2. Nende suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti;

3. Kui nad on saanud varem toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, siis on taotluse esitamise tähtpäeva seisuga tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas.

 

Riigiabi saajad ei tohi olla raskustes olevad ettevõtjad (vt lähemalt „Abiks taotlejale“).

 

Kui taotlejaks on mittetulundusühing, siis peavad toetatavas tegevuses osalevatest riigiabi, põllumajandusliku riigiabi või vähese tähtsusega abi saajatest vähemalt kolm neljandikku olema põllumajandustootjad või põllumajandustoodete töötlejad. Nõuet ei kohaldata tootjarühmade suhtes.

Tagasi algusesse

 

TOETATAVAD TEGEVUSED

 1. Eesti turgu või välisturgu käsitleva turu-uuringu tegemine;
 2. Eestis toimuval messil osalemine või selle korraldamine;
 3. põllumajandustoote ja töödeldud põllumajandustoote tutvustamine;
 4. välisriigis messil osalemise korraldamine;
 5. välisriigis turundusürituse korraldamine;
 6. välisriigis toimuvate messide külastamine.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄR

Turuarendustoetuse tegevuste kulude hüvitamiseks võib taotleda toetust järgmiselt:

 • Eesti- või välisturu-uuringu tegemine, Eestis toimuval messil osalemine või selle korraldamine, põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote tutvustamine ning välisriigis turundusürituse korraldamine kuni 70% abikõlblikest kuludest;
 • välisriigis toimuva messi külastamine kuni 50% abikõlblikest kuludest;
 • välisriigis messil osalemise korraldamine kuni 75% abikõlblikest kuludest.

 Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise tähtpäevast arvates 45 tööpäeva jooksul, st hiljemalt 22. aprilliks 2019. Turuarendustoetuse taotlus jäetakse rahuldamata „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse“ §-s 14 sätestatud juhtudel.

Kui taotluse tegevus on turu-uuringu tegemine või Eestis toimuval messil osalemine või selle korraldamine, siis juhul kui rahuldatavates taotlustes ületab taotletav toetuste summa toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA taotlejatele makstava toetuse suurust võrdeliselt taotluses märgitud kuludega, lähtudes toetuse määrast. Ülejäänud tegevuste osas saavad toetust paremusjärjestuses eespool olevad taotlused kuni hetkeni, mil toetuse ettenähtud rahalised vahendid lõppevad.

Toetuse saamiseks tuleb maksetaotlus koos kuluandmeid tõendavate dokumentidega esitada hiljemalt 9. oktoobril 2019. Maksetaotlusi saab esitada e-PRIA portaalis.

Samuti saab maksetaotlusi esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee) või paberil posti teel aadressil Tähe 4, 51010 Tartu.

Maksetaotluse saab esitada taotleja, kellele on eelnevalt toetus määratud.

Toetust võib kasutada ainult nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud alates taotluse esitamise päevast ja mille eest on tasutud 9. oktoobriks 2019. Toetatav tegevus peab olema lõpetatud 31. jaanuariks 2020. Juhul, kui taotleja poolt planeeritud tegevused kestavad 2020 jaanuari lõpuni, saab PRIA hüvitada ainult need kulud, mis on vajalike kuludokumentidega tõendatud ja mille eest on tasutud 9. oktoobriks 2019.

Täpsemalt on võimalik tutvuda täiendavate nõuetega, hindamistingimustega, piir- ja alammääradega, taotluse avaldusega ja maksetaotlusega ning vajalike lisadokumentidega sh kuludokumentide esitamise võimalustega ja nõuetega juhendis „Abiks taotlejale“. Samas dokumendis on loetletud kulutused, mida toetusest ei hüvitata.

Toetus makstakse välja 45 tööpäeva jooksul arvates päevast, millal taotleja esitas PRIA-le nõuetekohase maksetaotluse. Taotlejatele, kes esitavad PRIA-le maksetaotluse 9. oktoobril, makstakse toetus välja hiljemalt 11. detsembril 2019.

Tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA infotelefonil 737 7678 või  e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)

Tagasi algusesse