Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus 2015

Meede 4.2.3 MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

 

Taotlusvoorus 30. oktoobrist kuni 06. novembrini 2015 esitati toetuse saamiseks 6 avaldust. Taotletud toetuse kogusumma oli 4 854 477 eurot. PRIA teeb taotluste osalise või täieliku taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul taotlusteesitamise tähtpäevast arvates, 01. aprilliks 2016.

Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse alaliik.

Tootjarühmadele mõeldud töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse eesmärgiks on ühistegevuse soodustamine töötlemise etapis, et selle kaudu tõsta omavaheline koostöö järgmisele tasandile, sest põllumajandussaaduste töötlemine on üheks võimaluseks, kuidas tootjad saavad parandada enda positsioone toidutarneahelas.

2014 – 2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele " Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus " on 8,94 miljonit eurot, millest 3,86  miljonit eurot on kavandatud 2015. aasta taotlusvooruks.

 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:
 

EESMÄRK

Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus antakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Tootjarühmadele mõeldud töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse eesmärgiks on ühistegevuse soodustamine töötlemise etapis, et selle kaudu tõsta omavaheline koostöö järgmisele tasandile, sest põllumajandussaaduste töötlemine on üheks võimaluseks, kuidas tootjad saavad parandada enda positsioone toidutarneahelas.

Tagasi algusse...

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetab PRIA vastu 30. oktoobrist kuni 6. novembrini 2015.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus).

Elektrooniliselt täidetud ja digitaalselt allkirjastatult taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee.
Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Kui  täidate taotluse paberil ja saadate postiga, tuleb vormikohane avaldus, ja kui asjakohane, siis ka ehitustegevuse hinnapakkumused ja ehitustegevuse eelarve esitada PRIA-le lisaks ka elektrooniliselt Microsoft Excel-i tarkvaraga töödeldavas vormingus e-posti aadressil andmed [at] pria [dot] ee.

 

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Infot kliendiks registreerumise kohta leiate siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

 Tagasi algusse...

 

TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri  30. septembri määrusega nr 6 Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus

Toetuse taotlejaks saavad olla Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 88 alusel ja korras tunnustatud tootjarühm, kes vastab mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja tunnustele.

Mikro-, väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate (edaspidi VKE) kategooriasse kuuluvad ettevõtjad, kellel on vähem kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot. VKEde kategoorias loetakse väikeseks need ettevõtjad, kes annavad tööd vähem kui 50 inimesele ja kelle aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot.
 

VKEde kategoorias loetakse mikroettevõtjaks need ettevõtjad, kes annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja kelle aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.
Suurettevõtjad on ettevõtjad, kellel oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähem kui 750 töötajat (koos partner ja sidusettevõtjatega) ja kelle müügitulu nimetatud majandusaastal oli väiksem kui 200 miljonit eurot.

Toetust võib taotleda järgmistele tegevustele:

1) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks, turustamiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmine;

2) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks, turustamiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku ehitise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

Põllumajandustoodete mõiste on sätestatud Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 11 , mille kohaselt on põllumajandustooted aluslepingu I lisas loetletud tooted, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustooted, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1379/2013 I lisas. Põllumajandustoodete töötlemine on sama komisjoni määruse artikli 2 punkti 10 kohaselt põllumajandustoodete mis tahes töötlemine, mille saadus on samuti põllumajandustoode, välja arvatud selline põllumajandusettevõttes toimuv tegevus, mis on vajalik loomse või taimse saaduse esmamüügiks ettevalmistamiseks. Põllumajandustoodete turustamine on ning artikli 2 punkti 8 kohaselt on toodete omamine või väljapanek, mille eesmärk on müük, müügiks pakkumine, tarnimine või mis tahes muu turustamise viis, välja arvatud esmatootja esmamüük edasimüüjatele või töötlejatele, ja mis tahes tegevus, millega toodet esmamüügiks ette valmistatakse. Esmatootja poolset lõpptarbijale müümist käsitatakse turustamisena, kui see toimub selleks ettenähtud kohas.

Kui taotleja taotleb toetust ehitamiseks, siis tuleb esitada PRIA-le koos avaldusega ka ehitustegevuse eelarve, mis on koostatud hankijalt/hankijatelt küsitud taotlejale suunatud hinnapakkumuste alusel ja väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga.

Kui investeeringuobjektiks on ehitis, peavad olema täidetud järgmised nõuded:

1) ehitise kohta on ehitusluba või ehitusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt;
2) ehitis ja selle alune maa on taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks aastaks, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja ning viieks aastaks kui, taotleja on keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

Kui investeeringuobjektiks on seade, mis paigaldatakse ehitisse või mida kasutatakse ehitises, peab ehitis olema taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud kasutusvaldus või sõlmitud kirjalik üüri- või rendileping vähemalt kolmeks aastaks, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja või viieks aastaks, kui taotleja on keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja, arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada, sellega seotud siduvaid kohustusi ei või olla võetud  ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem, kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

Seadme abikõlbliku kulu moodustab:
 1) seadme ning selle paigaldamise, seadistamise ja kasutusõpetuse maksumus;
 2) seadme kasutamiseks vajaliku tarkvara ja infotehnoloogilise seadme ning selle paigaldamise ja seadistamise maksumus.

Ehitise abikõlbliku kulu moodustab:
 1) ehitise püstitamise maksumus;
 2) ehitise rajamise maksumus;
 3) ehitise paigaldamise maksumus;
 4) ehitise rekonstrueerimise maksumus;
 5) ehitise laiendamise maksumus.

Abikõlblike kulude hulka loetakse ka  ehitusseadustikualusel tehtava omanikujärelevalve kulu.

Määruses on  kehtestatud nõuded investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta. Taotleja peab olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile.

Kui kavandatavaks tegevuseks on ehitamine, tuleb koos avaldusega esitada nõutav arv ehitustegevuse hinnapakkumusi elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.

Kui taotleja taotleb toetust ehitise ehitamiseks, peab taotleja olema saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad ehitistegevuse hinnapakkumused lisas 3 esitatud vormil.

 

Rahastamisvahendid investeeringute planeerijaile

 

Maaeluministeerium ja Maaelu Edendamise SA sõlmisid lepingu, mille järgi väljastab sihtasutus laene ja tagatisi Eesti maaelu arengukava 2014-2020 vahenditest põllumajandus-, toidutööstus- ja maapiirkonna ettevõtjatele.

 

Rahastamisvahendist rahastatakse investeeringuid materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse, mis vastavad toetatavatele tegevustele seoses meetmega   4.2 "Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks".

Vaata lähemalt siit.Tagasi algusse...

 

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Toetust antakse toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest:
 1) mikro- või väikeettevõtjale kuni 40 protsenti;
 2) keskmise suurusega ettevõtjale kuni 35 protsenti;
 3) suurettevõtjale kuni 25 protsenti.

Toetuse määra suurendatakse viie protsendi võrra, aga mitte rohkem kui 45 protsendini, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja, kelle:
1) ettevõte on tunnustatud mahepõllumajanduse valdkonnas ja kavandatava investeeringu eesmärk on mahepõllumajanduslike toodete töötlemine, turustamine või töötlemine ja turustamine või;
2) kavandatava investeeringu eesmärk on edendada puu- ja köögivilja või põllumajandusloomade turustamist.

Toetuse maksimaalne suurus kogu Maaelu Arengukava 2014-2020 programmperioodi jooksul on kaks miljonit eurot ühe taotleja kohta.

Taotleja ja taotlejaga ühte kontserni kuuluv ettevõtja või „Konkurentsiseaduse“ § 2 lõike 4 tähenduses  valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad loetakse üheks ettevõtjaks, kes saavad kokku toetust taotleda eelnevas lõigus sätestatud ulatuses.

 

Tagasi algusse...

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

PRIA hindab taotlusi määruse lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist.

Hindamistulemuste põhjal moodustab PRIA taotluste paremusjärjestuse, mille koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

Täpsemalt palume hindamise korra ja hindamiskriteeriumitega tutvuda määrusest.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa rahastamise eelarvet ja kui kõik taotlused on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused. 

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa. Minimaalne hindepunktide summa taotluse rahuldamiseks on vähemalt 20 punkti lõplikust hindepunktide summast.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtajast, s.o hiljemalt 1.aprilliks 2016.

Toetuse saaja peab tegevuse ellu viima ja selle tegemist tõendavad dokumendid esitama kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.

Kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, siis peab toetuse saaja tegevuse ellu viima ja selle tegemist tõendavad dokumendid esitama kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.

Juhime tähelepanu, et kui kavandatavaks tegevuseks on ehitamine, peab toetuse saaja esitama lisaks maksetaotlusele Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ehitustegevuse kulude vormi aadressil andmed [at] pria [dot] ee.

Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates.

Toetuse saajal on võimalik taotleda ka toetuse väljamaksmist enne kulutuste tegemist. Enne kulutuste tegemist toetuse saamisel peab toetuse saaja viivitamatult saadud raha üle kandma sellele isikule, kellelt ta tellis teenuse või töö või ostis kaupa ning esitama PRIAle seitsme tööpäeva jooksul arvates raha laekumisest arvelduskontole teatise koos maksmist tõendavate dokumentidega (arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte). Nimetatud rahastamisviisi pole võimalik kasutada neil, kes kasutavad investeeringu tegemiseks liisingut.

 

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist.

Siit leiad juhised, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

Tagasi algusse...

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab Tartu keskusest Tähe 4, tel 737 7678, e-post info [at] pria [dot] ee

 

Tagasi algusse...