Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus 2016

Meede 4.2.3 II voor MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse alaliik.

Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetust antakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Taotlusi võetakse vastu 12. kuni 16. detsembrini 2016.

2014 – 2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele "Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus" on 8,94 miljonit eurot, millest 4 miljonit on kavandatud 2016. aasta taotlusvooruks.

Taotlusvoorus 12.-16.12.2016 esitati toetuse saamiseks 6 avaldust. Taotletud toetuse kogusumma on 4 281 464,37 eurot. PRIA teeb taotluste osalise või täieliku taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtapäevast arvates, 11. maiks 2017.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:


 

EESMÄRK

Tootjarühmadele mõeldud töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse eesmärgiks on ühistegevuse soodustamine põllumajandussaaduste töötlemise etapis, et selle kaudu tõsta omavaheline koostöö järgmisele tasandile. Põllumajandussaaduste töötlemine on üheks võimaluseks, kuidas tootjad saavad parandada enda positsioone toidutarne-ahelas.

Tagasi algusse…

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võtab PRIA vastu 12. kuni 16. detsembrini 2016.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus ning selles esitatud andmeid ja hindamiskriteeriumite täitmist tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus). Pärast taotlusvooru tähtaja lõppu esitatud dokumente arvesse ei võeta.

Elektrooniliselt täidetud ja digitaalselt allkirjastatult taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).
Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Kui  täidate taotluse paberil, tuleb vormikohane avaldus, ja kui asjakohane, siis ka ehitustegevuse hinnapakkumused ja ehitustegevuse eelarve esitada PRIA-le samaaegselt ka elektrooniliselt Microsoft Excel-i tarkvaraga töödeldavas vormingus e-posti aadressil andmed [at] pria [dot] ee (andmed[at]pria[dot]ee).

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Infot kliendiks registreerimise kohta leiate siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusse…

TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri  30. septembri 2015 määrusega nr 6 Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus(edaspidi määrus).

Toetust võib taotleda komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 I lisa artikli 2 tähenduses mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja nõuetele vastav ettevõtja või suurettevõtja, kellel oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal alla 750 töötaja ja kelle müügitulu nimetatud majandusaastal oli alla 200 miljoni euro, ning kes on:

1) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud tootjarühm või

2) punktis 1 nimetatud ühe või mitme tunnustatud tootjarühma valitseva mõju all olev ettevõtja.

Mikro-, väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate (edaspidi VKE) kategooriasse kuuluvad ettevõtjad, kellel on vähem kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot. VKEde kategoorias loetakse väikeseks need ettevõtjad, kes annavad tööd vähem kui 50 inimesele ja kelle aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot.

VKEde kategoorias loetakse mikroettevõtjaks need ettevõtjad, kes annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja kelle aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.
Suurettevõtjad on ettevõtjad, kellel oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähem kui 750 töötajat (koos partner- ja sidusettevõtjatega) ja kelle müügitulu nimetatud majandusaastal oli väiksem kui 200 miljonit eurot.

Toetust võib taotleda järgmistele tegevustele:

1) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks, turustamiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmine;

2) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks, turustamiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku ehitise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

Põllumajandustoodete mõiste on sätestatud Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 11, mille kohaselt on põllumajandustooted aluslepingu I lisas loetletud tooted (välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustooted, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1379/2013 I lisas). Põllumajandustoodete töötlemine on komisjoni sama määruse artikli 2 punkti 10 kohaselt põllumajandustoodete mistahes töötlemine, mille saadus on samuti põllumajandustoode (välja arvatud selline põllumajandusettevõttes toimuv tegevus, mis on vajalik loomse või taimse saaduse esmamüügiks ettevalmistamiseks). Artikli 2 punkti 8 kohaselt on põllumajandustoodete turustamine toodete omamine või väljapanek, mille eesmärk on müük, müügiks pakkumine, tarnimine või mis tahes muu turustamise viis (välja arvatud esmatootja esmamüük edasimüüjatele või töötlejatele) ja mistahes tegevus, millega toodet esmamüügiks ette valmistatakse. Esmatootja poolset lõpptarbijale müümist käsitatakse turustamisena, kui see toimub selleks ettenähtud kohas.

 

Kui taotleja taotleb toetust ehitamiseks, siis tuleb esitada PRIA-le koos avaldusega ka ehitustegevuse eelarve, mis on koostatud hankijalt/hankijatelt küsitud taotlejale suunatud hinnapakkumuste alusel, ja väljavõte põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti seletuskirjaga.

Kui investeeringuobjektiks on ehitis, peavad olema täidetud järgmised nõuded:

1) ehitise kohta on ehitusluba või ehitusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt;
2) ehitis ja selle alune maa on taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus. Omandis olemine või hoonestusõiguse kestvus arvestatuna PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest sõltub taotleja suurusest - omand peab olema või hoonestusõigus peab olema seatud vähemalt kolmeks aastaks, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja ning viieks aastaks, kui taotleja on keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja.

 

Kui investeeringuobjektiks on seade, mis paigaldatakse ehitisse või mida kasutatakse ehitises, peab ehitis olema taotleja omandis või olema taotleja kasuks seatud kasutusvaldus või sõlmitud kirjalik üüri- või rendileping.  Omandis olemine, kasutusvalduse või kirjaliku üüri- või rendilepingu kestvus arvestatuna PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest sõltub taotleja suurusest - vähemalt kolme aastat, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja või viis aastat, kui taotleja on keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja.

Seadme abikõlbliku kulu moodustab:
1) seadme ning selle paigaldamise, seadistamise või müüja poolt selle kasutamise väljaõppe maksumus;
2) seadme kasutamiseks vajaliku tarkvara ja infotehnoloogilise seadme ning selle paigaldamise ja seadistamise maksumus.

 

Ehitise abikõlbliku kulu moodustab:
 1) ehitise püstitamise maksumus;
 2) ehitise rajamise maksumus;
 3) ehitise paigaldamise maksumus;
 4) ehitise rekonstrueerimise maksumus;
 5) ehitise laiendamise maksumus.

 

Abikõlblike kulude hulka loetakse ka  ehitusseadustiku alusel tehtava omanikujärelevalve kulud.

 

Määruses on  kehtestatud nõuded investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta. Taotleja peab olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile.

Kui kavandatavaks tegevuseks on ehitamine, tuleb koos avaldusega esitada nõutav arv ehitustegevuse hinnapakkumusi elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.

Kui taotleja taotleb toetust ehitise ehitamiseks, peab ta olema saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad ehitistegevuse hinnapakkumused määruse lisas 3 esitatud vormil.

 

NB! Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem, sellega seotud siduvaid kohustusi ei või olla võetud varem ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

 

Rahastamisvahendid investeeringute planeerijaile

Maaeluministeerium ja Maaelu Edendamise SA sõlmisid lepingu, mille järgi väljastab sihtasutus laene ja tagatisi Eesti maaelu arengukava 2014-2020 vahenditest põllumajandus-, toidutööstus- ja maapiirkonna ettevõtjatele.

Rahastamisvahendist rahastatakse investeeringuid materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse, mis vastavad toetatavatele tegevustele seoses meetmega 4.2 "Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks".

Vaata lähemalt siit.

 

Tagasi algusse…

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Toetust antakse toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest:
 1) mikro- või väikeettevõtjale kuni 40 protsenti;
 2) keskmise suurusega ettevõtjale kuni 35 protsenti;
 3) suurettevõtjale kuni 25 protsenti.

Toetuse määra suurendatakse viie protsendi võrra, aga mitte rohkem kui 45 protsendini, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja, kelle:
1) ettevõte on tunnustatud mahepõllumajanduse valdkonnas ja kavandatava investeeringu eesmärk on mahepõllumajandustoodete töötlemine, turustamine või töötlemine ja turustamine, või
2) kavandatava investeeringu eesmärk on edendada puu- ja köögivilja või põllumajandusloomade turustamist.

Toetuse maksimaalne suurus kogu Maaelu Arengukava 2014-2020 programmperioodi jooksul on kaks miljonit eurot ühe taotleja kohta.

Taotleja ja taotlejaga ühte kontserni kuuluv ettevõtja või „Konkurentsiseaduse“ § 2 lõike 4 tähenduses  valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad loetakse üheks ettevõtjaks, kes saavad kokku toetust taotleda eelnevas lõigus sätestatud ulatuses.

 Tagasi algusse…

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

Taotluste hindamiseks ja taotluste paremusjärjestuse koostamise kohta ettepaneku tegemiseks moodustab PRIA hindamiskomisjoni.

Taotlusi hinnatakse määruse lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist.

Hindamistulemuste põhjal moodustatakse taotluste paremusjärjestuse, mille koostamisel loeb PRIA paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

Täpsemalt palume hindamise korra ja hindamiskriteeriumidega tutvuda määrusest.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa. Minimaalne hindepunktide summa taotluse rahuldamiseks on vähemalt 20 punkti hindamiskriteeriumide maksimumhinnete summast.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtpäevast, s.o hiljemalt 11.maiks 2017.

 

Toetuse saaja täidab toetuskõlblikkuse tingimusi, kui

  • ta vastab määruse § 31 lõike 1 punktis 5 sätestatud nõuetele (tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti) vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja, ning viis aastat, kui taotleja on keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja (edaspidi sihipärase kasutamise periood).

 

  • ta viib tegevuse ellu ja võtab toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;

 

  • ta tagab tegevuse kestuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas säilitab investeeringuobjekti ja kasutab seda sihtotstarbeliselt kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.

 

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist esitama PRIA-le maksetaotluse koos vajalike dokumentidega. Seda saab teha kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, peab toetuse saaja esitama investeeringu elluviimist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

NB! Kokku saab investeeringu tegemist tõendavaid dokumente esitada ühe taotluse kohta kuni 20 korda.

 

Toetuse saajal peab hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajal olema ehitusregistris kasutusluba või kasutusteatis, kui see on nõutud ehitusseadustiku kohaselt.

 

Juhime tähelepanu, et kui kavandatavaks tegevuseks on ehitamine, peab toetuse saaja esitama lisaks maksetaotlusele Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ehitustegevuse kulude vormi (määruse Lisa 5) aadressil andmed [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

 

Toetuse saaja peab kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni vastama määruse § 31 lõike 1 punktides 1−4 sätestatud nõuetele:

1) taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
2) taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või on riikliku maksu võla tasumine ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
3) taotleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud karistusandmeid loomakaitseseaduse §-s 661, 662 või 666, väetiseseaduse §-s 37, jäätmeseaduse §-s 120, 1201, 125, 126, 1261 või 1266, toiduseaduse §-s 531, 532, 533, 535 või 536, söödaseaduse §-s 33, 34 või 35 ega karistusseadustiku §-s 522, 551, 209, 210, 211, 212, 213, 294, 296, 298, 2981, 3001, 364, 365, 372 või 375 sätestatud süüteo toimepanemise eest;
4) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.

 

Kui kavandatava investeeringu eesmärk on mahepõllumajandustoodete töötlemine, turustamine või töötlemine ja turustamine, peab toetuse saaja ettevõte olema tunnustatud mahepõllumajanduse seaduse alusel hiljemalt esimese aasta lõpuks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Samaks ajaks peab toetuse saaja mahepõllumajandustoodet tehtud investeeringu tulemusena turustama.

 

Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

 

PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda tema arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

 

Toetuse saajal on võimalik taotleda ka toetuse väljamaksmist enne kulutuste tegemist. Täpsemalt loe sellest rahastamisviisist siit. Selle kasutamisel peab toetuse saaja saadud raha viivitamatult üle kandma sellele isikule, kellelt ta tellis teenuse või töö või ostis kaupa ning esitama seitsme tööpäeva jooksul arvates raha laekumisest enda arvelduskontole PRIAle teatise koos maksmist tõendavate dokumentidega (arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri, väljatrükk või arvelduskonto väljavõte). Nimetatud rahastamisviisi pole võimalik kasutada neil, kes kasutavad investeeringu tegemiseks liisingut.

 

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiate juhised, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

Tagasi algusse…

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Tähe 4, tel 737 7678, e-post info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)

Tagasi algusse...