Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2016

EAGF

Tutvustus

Toetuse eesmärgiks on suurendada avamaaköögiviljade ning puu- ja köögiviljade kasvupinda, suurendada kogutoodangut ning parandada puu- ja köögiviljasektori konkurentsivõimet. Lisaks aitab toetus tasustada kasutatavat tööjõudu, seega soovitakse panustada maapiirkondade tööhõivesse.

Täpsema info puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 • Vastuvõtuaeg ja -koht 
 • Toetuste tutvustus/tingimused
 • Toetuse taotlemine
 • Toetuse ühikumäära kehtestamine, toetuse määramine ja väljamaksmine ning finantsdistsipliin
 • Lisainfo ja kontakt

 

 VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt kestab 2. maist kuni 23. maini 2016.  Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 24. maist kuni 17. juunini 2016. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Pärast 17. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta.

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 17. juunini 2016. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub siin. Taotlust saab e-PRIAs esitada alates 2. maist kuni 17. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (siin).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Kuni 17. juunini pakuvad e-PRIAs kasutamiseks ja pindalatoetuste taotluse esitamiseks tasuta juhendamist ka põllu- ja maamajanduse konsulendid, vt www.pikk.ee 

 

 Tagasi algusesse

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 20.04.2015. aasta määrus nr 33 “ Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus” (loe siit).

 • Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust (PKV) saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta isikuteühendus, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut.
 • Toetust võib taotleda põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga. Toetuse saamise eeldusteks on nii maa kasutusõiguse omamine kui ka maa reaalne kasutamine. Jätkuvalt riigi omandis olevate maade või riigi omandis olevate maade ajutisel kasutusel peab olema kindlasti kirjalik leping.
 • Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises (vt nõuetele vastavus 2016).
 • Viljapuude ja marjapõõsaste võraalused ja reavahed peavad olema niidetud ja niide kokku kogutud, hekseldatud või hooldatud muul viisil hiljemalt 10. augustil.
 • PKV-d saab taotleda põllumajandusmaa kohta, kus kasvatatakse allpool nimetatud põllumajanduskultuure vähemalt ühel hektaril.

1) porgand (Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm.) Hayk.);
2) söögipeet (Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.);
3) kaalikas (Brassica napus L.);
4) sibul (Allium cepa);
5) kurk (Cucumis sativus L.);
6) õunapuu (Malus pumila Mill.);
7) pirnipuu (Pyrus communis L.);
8) kirsipuu (Prunus cerasus L.);
9) murelipuu (Prunus cerasus L. var. austera L.);
10) ploomipuu (Prunus domestica L.);
11) kreegipuu (Prunus insititia);
12) haraline ploomipuu (alõtša) (Prunus cerasifera Ehrh.);
13) punane sõstar (Ribes rubrum);
14) valge sõstar (Ribes rubrum f. leucocarpum hort.);
15) must sõstar (Ribes nigrum);
16) karusmari (Ribes grossularia L.);
17) vaarikas (Rubus idaeus L.);
18) aroonia (Aronia Medik.);
19) ebaküdoonia (Chaenomeles Lindl.);
20) viinapuu (Vitis L.);
21) kultuurjõhvikas (Oxycoccus);
22) kultuurmustikas (Vaccinium).

 • Põllumajandusmaal, mille kohta toetust taotletakse, on nõutud järgmine istutustihedus:

1) õunapuu tugeva kasvuga alusel – 100 istikut hektari kohta;
2) õunapuu keskmise kasvuga alusel – 300 istikut hektari kohta;
3) õunapuu nõrga kasvuga alusel – 500 istikut hektari kohta;
4) pirnipuu, ploomipuu, kirsipuu, murelipuu, kreegipuu, haraline ploomipuu (alõtša) – 270 istikut hektari kohta;
5) aroonia – 600 istikut hektari kohta;
6) sõstar, karusmari – 2000 istikut hektari kohta;
7) vaarikas – 3000 istikut hektari kohta;
8) viinapuu – 1300 istikut hektari kohta;
9) kultuurmustikas, ebaküdoonia – 1000 istikut hektari kohta;
10) kultuurjõhvikas – 30 000 istikut hektari kohta.

 • Toetust ei või taotleda põllumajandusmaa kohta, millel kasvatatakse põllumajanduskultuure kitsede ja lammaste lisasöötmiseks MAK 2014–2020 alusel antava loomade heaolu toetuse saamiseks.

 

Mida peab veel silmas pidama toetust taotledes:

 • toetuse taotleja peab vastama aktiivse tootja nõuetele. Aktiivse tootja nõuetele vastamist kontrollitakse taotlejatel, kellele eelmisel aastal makstud (või uute taotlejate puhul jooksva aasta andmete alusel eeldatav) otsetoetuste summa on üle 5000 euro ja kes tegelevad lennujaamade, veerajatiste, alaliste spordiväljakute või puhkealade haldamisega, raudtee- või kinnisvarateenuste osutamisega või üksnes metsamajandamisega. Alates 2016. aastast ei pea selline taotleja esitama aktiivse tootja tõendamise vormi, vaid PRIA kontrollib eelnevalt kõik võimalikud tõendamise viisid ära ja kui siis keegi ei vasta nõudele, küsitakse lisatõendust. Taotlejad, kelle summa oli alla 5000 euro, täiendavale analüüsile ei kuulu;  
 • põldudel tehtud tööd peavad olema kantud põlluraamatusse;
 • kõik põllud, mida taotleja kasutab ning mis on märgitud taotlusele, peavad olema nõuetekohaselt hooldatud;
 • taotlusele tuleb märkida kogu põllumajanduslik maakasutus, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas kõik vähemalt 0,3 ha suurused põllud, mille kohta toetust ei taotleta ja ka need vähemalt 0,3 ha põllud, mis ei ole kantud PRIA põllumassiivide registrisse.

 

 Tagasi algusesse

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus koos põldude loeteluga);
 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud põldude loetelus loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Põllumajandusmaa kohta, mis ei asu PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris, tuleb taotlemisel esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal, millele on märgitud põllu piirid ja põllu number.

 Tagasi algusesse

TOETUSE ÜHIKUMÄÄRA KEHTESTAMINE, TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE NING FINANTSDISTSIPLIIN

PRIA kinnitas toetuse ühikumäära 28. novembril 2016. Täpsemalt loe siit.

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 10. detsembriks 2016, arvestades kontrollide tulemusi. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2017.

Finantsdistsipliini reeglite alusel toetuse vähendamine võib rakenduda ka 2016. Otsuse toetuse vähendamise osas võib teha Euroopa Nõukogu või Euroopa Komisjon hiljemalt 16. oktoobriks 2016.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679.

  Tagasi algusesse