Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Riiklik

Tutvustus

Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus ja heinaseemne üleminekutoetus on tootmisest lahti seotud täiendavad otsetoetused määratud toetusõiguste alusel. Täiendava otsetoetuse toetusõigused põhinevad ajaloolistel ehk varasemate taotlusperioodide andmetel põllumajandusministri asjaomase aasta määrustes sätestatud korras kindlaks määratud ühikutel.

Eelarve 2018. aastal esitatud põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse taotluste rahastamiseks on 5 554 144 eurot ja heinaseemne üleminekutoetuse taotluste rahastamiseks on 14 990 eurot.

Täpsema info põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 


 

VASTUVÕTUAEG JA TOETUSE TAOTLEMINE

Alates 2018. a saab taotlusi esitada ainult elektroonilise iseteeninduskeskkonna e-PRIA vahendusel.

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt kestab 2. maist kuni 21. maini 2018. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 15. juunini 2018. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Pärast 15. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15. juunini 2018. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

e-PRIA portaali saate siseneda siit. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIA-sse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e-PRIA juhendite alajaotuses.

e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd. Palume Teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu. Täpsemat infot ID-kaardi ja mobiil-ID kohta saab Politsei ja Piirivalveametist ja veebilehelt www.id.ee.

Alates 24. aprillist saab e-PRIAsse ühtse „värava“ kaudu, mis viib teid esmalt uude e-PRIAsse. Seal saate üle vaadata oma andmed valides siniselt menüürealt „Kliendi andmed“. Juhul, kui teete andmetes muudatusi, siis need jõustuvad kohe, kuid uued andmed jõuavad vanasse e-PRIAsse paari minuti jooksul. Pindalatoetuste taotlemiseks saate uuest portaalist liikuda otse vanasse e-PRIAsse valides siniselt menüürealt „Vana e-PRIA“. Juhul kui teie eest esitab taotluse esindaja, on oluline, et vana e-PRIA teenuste kasutamiseks on talle antud kasutusõigused vanas e-PRIAs. Kui kasutusõigused on juba eelnevalt vanas e-PRIAs antud (nt eelmisel aastal või varem), siis neid uuesti andma ei pea. Varasemalt antud kasutusõigused kehtivad ka pindalatoetuste taotlusvooru ajal.

Pindalatoetuste taotlemiseks vajalikud teenused asuvad vanas e-PRIAs. Esitada tuleb vorm “Pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus (vormid PT50 ja PT50A) ning ökoalade loetelu”, mille leiate e-PRIA peamenüüst “Teenused” alt.

e-PRIA on kasutatav ööpäevaringselt. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast neljapäevani kl 9.00-16.00. Erandkorras teenindatakse kliente reedeti 18. mail ja 15. juunil.

Teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele teeninduspäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering). Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679. 

Taotlusperioodil saate pöörduda e-PRIAs taotluste esitamiseks juhendamisteenuse saamiseks konsulentide poole. Juhendamisteenust koordineerib Maaelu Edendamise Sihtasutus. Täpsem info ja teenuse osutajate nimekiri on aadressil www.pikk.ee/.

Tagasi algusesse

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 17.04.2017 määrus nr 33 „Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus". Selgitusi ja lisainfot saab juhendist „Abiks taotlejale“.

Üleminekutoetuste üldised nõuded:

 • Üleminekutoetust võib taotleda füüsiline või juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta isikute ühendus, kes tegeleb põllumajandusliku tegevusega põllumajanduslikus majapidamises.
 • Põllumajanduslikuks tegevuseks loetakse määruse (EL) nr 1307/2013 alusel põllumajandustoodete kasvatamine või tootmine, sealhulgas saagikoristus, lüpsikarja pidamine, põllumajandusloomade aretamine ja pidamine või põllumajandusmaa hoidmine karjatamiseks või harimiseks sobilikus seisukorras ilma tavapärasest erinevaid põllumajandusmeetodeid või -masinaid vajava ettevalmistava tegevuseta.
 • Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises.
 • Põllumajanduslikud majapidamised üleminekutoetuste tähenduses on põllumajandustootja poolt juhitavad Eestis asuvad põllumajanduslikud tootmisüksused, kus:

- on vähemalt üks hektar põllumajandusmaad, mis on taotluse esitamise aastal ühtse pindalatoetuse (ÜPT) taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud või mida taotleja tõendab muul viisil, või
- kasvatati põllumajandusloomade registri andmete alusel taotluse esitamise aasta 2. mai seisuga vähemalt ühele loomühikule vastaval hulgal põllumajandusloomi (nt veised, lambad, kitsed jt) või kelle olemasolu tõendab taotleja muul viisil.

 

Täpsemad tingimused põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse (PTO) kohta:

 • Taotleja täidab üleminekutoetuse üldisi nõudeid.
 • Taotleja omab põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse toetusõigust käesoleva aasta 15. juuni seisuga.
 • Taotleja taotleb ÜPT-d ja märgib taotlusvormile PT50A ÜPT taotlemise vähemalt 1 ha-le.
 • Taotleja teeb PTO toetuse taotlemise kohta märke taotlusvormi PT50 lahtrisse 1.6. (Taotleja ei märgi taotlusele temale määratud toetusõiguste ühikute arvu, vaid ainult oma soovi nimetatud toetust taotleda. Taotlusvormil on personaalselt taotlejale mõeldud lisainfo toetusõiguste ühikute arvu kohta.)
 • Toetuse määramisel on aluseks ÜPT menetluse raames kindlakstehtud toetusõiguslikud hektarid.

Näide: Taotleja esitas 2018. a pindalatoetuste- ja maksetaotluse, millel taotles PTO toetust. Taotlejal on PTO toetusõigus 15 ühiku kohta. 2018. a ÜPT kindlakstehtud pind on 10 hektarit. Taotlejale määratava PTO toetussumma arvutamisel võetakse aluseks 10 ha.

Täpsemad tingimused heinaseemne üleminekutoetuse (SEL) kohta:

 • Taotleja täidab üleminekutoetuse üldisi nõudeid
 • Taotleja omab heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõigust käesoleva aasta 15. juuni seisuga.
 • Taotleja teeb SEL toetuse taotlemise kohta märke taotlusvormi PT50 lahtrisse 1.7. (Taotleja ei märgi taotlusele temale määratud toetusõiguste ühikute arvu, vaid ainult oma soovi nimetatud toetust taotleda. Taotlusvormil on personaalselt taotlejale mõeldud lisainfo toetusõiguste ühikute arvu kohta.)

Tagasi algusesse

 

TOETUSÕIGUSTEST

Täiendava otsetoetuse toetusõigused põhinevad ajaloolistel ehk varasemate taotlusperioodide andmetel põllumajandusministri asjaomase aasta määrustes sätestatud korras kindlaks määratud ühikutel.

PRIA määras täiendava otsetoetuse toetusõigused isikutele 1. jaanuaril 2010. Alates 2013. aastast nimetatakse täiendava otsetoetuse toetusõigusi vastava üleminekutoetuse toetusõigusteks.

Põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse toetusõigused on üleantavad ehk neid on võimalik võõrandada ja pärida. Heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõiguseid saab vaid pärida.

Täpsemalt on toetusõiguste üleandmine/ülevõtmine kirjeldatud juhendis „Abiks taotlejale“. Oma toetusõigust vaadata ja üle anda saate ka vanas e-PRIAs: Teenused -> Andmete esitamine -> Täiendava otsetoetuse toetusõiguste vaatamine ja üleandmine.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE ÜHIKUMÄÄRA KEHTESTAMINE TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE NING FINANTSDISTSIPLIIN

PRIA kehtestab toetuse ühikumäära 1. detsembriks 2018. Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 10. detsembriks 2018, arvestades kontrollide tulemusi. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2019.

PRIA kinnitas põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse ühikumäärad 16. novembril 2018.

toetus eurot
põllumajanduskultuuri üleminekutoetus 8,90
heinaseemne üleminekutoetus 13,00Tagasi algusesse

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada otsetoetuste infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusesse