Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus 2016

Meede 12.1 MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

 

Toetuse eesmärgiks on hüvitada Natura 2000 aladel asuvate põllumajandusmaadel looduskaitseseadusest tulenevate kitsenduste ning linnudirektiivist ja elupaikade direktiivist tulenevate nõuete täitmiseks tehtud kulutusi ja saamata jäänud tulu.

Täpsema info Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa toetuse ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

  • Vastuvõtuaeg- ja koht
  • Toetuste tutvustus/tingimused
  • Toetuse taotlemine
  • Toetuse määramine ja väljamaksmine
  • Lisainfo ja kontakt

 


VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Kõigi pindalapõhiste toetuste vastuvõtt kestab 2. maist kuni 23. maini 2016.

Hilinenult saab taotlusi esitada kuni 17. juunini, kuid sel juhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Pärast 17. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta.

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 17. juunini 2016. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil epria.pria.ee/. Taotlust saab e-PRIAs esitada alates 2. maist kuni 17. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering/).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Samuti pakuvad põllu- ja maamajanduse konsulendid taotlejatele abi pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse täitmisel ning tuge e-PRIA kasutamisel. Täpsemat infot leiate Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse kodulehelt aadressil www.pikk.ee.

Tagasi algusse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 22. aprilli 2015. a määrus nr 42 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus" (loe siit). Selgitusi ja lisainfot saab juhendist „Abiks taotlejale“.

• Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antavat toetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing või muu juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut.

• Toetust võib taotleda põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga. Toetuse saamise eeldusteks on nii maa kasutusõiguse omamine kui ka maa reaalne kasutamine. Jätkuvalt riigi omandis olevate maade või riigi omandis olevate maade kasutamiseks on nõutav kirjalik leping.

• Põld või põlluosa, millele toetust taotletakse, peab asuma vähemalt 0,3 ha suurusel Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldusega nr 615-k kinnitatud Natura 2000 võrgustiku alal. Kui põld asub ainult osaliselt Natura 2000 võrgustiku alal, tuleb selline põld Natura toetuse taotlemisel jagada kaheks erinevaks põlluosaks, märkides need põlluosad taotlusel ühtseks maa-alaks.

• Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Infot registrisse kantud massiivide ja NATURA 2000 alade kohta saab vaadata avalikult veebikaardilt kls.pria.ee/kaart/

• Lühikese raieringiga paju madalmetsa kasvatamisel tuleb kinni pidada esitatavatest nõuetest (vt Abiks taotlejale).

• Taotleja peab täitma taotluse esitamise kalendriaasta jooksul kaitseala, hoiuala või püsielupaiga kaitsekorrast tulenevaid nõudeid.

• Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises (vt Abiks taotlejale).

• Toetust ei või taotleda maa kohta, mille kohta taotletakse poolloodusliku koosluse hooldamise toetust.

Tagasi algusse

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus. Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil epria.pria.ee/. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIAsse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e-PRIA juhendite alajaotuses. Esitada tuleb järgmised dokumendid:

  • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus koos põldude loeteluga);
  • põllumassiivi kaart, millele on märgitud põldude loetelus loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal;

 

Mida peab veel silmas pidama taotlust täites:

• taotlusele tuleb märkida kogu põllumajanduslik maa, mida taotlejal on õigus kasutada;

• taotleja peab taotlusele märkima kõik vähemalt 0,3 ha suurused põllud, mille kohta ta toetust ei taotle ja ka need vähemalt 0,3 ha põllud, mis ei ole kantud PRIA põllumassiivide registrisse;

• põllumajandusmaa kohta, mis ei ole PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal, millele on märgitud põllu piirid ja põllu number;

• kõik põllud, mida taotleja kasutab ning mis on märgitud taotlusele, peavad olema nõuetekohaselt hooldatud.

Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määr on 27 eurot hektari kohta aastas.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse kohustuseaastale järgneva aasta 10. veebruariks ja toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juunil 2017. aastal.

Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja kohapealseid kontrolle. Kontrollitakse, kas taotleja ning tema maa vastavad toetusõiguslikkuse ja toetuse saamise ning nõuetele vastavuse süsteemi nõuetele.

Tagasi algusse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusse