Loomakasvatuse üleminekutoetused ja piimalehma kasvatamise otsetoetus 2018

EAGF

Tutvustus

Alates 2018. a saab loomakasvatuse otsetoetuse ja üleminekutoetuste taotlusi esitada ainult elektroonilise iseteeninduskeskkonna e-PRIA vahendusel.

 

Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimalehma kasvatamise otsetoetuse (edaspidi loomatoetused) taotluste vastuvõtt kestab 2. märtsist kuni 21. märtsini 2018.

Piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlust saab esitada ka hilinenult 22. märtsist kuni 16. aprillini.

Täpsema info toetuste ja taotlemise tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

 


EESMÄRK

Piimalehma kasvatamise otsetoetuse eesmärk on toetada majanduslikel, sotsiaalsetel või keskkonnapõhjustel tähtsat sektorit või sektorit, kus esineb teatud raskusi. Eestis on viimastel aastatel esinenud raskusi piimasektoris, siis soovitakse piimalehma kasvatamise otsetoetusega toetada piimasektori seda osa, milles tootjate ja loomade arvu vähenemine on olnud kõige suurem ehk karjasid kuni 400 piimalehmaga.

Loomakasvatuse üleminekutoetuste eesmärgiks on tasandada põllumajandustootjate sissetuleku erinevusi võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikide põllumajandustootjatega, pidades silmas riikidevahelise toetustasemete ühtlustamise protsessi jätkumist ka pärast 2020. aastat. Neid toetusi on võimalik anda samadel tingimustel, mis kehtisid 2017. aastal. Tootmisega seotud üleminekutoetuste eesmärk on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet. Tootmisest lahtiseotud üleminekutoetusi makstakse selleks, et tootjad endiselt põllumajandussektoris jätkaksid, planeerides tootmist pigem turunõudlusest kui saadaolevaist tootmistoetustest lähtudes. 2018. aasta on loomapõhiste üleminekutoetuste maksmiseks eraldatud Eesti riigieelarves 12 830 866 EUR.

Meetme eelarve 2018. aastal esitatud taotluste rahastamiseks on piimalehma kasvatamise otsetoetusel 5 597 600 eurot.

Tagasi algusse

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

e-PRIA teenuste kasutamiseks tuleb taotlejal end süsteemi jaoks tuvastada ID-kaardi või mobiil-IDga. ID-kaardil peab olema kehtiv sertifikaat ja vaja on ka PIN-koode. Palume toetuste taotlemisest huvitatutel aegsasti kontrollida, kas teie ID-kaart või mobiil-ID on kehtiv ja kasutatav. Uue ID-kaardi taotlemise, sertifikaatide ja PIN-koodide uuendamise ning mobiil-IDga liitumise kohta pakuvad infot veebileht www.id.ee/ ning Politsei- ja Piirivalveamet www.politsei.ee.

Loomatoetuste taotluste vastuvõtt kestab 2. märtsist kuni 21. märtsini 2018. Piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlust saab esitada ka hilinenult 22. märtsist kuni 16. aprillini 2018, kuid siis vähendatakse toetuse summat 1% iga taotluse esitamisel hilinetud tööpäeva kohta. Samade kuupäevadeni on võimalik taotlusel esitatud andmeid muuta, parandada või täiendada. Pärast 21. märtsi esitatud üleminekutoetuste ja pärast 16. aprilli esitatud piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi menetlusse ei võeta. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Täpsem info e-PRIA kohta www.pria.ee/epria. Toetuste taotlemist kergendab iga toetuseliigi juures leitav lisainfo, mis annab taotlejale teada tema nimel leiduvate loomade või toetusõiguste arvu. e-PRIA on kasutatav ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast neljapäevani kl 9.00-16.00.

Teenindusbüroodes on kliendiarvutid e-PRIA kasutajatele ning vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja kliendiarvuti kasutamise aega on võimalik eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering/), samuti helistades maakondlikku teenindusbüroosse või infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusse

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Piimalehma kasvatamise otsetoetus (PTK)

 • PTK otsetoetust võib taotleda loomapidaja, kes põllumajandusloomade registri andmete kohaselt kasvatab taotluse esitamise aasta 2. märtsi seisuga kuni 400 piimatõugu lehma;

 • taotlusele märgitud arvul loomadele kehtib pidamisperiood, mis kestab taotluse esitamise päevast kuni 8. maini 2018 (kaasa arvatud) ja selle aja jooksul peab taotleja seda arvu toetusõiguslikke loomi oma karjas hoidma;

 • pidamisperioodi (taotluse esitamisest 8. maini) jooksul ei tohi piimalehmade arv suureneda üle 400;

 • piimalehmad peavad olema nõuetekohaselt identifitseeritud ja põllumajandusloomade registris registreeritud;

 • piimalehmaks loetakse piimatõugu lehma, kui tal on asjaomase tõu tunnused. Toetusõiguslikud piimatõud on eesti holstein (EHF), eesti punane (EPK), eesti maatõug (EK), šviitsi (AP), äärširi (FA), dzörsi (JER). Nimetatud tõugudesse kuuluvaks loetakse asjaomaste tõutunnustega loomad. Piimalehmaks ei loeta lehma, kes on saadud lihatõuga ristamisel ja kuulub lihatootmiseks peetavate loomadega samasse karja;

 • taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises (vt nõuetele vastavus 2018). Kuna nõuetele vastavuse küsimustik on pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse osa, tuleb seetõttu PTK toetuse taotlejal esitada pindalatoetuste taotlus perioodil, mis kestab 2. maist kuni 15. juunini 2018.

 

Üleminekutoetused

Ammlehma kasvatamise üleminekutoetus (AMM)

 • veis, kelle kohta toetust taotletakse, peab olema 2. märtsi 2018 seisuga vähemalt 8 kuu vanune lihatõugu või lihatõuga ristamisel saadud lehmmullikas või lehm, kes hiljemalt 2. märtsil 2018 on registreeritud taotleja nimele PRIA põllumajandusloomade registris;

 • taotlusele märgitud loomade kohta kehtib pidamisperiood, mis kestab taotluse esitamise kuupäevast kuni 8. maini 2018 (kaasa arvatud) ja mille jooksul peab taotleja loomad oma karjas hoidma. Taotlusaluseks märgitud loomi asendada ei saa;

 • toetusõiguslikud lihatõud on: hereford (Hf), limusiin (Li), aberdiin-angus (Ab), šarolee (Ch), šoti mägiveis (Hc), piemont (Pi), hele tõug (Ba), simmental (Si), belgia sinine (Bb), dexter (De), galloway (Ga), aubrac (Au), saksa šorthorn (SH) salers (SA), tirooli hall (GR) või wagyu (WA).

 

 Ute kasvatamise üleminekutoetus (UTT)

 • utt, kelle kohta toetust taotletakse, peab olema hiljemalt 2. märtsil 2018 registreeritud taotleja nimele PRIA põllumajandusloomade registris;

 • taotleja peab taotluse esitamise päevast kuni 8. maini 2018 ehk pidamisperioodi jooksul pidama oma karjas taotlusele märgitud arvul nõuetele vastavaid uttesid;

 • toetust saab taotleda vähemalt 10 ute kohta, kes on hiljemalt 27. aprilli 2018. aasta seisuga (kaasa arvatud) ühe aasta vanused.

 

 Veise üleminekutoetus (VEI)

 • toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega tegelev isik temale määratud või teiselt isikult üle võetud veise täiendava otsetoetuse toetusõiguste alusel;

 • veise täiendava otstoetuse toetusõiguse määramise aluseks on taotlejale 2006. aastal veise kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud veiste loomühikud ja ammlehma kasvatamise täiendava otsetoetuse käigus kindlaks määratud piimalehmade loomühikud, kes olid 14. veebruari 2006. aasta seisuga lihaveiste jõudluskontrolli all ja kellel oli nimetatud tähtpäevale eelnenud aasta jooksul sündinud vähemalt 50%-lise lihatõu veresusega vasikas;

 • veise täiendava otsetoetuse toetusõigust saab teiselt isikult üle võtta kas võõrandamise või pärimise teel. Alates 2018. aastast saab toetusõigusi üle anda kas e-PRIA teenuses „Pindalatoetused“ – „Andmete esitamine“ – „Täiendavaotsetoetuse toetusõiguste vaatamine ja üleandmine“ või esitada täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise-ülevõtmise teade (soovituslik vorm PT52) e-PRIA teenuse „Dokumendi üleslaadimine (loomatoetuste taotluse lisadokumentide esitamiseks)“ kaudu. Info toetusõiguste ühikute kohta asub PRIA kodulehel loomakasvatuse valdkonnas „Oluline“ ja on leitav lingil „Toetusõigused“. Võõrandamise teel saadud toetusõigusi ei ole võimalik teistkordselt üle anda, välja arvatud otsejoones ülenejale ja alanejale sugulasele ning külgjoones sugulasele ja abikaasale, kui on toimunud põllumajandusliku majapidamise üleandmine samale isikule. See piirang on kehtestatud selleks, et soodustada eeskätt põlvkondade vahetust ja toetusõiguste jäämist põllumajandusega tegelevatele isikutele. Nimetatud piirang ei kehti juhtudel, kui tegemist on toetusõiguse pärimisega. Toetusõiguste pärimisel esitab taotleja lisaks vormile PT52 ka pärimist tõendavatest dokumentidest koopiad hiljemalt koos üleminekutoetuse taotlusega. Kui pärimine ei ole toetuste taotlemise hetkeks lõppenud, esitab taotleja esimesel võimalusel pärast pärimismenetluse lõpetamist pärimistunnistuse, sundosa saaja tunnistuse või tunnistuse kavandi koopia (vt pärimisseadus § 171, 173, 174). 

 

Piima üleminekutoetus (PII)

 • toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega tegelev isik temale määratud või teiselt isikult üle võetud piima täiendava otsetoetuse toetusõiguste alusel;

 • piima täiendava otsetoetuse toetusõiguste määramise aluseks on taotlejale 31. märtsi 2007. aasta seisuga määratud piima tootmiskvoodi kilogrammid;

 • alates 2018. aastast saab toetusõigusi üle anda kas e-PRIA teenuses „Pindalatoetused“ – „Andmete esitamine“ – „Täiendavaotsetoetuse toetusõiguste vaatamine ja üleandmine“ või esitada täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise-ülevõtmise teade (soovitulik vorm PT52) e-PRIA teenuse „Dokumendi üleslaadimine (loomatoetuste taotluse lisadokumentide esitamiseks)“ kaudu. Info toetusõiguste ühikute kohta asub PRIA kodulehel loomakasvatuse valdkonnas „Oluline“ ja on leitaval lingil „Toetusõigused“;

 • piima täiendava otsetoetuse toetusõigust saab teiselt isikult üle võtta kas võõrandamise või pärimise teel. Alates 2018. aastast saab toetusõigusi üle anda kas e-PRIA teenuses „Pindalatoetused“ – „Andmete esitamine“ – „Täiendavaotsetoetuse toetusõiguste vaatamine ja üleandmine“ või esitada täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise-ülevõtmise teade (soovituslik vorm PT52) e-PRIA teenuse „Dokumendi üleslaadimine (loomatoetuste taotluse lisadokumentide esitamiseks)“ kaudu. Info toetusõiguste ühikute kohta asub PRIA kodulehel loomakasvatuse valdkonnas „Oluline“ ja on leitav lingil „Toetusõigused“. Võõrandamise teel saadud toetusõigusi ei ole võimalik teistkordselt üle anda, välja arvatud otsejoones ülenejale ja alanejale sugulasele ning külgjoones sugulasele ja abikaasale, kui on toimunud põllumajandusliku majapidamise üleandmine samale isikule. See piirang on kehtestatud selleks, et soodustada eeskätt põlvkondade vahetust ja toetusõiguste jäämist põllumajandusega tegelevatele isikutele. Nimetatud piirang ei kehti juhtudel, kui tegemist on toetusõiguse pärimisega. Toetusõiguste pärimisel esitab taotleja lisaks vormile PT52 ka pärimist tõendavatest dokumentidest koopiad hiljemalt koos üleminekutoetuse taotlusega. Kui pärimine ei ole toetuste taotlemise hetkeks lõppenud, esitab taotleja esimesel võimalusel pärast pärimismenetluse lõpetamist pärimistunnistuse, sundosa saaja tunnistuse või tunnistuse kavandi koopia (vt pärimisseadus § 171, 173, 174).

 

 Ute üleminekutoetus (LUT)

 • toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega tegelev isik temale määratud või teiselt isikult üle võetud ute täiendava otsetoetuse toetusõiguste alusel;

 • ute täiendava otstoetuse toetusõiguse määramise aluseks on taotlejal 2007. aastal ute kasvatamise täiendava otsetoetuse menetlemise käigus kindlaks määratud uttede arv;

 • kindlaksmääratud uttede arv pidi olema vähemalt 10;

 • ute täiendava otsetoetuse toetusõigust saab teisele isikule üle anda ehk võõrandada. Alates 2018. aastast saab toetusõigusi üle anda kas e-PRIA teenuses „Pindalatoetused“ – „Andmete esitamine“ – „Täiendava otsetoetuse toetusõiguste vaatamine ja üleandmine“ või esitada täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise-ülevõtmise teade (soovitulik vorm PT52) e-PRIA teenuse „Dokumendi üleslaadimine (loomatoetuste taotluse lisadokumentide esitamiseks)“ kaudu. Info toetusõiguste ühikute kohta asub PRIA kodulehel loomakasvatuse valdkonnas „Oluline“ ja on leitaval lingil „Toetusõigused“;

 • ute täiendava otsetoetuse toetusõigust saab teiselt isikult üle võtta kas võõrandamise või pärimise teel. Alates 2018. aastast saab toetusõigusi üle anda kas e-PRIA teenuses „Pindalatoetused“ – „Andmete esitamine“ – „Täiendava otsetoetuse toetusõiguste vaatamine ja üleandmine“ või esitada täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise-ülevõtmise teade (soovituslik vorm PT52) e-PRIA teenuse „Dokumendi üleslaadimine (loomatoetuste taotluse lisadokumentide esitamiseks)“ kaudu. Info toetusõiguste ühikute kohta asub PRIA kodulehel loomakasvatuse valdkonnas „Oluline“ ja on leitav lingil „Toetusõigused“. Võõrandamise teel saadud toetusõigusi ei ole võimalik teistkordselt üle anda, välja arvatud otsejoones ülenejale ja alanejale sugulasele ning külgjoones sugulasele ja abikaasale, kui on toimunud põllumajandusliku majapidamise üleandmine samale isikule. See piirang on kehtestatud selleks, et soodustada eeskätt põlvkondade vahetust ja toetusõiguste jäämist põllumajandusega tegelevatele isikutele. Nimetatud piirang ei kehti juhtudel, kui tegemist on toetusõiguse pärimisega. Toetusõiguste pärimisel esitab taotleja lisaks vormile PT52 ka pärimist tõendavatest dokumentidest koopiad hiljemalt koos üleminekutoetuse taotlusega. Kui pärimine ei ole toetuste taotlemise hetkeks lõppenud, esitab taotleja esimesel võimalusel pärast pärimismenetluse lõpetamist pärimistunnistuse, sundosa saaja tunnistuse või tunnistuse kavandi koopia (vt pärimisseadus § 171, 173, 174).

Tagasi algusse

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Piimalehma kasvatamise otsetoetuse ühikumäära otsustab PRIA 1. detsembriks 2018.

Piimalehma kasvatamise otsetoetuse määramise või taotluste rahuldamata jätmise otsustab PRIA 10. detsembriks 2018. Piimalehma kasvatamise otsetoetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2019.

Piimalehma kasvatamise otsetoetuse puhul määratakse toetus kuni 100 piimalehma pidavale taotlejale kehtestatud ühikumäära alusel. Taotlejatele, kes peavad oma karjas 101 kuni 400 piimalehma, määratakse toetus ühikumäära alusel, mis on korrutatud kordajaga 0,5.

PRIA kinnitas loomakasvatuse otsetoetuste ühikumäärad 11. juunil 2018.

 Toetus Eurot
 ammlehma kasvatamise üleminekutoetus  27,56
 ute kasvatamise üleminekutoetus  8,40
  piima üleminekutoetus  0,01346
  veise üleminekutoetus  53,72
  ute üleminekutoetus  2,23

 

PRIA kinnitas piimalehma kasvatamise otsetoetuse ühikumäära 27. novembril 2018. Piimalehma kasvatamise otsetoetuse ühikumääraks on 228,86 EUR abikõlbliku looma kohta.

Üleminekutoetuste määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 22. juuniks 2018 ja toetused makstakse välja 30. septembriks 2018.

Tagasi algusse

  LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot toetuse nõuete ja e-PRIAs taotlemise osas saab PRIA otsetoetuste infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusse
Abiks taotlejale