Toetusõigused

PRIA määras täiendava otsetoetuse toetusõigused isikutele 1. jaanuaril 2010. Täiendava otsetoetuse toetusõigused põhinevad ajaloolistel ehk varasemate taotlusperioodide andmete alusel põllumajandusministri asjaomase aasta määrustes sätestatud korras kindlaks määratud ühikutel.

Alates 2013. aastast loetakse täiendava otsetoetuse toetusõigusi vastava üleminekutoetuse toetusõigusteks.

Toetusõigused on päritavad ja üks kord võõrandatavad (üleantavad). Võõrandamise teel saadud toetusõigusi ei ole võimalik teistkordselt üle anda, välja arvatud ülenejale ja alanejale sugulasele ning külgjoones sugulasele ja abikaasale, kui on toimunud põllumajandusliku majapidamise üleandmine samale isikule. See piirang on kehtestatud selleks, et soodustada eeskätt põlvkondade vahetust ja toetusõiguste jäämist põllumajandusega tegelevatele isikutele. Nimetatud piirang ei kehti juhtudel, kui tegemist on toetusõiguse pärimisega.

Kui toetusõiguse määramise aluseks olnud põllumajandusmaa või -loom oli renditud või muul õiguslikul alusel isiku kasutuses, siis kasutusõiguse lõppedes ei lähe toetusõigus koos maa või loomaga üle uuele põllumajandusmaa või -looma omanikule või kasutajale.

Toetusõiguste ülevõtmise kohta tuleb PRIAle esitada täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise-ülevõtmise teade (vorm PT52) .

Toetusõigused on isikupõhised ja nende üleandmine teisele isikule on vabatahtlik.

Nimetus Lisatud