Väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetus 2024

EAFRD ÜPP SK 2023-2027

Euroopa Komisjon on algatanud toetuste nõuete lihtsustamise, mille rakendamine on osaliselt planeeritud juba 2024. aastasse. Seadusandlusega muudetakse toetuste tingimusi ja nõudeid, mis toob omakorda kaasa vajaduse muuta toetuste info- ja kontrollisüsteemi. Nii hilises etapis tehtavate muudatuste tõttu on pindala- ja loomapõhiste otsetoetuste ning maaelu arengu toetuste taotluste vastuvõtu perioodi algusaeg 20. mai. Taotlusi võetakse vastu kuni 17. juunini.

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond

Tutvustus

Väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetuse (edaspidi VPR) eesmärk on säilitada ja ekstensiivselt majandada väärtuslikke püsirohumaid. Toetusega suunatakse taotlejaid hoidma väärtuslikke püsirohumaid rohukamaras ja neid mitte uuendama, et säiliks ja taastuks looduslik taimestik ja liigirikkus.

2024. aasta taotlusvooru eelarve on kokku 1 313 000 eurot. Toetust rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist.

Toetustaotlusi saab esitada 20. maist 17. juunini 2024. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volituskirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“.

Tingimused

Toetust saab taotleda VPR põhitegevuse ning tulemuspõhise lisategevuse eest.

Toetuse saamise nõuded:

 • Taotleja täidab oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal toetuse saamise tingimuslikkuse nõudeid.
 • Taotleja täidab VPR toetuse toetusõiguslikkuse nõudeid, baasnõudeid ja väärtusliku püsirohumaa säilitamise tegevuse nõudeid.
 • Nõudeid tuleb täita kogu kohustuseperioodi jooksul ehk viie järjestikuse kalendriaasta jooksul.
 • VPR põhitegevust peab ellu viima viie järjestikuse kalendriaasta jooksul.
 • VPR tulemuspõhist lisategevust peab ellu viima kohustuseperioodi ühe kalendriaasta jooksul. VPR tulemuspõhise lisategevuse elluviimise eest antakse toetust üksnes selle maa kohta, mille kohta antakse toetust VPR põhitegevuse elluviimise eest. Lisategevus ei ole kohustuslik. NB! 2024. aastal tulemuspõhise lisategevuse elluviimise eest toetust taotleda ei saa.

Nõuded taotlejale

 • Toetust saab taotleda füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja, juriidilise isiku või juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes viib kohustuseperioodi jooksul ellu väärtusliku püsirohumaa säilitamise tegevusi. 

Toetusõiguslik maa

 • Toetust antakse taotleja kasutatava kokku vähemalt 0,30 hektari suuruse väärtusliku püsirohumaa kohta, mis on eksperdi inventeeritud väljaspool kaitstavaid alasid asuv pärandniit või eksperdi inventeeritud kõrge loodusväärtusega püsirohumaa. (NB! Kõrge loodusväärtusega püsirohumaa kohta saab toetust taotleda alates 2025. aastast).
 • Põllumajandusmaa, millel tegeletakse vähemalt igal teisel aastal põllumajandusliku tegevusega, peab olema välistatud ebasoovitava taimestiku ulatuslik levik ning seda maad peab olema võimalik kasutada järgmisel kasvuperioodil põllumajanduslikuks tegevuseks ilma lisakuludeta.
 • Põllumajandusmaa harimiseks kasutatakse kohalikele normidele vastavaid agrotehnilisi võtteid ja loomakasvatuse tehnoloogiaid.
 • Toetust ei või taotleda maa kohta, mille kohta taotletakse strateegiakava alusel:
  • ökoalade toetust;
  • ökosüsteemiteenuste säilitamise toetust;
  • mesilaste korjealade toetust;
  • turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetust;
  • põhjavee kaitse toetust;
  • pinnavee kaitse toetust;
  • põhjavee kaitse alal asuva väärtusliku püsirohumaa kaitse toetust;
  • turvas- ja erodeeritud mullaga väärtusliku püsirohumaa kaitse toetust;
  • kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust;
  • pärandniidu hooldamise toetust.

Taotleja peab täitma kohustuseperioodi jooksul järgmisi nõudeid:

 • Taotleja kannab andmed põllumajandusliku tegevuse kohta veeseaduse alusel peetavasse põlluraamatusse.
 • Taotleja säilitab püsirohumaa pindala vähemalt samas ulatuses, mis on võrdne toetustaotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal esitatud pindala- ja loomapõhise taotluse alusel kindlaks määratud püsirohumaa pindalaga (vt püsirohumaa säilitamise kohustus);
 • Väärtusliku püsirohumaa kasutusotstarvet ei ole lubatud muuta.
 • Pärandniitu ja inventeeritud väärtuslikku püsirohumaad ei ole lubatud uuendada.
 • Püsirohumaa, mille muld on 100 protsendi ulatuses turvasmuld on uuendamine lubatud üksnes pealtkülvi teel. Uuendamisest tuleb PRIAt eelnevalt teavitada.
 • Üles küntud püsirohumaa peab tagasi rajama PRIA poolt määratud tähtajaks.

Põhitegevuse nõuded

 • Väärtuslikku püsirohumaad hoitakse rohukamaras, st et maad ei künta, kultiveerita, koorita, randaalita ega freesita ning sellel ei tehta muid rohukamarat kahjustavaid mullaharimistöid.
 • Väärtusliku püsirohumaa uuendamine ja ülekarjatamine on keelatud.
 • Väärtuslikul püsirohumaal on keelatud väetiste, reoveesette ning keemiliste taimekaitsevahendite kasutamine.
 • Väärtuslikul püsirohumaal ei ole hekseldamine lubatud enne 1. augustit.

Tulemuspõhise lisategevuse nõue

 

VPR toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 18.12.2023. a määrusega nr 103 „Perioodi 2023–2027 väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetus“. Täpsemat infot toetuse nõuete ja taotluse täitmise kohta saab lugeda juhendist „Abiks taotlejale“.

Kohustused

VPR toetuse 5-aastase kohustuse puhul tuleb nõudeid täita viiel järjestikusel kalendriaastal ning kohustuse jätkamist tuleb kinnitada igal aastal VPR toetuse taotlemisega.

Oma kohustuste andmeid näete e-PRIA menüüpunkti „Pindalateenused“ alajaotusest „Pindalatoetuste lisateenused“.

Kohustust saab suurendada kuni kaks hektarit või üle kahe hektari kui see moodustab kohustusealuse maa pindalast kuni 20%.

Juhul kui kohustust suurendatakse üle kahe hektari ja samal ajal üle 20% kohustusealuse maa pindalast, algab uus 5-aastane kohustus kogu VPR kohustusega hõlmatud pinnal.

Kohustusealuse maa pindala võib vähendada, kui VPR kohustus lõpetatakse osaliselt või täielikult ja sama maa kohta võetakse turvas- ja erodeeritud mulla väärtusliku püsirohumaa kaitse toetuse, põhjavee kaitse alal  asuva väärtusliku püsirohumaa kaitse toetuse või pärandniidu hooldamise toetuse kohane kohustus.

Kohustusealuse maa pindala võib vähendada pinna arvelt, mis läheb teise isiku kasutusse. Muudel juhtudel võib VPR kohustusealuse maa pindala vähendada kuni 10%.

Kui kohustuseperioodi jooksul ilmneb, et kohustusealune maa vastab pärandniidu hooldamise toetuse, poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse või pinnavee kaitse toetuse nõuetele, siis selle määruse kohane kohustus selle maa osas lõpeb.

Kohustuse võib üle anda alates teisest kohustuseaastast. Esimesel kohustuseaastal võib kohustuse üle anda vääramatu jõu, erandlike asjaolude esinemise või põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral.

Kui kohustuse võtab üle isik, kellel ei ole kohustust, loetakse kohustuseperioodi kestuseks ülevõetud kohustuse kestus.

Kui kohustuse võtab üle isik, kelle kohustus on alanud hiljem kui ülevõetud kohustus, siis kohustused liidetakse ja kohustuseperioodi kestuseks loetakse kohustuse ülevõtja kohustuseperioodi kestus.

Kui kohustuse võtab üle isik, kelle kohustus on alanud varem kui ülevõetud kohustus, siis kohustused liidetakse ja kohustuseperioodi kestuseks loetakse:

 • kohustuse ülevõtja kohustuseperioodi kestus, kui ülevõetud kohustusealuse maa pindala on kuni kaks hektarit või üle kahe hektari, aga moodustab kohustuse ülevõtja kohustusealuse maa pindalast kuni 20 protsenti;

kohustuse üleandja kohustuseperioodi kestus, kui ülevõetud kohustusealuse maa pindala on üle kahe hektari ja moodustab kohustuse ülevõtja kohustusealuse maa pindalast üle 20 protsendi.

Toetuse määrad

Toetuse ühikumäär põhitegevuse elluviimise eest on ühe hektari maa kohta kalendriaastas:

 • 80 eurot eksperdi inventeeritud väljaspool kaitstavaid alasid asuva pärandniidu säilitamise korral;
 • 50 eurot eksperdi inventeeritud kõrge loodusväärtusega püsirohumaa säilitamise korral.

Toetuse ühikumäär tulemuspõhise lisategevuse elluviimise eest on ühe hektari maa kohta kalendriaastas:

 • 10 eurot väärtusliku püsirohumaa hindamise korral.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks vajaminev summa ületab taotlemise aastaks määratud eelarvet, on PRIAl õigus määrusega sätestatud toetuse määrasid vähendada.

Toetuse määramine

PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. veebruariks 2025. a. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2025. a. 

Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja kohapealseid kontrolle (vt pikemalt juhendist „Abiks taotlejale“). Alates 2023. aastast rakendab PRIA kõikide strateegiakava (ÜPP SK 2023–2027) alusel antavate pindalapõhiste toetuste menetlemisel pinnaseiresüsteemi.

Pindala- ja loomatoetuste määramisel arvestatakse pindala- ja loomatoetuste nõuete rikkumise hindamise aluseid. Kontrollitakse, kas taotleja ning tema maa ja loomad vastavad toetusõiguslikkuse, toetuse saamise ning tingimuslikkuse nõuetelele.