Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus 2024

EAFRD ÜPP SK 2023-2027

Euroopa Komisjon on algatanud toetuste nõuete lihtsustamise, mille rakendamine on osaliselt planeeritud juba 2024. aastasse. Seadusandlusega muudetakse toetuste tingimusi ja nõudeid, mis toob omakorda kaasa vajaduse muuta toetuste info- ja kontrollisüsteemi. Nii hilises etapis tehtavate muudatuste tõttu on pindala- ja loomapõhiste otsetoetuste ning maaelu arengu toetuste taotluste vastuvõtu perioodi algusaeg 20. mai. Taotlusi võetakse vastu kuni 17. juunini.

Tutvustus

Kohalikku sorti taime kasvatamise toetuse (edaspidi SORT) eesmärk on edendada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike taimesortide kasvatamist ning soodustada kohalike puuvilja- ja marjasortidega uute istandike rajamist.

Toetustaotlusi saab esitada 20. maist 17. juunini 2024. a.

Taotlusi võetakse vastu e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreerida ennast PRIA kliendiks toetuse taotlejana. Kliendiks registreerimise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Pärast andmete kandmist põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse on võimalik e-PRIAs soovitud toimingutega jätkata.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volikirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“.

Tingimused

Toetust saab taotleda 1- ja 5-aastasele SORT kohustusele.

Toetuse saamise nõuded

 • Taotleja on põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik.
 • Taotleja kasutab maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut.
 • Taotleja peab täitma tingimuslikkuse nõudeid terves oma majapidamises.
 • Taotleja peab täitma toetuse saamise baasnõuet ehk pidama veeseadusest tulenevat põlluraamatut.
 • Taotleja kasvatab 1-aastase SORT kohustuse võtmise korral põllu- või köögiviljakultuuri kohalikku sorti kuuluvaid taimi (vt sortide loetelu).
 • Taotleja kasvatab 5-aastase SORT kohustuse võtmise korral puuvilja- või marjakultuuri kohalikku sorti kuuluvaid taimi (vt sortide loetelu).
 • Põllu-, köögivilja-, puuvilja- või marjakultuur, mille kohta taotletakse toetust, peab olema külvatud, maha pandud või istutatud hiljemalt 15. juunil 2024. a.
 • Põllu- ja köögiviljakultuuri kasvatamise kohustuse pikkus on üks kalendriaasta.
 • Kohalikku sorti taimede nimekirjas on kokku 14 põllukultuuri ja 4 köögiviljakultuuri. Sortide loetelu vaata siit.
 • Põllu-või köögiviljakultuuri sorti tuleb kasvatada vähemalt järgmisel pindalal:
  • teravilja - 5,00 hektaril;
  • kaunvilja, välja arvatud põlduba ’Helbi’ - 1,00 hektaril;
  • heintaime ja kartulit - 0,30 hektaril;
  • söödapeeti, kaalikat, sibulat ja põlduba ’Helbi’ - 0,10 hektaril.
 • Taotlusele tuleb lisada põllule külvatud seemne kogus.
 • Taotleja esitab külvatud kultuuri seemne müügipakendi originaaletiketid hiljemalt 17. juuniks 2024. a PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse, kus need tembeldatakse, tehakse koopia ja tagastatakse taotlejale.
 • Põllumajanduskultuuri tuleb igal kohustuseaastal kasvatada vähemalt kohustuseaasta 15. juunist kuni kohustuseaasta 1. augustini. Taotleja ei tohi põllu- või köögiviljakultuuri sorti kasvatada allakülvina.
 • Kartulikasvataja peab olema kantud taimetervise registrisse, kui ta kasvatab üle ühe hektari suurusel alal kartulit turustamise eesmärgil.
 • Heintaime puhul antakse toetust põllumaa kohta, millel kasvatatavad heintaimed on nõuete kohaselt põldtunnustatud. Põldtunnustamise nõue ei kehti valgele ristikule ’Jõgeva 4’, sest seda ei pea kasvatama seemne tootmiseks.
 • Taotleja peab järgima sordiomaniku kehtestatud agrotehnika nõudeid ja külvisenormi ning vältima põllu umbrohtumist.
 • Puuvilja- või marjakultuuri kasvatamise kohustuse pikkus on viis järjestikkust kalendriaastat ning kohustuse jätkamist tuleb kinnitada igal aastal SORT toetuse taotlemisega. Kogu kohustuseperioodi jooksul ei pea kasvatama tingimata üht sorti kultuuri, vaid neid võib vahetada.
 • Kohalikku sorti taimede nimekirjas on kokku 38 puuvilja- ja 12 marjakultuuri. Sortide loetelu vaata siit.
 • Viljapuu- ja marjapõõsakultuuri rajamise ja kasvatamise korral tuleb kasutada taimetervise registrisse kantud isikult saadud istutusmaterjali.
 • Puuviljakultuuri kohalikku sorti kuuluvate taimede kasvatamise eest võib toetust taotleda, kui kasvatatakse vähemalt 20 viljapuud vähemalt viiest erinevast kohalikust puuviljakultuuri sordist.
 • Marjakultuuri kohalikku sorti kuuluvate taimede eest võib toetust taotleda, kui kasvatatakse vähemalt 20 marjapõõsast vähemalt kolmest erinevast kohalikust marjakultuuri sordist.
 • Taotleja koostab taotlusaluse põllumajandusmaa kohta aiaplaani või vajaduse korral uuendab seda. Aiaplaanile tuleb märkida kohalikku sorti viljapuude ja marjapõõsaste asukohad koos sordinimedega ning aia paiknemine ilmakaarte suhtes.
 • Taotleja esitab hiljemalt 17. juuniks 2024. a PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse viljapuude kasvatamise puhul taimepassi originaalid, sõstraliste ja karusmarjaliste taimede puhul tarnija dokumendi. Esitatud dokumendid tembeldatakse, tehakse koopiad või pildistatakse ja tagastatakse taotlejale. Taotlejad, kes on juba eelmisel perioodil taimede passid või tarnija dokumendid PRIAle esitanud, peavad 2024. aastal need uuesti esitama.
 • Kui taimepassi originaal ei ole säilinud, esitab taotleja Eesti Aiandusliidu eksperdi arvamuse (originaaldokumendi) selle kohta, millise sordiga on tegemist. Puukooli või tootmisaia omanikud saavad ise tellida Eesti Aiandusliidu puuviljanduskomisjonilt sordiehtsuse kohta eksperdi arvamuse.
 • Toetust ei anta pistokstele, mis on maha pandud alates 2024. aastast. 
Põllu- ja köögviljakultuuri sordidSORT taotlemisel kontrollitavad agrotehnikanõudedKülvisenorm
Harilik sibul „Jõgeva 3“

Kasutada tuleb külviskeeme:

 1. ribaskülv, millel 2 rida on vahedega 20 cm ja ribade vahe 50-60 cm või
 2. laiarealine külv, millel iga rea vahe on 50-60 cm.
Minimaalselt 25 kg/ha musta seemet
Valge peakapsas „Jõgeva 3“Kapsast tuleb kasvatada laiarealiselt (soovitatav reavahe on 50-70 cm). Taimede arv ühe m2 kohta on minimaalselt 3.Minimaalselt 130 g/ha (0,130 kg/ha)
Kaalikas „Kohalik sinine“Taimede vahe reas on 20 cm. Kaalikat tuleb kasvatada laiarealiselt (soovitatav reavahe on 50-70 cm).Minimaalselt 160 g/ha (0,160 kg/ha)
Kaalikas „Kõpu“Taimede vahe reas on 20-25 cm. Kaalikat tuleb kasvatada laiarealiselt (soovitatav reavahe on 50-70 cm).Minimaalselt 160 g/ha (0,160 kg/ha)
Talirukis „Sangaste“Täiendavaid agrotehnika nõudeid ei pea järgima.Minimaalselt 140 kg/ha
Põlduba „Jõgeva“Täiendavaid agrotehnika nõudeid ei pea järgima.Minimaalselt 30 idanevat seemet/m2
Põlduba „Helbi“Ubade vahe vaos kasvatamisel (laiarealine) 10 cm, reas kasvatamisel (kitsarealine) 15-20 cmMinimaalselt 30 idanevat seemet/m2
Põldhernes „Mehis“Täiendavaid agrotehnika nõudeid ei pea järgima.Puhaskülvis minimaalselt 100 idanevat seemet/m2, segukülvides 60% täiskülvise normist (tugikultuur 40%)
Põldhernes „Kirke“Täiendavaid agrotehnika nõudeid ei pea järgima.Puhaskülvis minimaalselt 100 idanevat seemet/m2, segukülvides 60% täiskülvise normist (tugikultuur 40%)
Kartul „Ando“Vao laiuseks on sobilik 0,7-0,9 m.Minimaalselt 2500 kg/ha
Kartul „Endla“Vao laiuseks on sobilik 0,7-0,9 m.Minimaalselt 1500 kg/ha
Kartul „Jõgeva kollane“Vao laiuseks on sobilik 0,7-0,9 m.Minimaalselt 2000 kg/ha
Kartul „Väike verev“Vao laiuseks on sobilik 0,7-0,9 m.Minimaalselt 1500 kg/ha
Söödapeet „Jõgeva Eckendorf“Peeti tuleb kasvatada laiarealiselt (reavahe 50-60 cm), peetide vahe reas on 15-20 cm.Minimaalselt 10 kg/ha
Valge ristik „Jõgeva 4“Täiendavaid agrotehnika nõudeid ei pea järgima.Seemnepõld – puhaskülvis minimaalselt 6 kg/ha, segus aasnurmikaga 6 + 6 kg/ha. Söödatootmine – segus minimaalselt 4 kg/ha
Sale-haguhein „Ilo“Täiendavaid agrotehnika nõudeid ei pea järgima.Minimaalselt 5,5 kg/ha
Punane aruhein „Jõgeva 70“Täiendavaid agrotehnika nõudeid ei pea järgima.Minimaalselt 9 kg/ha
Aas-rebasesaba „Haljas“Täiendavaid agrotehnika nõudeid ei pea järgima.Minimaalselt 12 kg/ha

 

SORT toetuse tingimused on sätestatud regionaalministri 10.07.2023 määrusega nr 41 „Perioodi 2023–2027 kohalikku sorti taime kasvatamise toetus“. Täpsemat infot toetuse nõuete ja taotluse täitmise kohta saab lugeda juhendist „Abiks taotlejale“.

Kohustused

Kohalikku sorti taime kasvatamise toetuse 5-aastast kohustust võib üle anda alates teisest kohustuseaastast. 1-aastast kohustust üle anda ei saa.

Kohustuse ülevõtmisel taotleja enda kohustus ja ülevõetud kohustus liidetakse ning puuvilja- ja marjakultuuri kohustuseperioodi kestuseks loetakse lühemat aega kestnud kohustuse kestus, st kohustuse ülevõtja kohustuseperiood võib pikeneda.

Toetuse määrad

SORT toetuse ühikumäärad

 • Põllukultuurid:
  • talirukis ‘Sangaste’ – 20 eurot/ha aastas;
  • põlduba ’Jõgeva’ – 50 eurot/ha aastas;
  • põlduba ’Helbi’ – 500 eurot/ha aastas;
  • põldhernes ’Mehis’ ja ’Kirke’ – 50 eurot/ha aastas;
  • kartul ’Ando’, ’Endla’, ’Jõgeva kollane’ ja ’Väike verev’ – 70 eurot/ha aastas;
  • söödapeet ’Jõgeva Eckendorf’ – 500 eurot/ha aastas;
  • valge ristik ’Jõgeva 4’ – 50 eurot/ha aastas; seemnekasvatuse korral 120 eurot/ha aastas;
  • aas-rebasesaba ’Haljas’ – 120 eurot/ha aastas;
  • sale-haguhein ’Ilo’ – 120 eurot/ha aastas;
  • punane aruhein ’Jõgeva 70’ – 120 eurot/ha aastas.
 • Köögiviljakultuurid:
  • harilik sibul ’Jõgeva 3’ – 1200 eurot/ha aastas;
  • valge peakapsas ’Jõgeva’ – 1500 eurot/ha aastas;
  • kaalikas ’Kohalik sinine’ ja ’Kõpu’ – 500 eurot/ha aastas.
 • Viljapuud12 eurot/tk aastas;
 • Marjapõõsad5 eurot/tk aastas.

Toetuse määramine

PRIA kehtestab kohalikku sorti taime kasvatamise toetuse ühikumäära 10. veebruariks 2025. a.

PRIA teeb taotluse täieliku või osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. veebruariks 2025. a. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2025. a.

Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja kohapealseid kontrolle. Alates 2023. aastast rakendab PRIA kõikide strateegiakava (ÜPP SK 2023–2027) alusel antavate pindalapõhiste toetuste menetlemisel pinnaseiresüsteemi.

Pindala- ja loomatoetuste määramisel arvestatakse pindala- ja loomatoetuste nõuete rikkumise hindamise aluseid. Kontrollitakse, kas taotleja ning tema maa ja loomad vastavad toetusõiguslikkuse, toetuse saamise ning tingimuslikkuse nõuetele.