Noore põllumajandustootja pindalapõhine toetus 2024

EAGF ÜPP SK 2023-2027

Euroopa Komisjon on algatanud toetuste nõuete lihtsustamise, mille rakendamine on osaliselt planeeritud juba 2024. aastasse. Seadusandlusega muudetakse toetuste tingimusi ja nõudeid, mis toob omakorda kaasa vajaduse muuta toetuste info- ja kontrollisüsteemi. Nii hilises etapis tehtavate muudatuste tõttu on pindala- ja loomapõhiste otsetoetuste ning maaelu arengu toetuste taotluste vastuvõtu perioodi algusaeg 20. mai. Taotlusi võetakse vastu kuni 17. juunini.

Tutvustus

Noore põllumajandustootja toetus (edaspidi NPT) on mõeldud noorte juhtide osakaalu suurendamiseks põllumajandusettevõtetes. Toetuse eesmärk on toetada ettevõtjaid põllumajandusliku tegevuse alustamisel või ettevõtte ülevõtmise algusperioodil. Toetus on pindalapõhine.

Toetustaotlusi saab esitada 20. maist 17. juunini 2024. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreerida ennast PRIA kliendiks toetuse taotlejana. Kliendiks registreerimise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Pärast andmete kandmist põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse on võimalik e-PRIAs soovitud toimingutega jätkata.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volikirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“.

Tingimused

Noore põllumajandustootja toetust saab taotleda maksimaalselt viiel korral viie aastase perioodi jooksul alates esimesest NPT toetustaotluse esitamisest. Kui esimene NPT toetuse taotlemine toimus 2019. aastal, siis 2024. aastal ei ole enam võimalik NPT toetust taotleda.

Toetuse saamise nõuded

 • Noore põllumajandustootja toetust saab taotleda ainult isik, kes taotleb lisaks põhisissetulekutoetust (edaspidi PST).
 • NPT toetust saab taotleda füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes vastab aktiivse põllumajandustootja nõuetele. Toetust ei saa taotleda riigiasutus.
 • Taotleja peab täitma tingimuslikkuse nõudeid oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal.
 • Taotleja peab vastama põllumajandusega alustamise nõudele, vanuse nõudele ning põllumajandusliku töökogemuse või hariduse nõudele.
 • Kui taotlejaks on füüsiline isik või FIE, peab taotleja vastama toetuse saamise nõuetele. Kui taotlejaks on osaühing (OÜ), aktsiaselts (AS), tulundusühistu (TuÜ), sihtasutus (SA), mittetulundusühing (MTÜ), täisühing (TÜ) või usaldusühing (UÜ) peavad kõik liikmed vastama toetuse saamise nõuetele (k.a prokurist ja nõukogu liikmed). Kui kõik ettevõtte liikmed ei vasta nõuetele, võib ettevõtte liikmete osas teha muudatusi.
 • NPT toetust makstakse kuni 260 hektari eest. Toetust makstakse PST raames kindlakstehtud hektarite alusel.
 • Kui taotleja eelmise kalendriaasta otsetoetuste summa oli kokku kuni 5000,00 eurot, loetakse taotleja aktiivseks tootjaks.
 • Kui taotleja eelmise kalendriaasta otsetoetuste summa oli kokku 5000,01 eurot või rohkem, loetakse taotleja aktiivseks tootjaks, kui ta vastab vähemalt ühele järgnevatest tingimustest:
 1. taotluse esitamise kalendriaastal on tema kasutuses vähemalt üks hektar põllumaad, püsikultuuri alust maad või pärandniitu, millele taotletakse pärandniidu hooldamise toetust (NIIT). See tähendab, et taotleja pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlusel on märgitud või kohapealse kontrolli käigus kindlaks tehtud vähemalt 1 ha põllumaad (P ja M maakasutusega põllud), püsikultuuri alust maad (PK maakasutusega põllud), sõltumata toetuste taotlemisest või pärandniitu, millele taotletakse pärandniidu hooldamise toetust (NIIT). Nõue peab olema täidetud taotluse esitamise hetkest kuni otsuse tegemiseni;
 2. taotleja nimel on põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt ühele loomühikule vastaval hulgal põllumajandusloomi või üks mesilaspere. Nõue peab olema täidetud taotluse esitamise hetkest ning kuni otsuse tegemiseni;
 3. taotleja kasutuses oleva põllumajandusmaa karjatamiseks ja harimiseks sobilikus seisukorras hoidmise kulu on taotluse esitamise aastal vähemalt 60 eurot hektari kohta.
 • Kui taotlejale ei määratud või ta ei taotlenud eelmisel kalendriaastal otsetoetuseid, tuleb aktiivseks tootjaks olemist tõendada vähemalt ühe eelpool toodud punkti 1.-3. kohaselt.

Loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid on loomarühmade kaupa järgmised:

 1. üle 24 kuu vanune veis, sealhulgas ammlehm – 1,0 loomühik;
 2. 6–24 kuu vanune veis – 0,6 loomühikut;
 3. kuni kuue kuu vanune veis – 0,2 loomühikut;
 4. üle kuue kuu vanune lammas või kits – 0,15 loomühikut;
 5. kuni kuue kuu vanune lammas või kits – 0,05 loomühikut;
 6. hobune – üks loomühik;
 7. üle 12 kuu vanune muu hobuslane – 0,8 loomühikut;
 8. kuni 12 kuu vanune muu hobuslane – 0,35 loomühikut;
 9. alpaka – 0,8 loomühikut;
 10. siga – 0,34 loomühikut;
 11. munakana – 0,014 loomühikut;
 12. broiler – 0,007 loomühikut;
 13. vutt, kääbuskana – 0,004 loomühikut;
 14. jaanalind, emu, nandu – 0,35 loomühikut;
 15. muu kodulind, nagu part, faasan, hani, kalkun, ja väikeloom, nagu küülik, mink, tuhkur, naarits, nutria, tšintšilja – 0,03 loomühikut.

Taotleja saab olla isik, kes on esimest korda asunud tegelema põllumajandusega just selle isikuna, kellena ta NPT toetust taotleb. Põllumajandusliku tegevusega ei tohi olla tegeletud rohkem kui 5 kalendriaastat enne esmakordset NPT toetuse taotlemist.

Varasema põllumajandusliku tegevusena võetakse arvesse kehtivaid ja kehtetuid seoseid teiste põllumajandusettevõtetega.

Taotleja ei ole esmakordselt põllumajandusega alustav ja ei vasta NPT nõuetele, kui taotleja ise või ettevõtte liige on:

 1. varasemalt kuulunud teise põllumajandusega tegeleva OÜ juhatuse liikmete, nõukogu liikmete või osanike hulka;
 2. kuulunud teise põllumajandusega tegeleva ASi juhatuse liikmete, nõukogu liikmete või aktsionäride hulka;
 3. varasemalt kuulunud teise põllumajandusega tegeleva tulundusühistu juhatuse liikmete, nõukogu liikmete või tavaliikmete hulka;
 4. varasemalt olnud FIE, mille tegevusala oli põllumajandus;
 5. varasemalt kuulunud teise põllumajandusega tegeleva MTÜ liikmete hulka;
 6. varasemalt olnud SA nõukogu liige või tavaliige; 
 7. varasemalt olnud täis- või usaldusühingu täis- või usaldusosanikuks või esindama volitatud usaldusosanikuks;
 8. varasemalt tegelenud füüsilise isikuna põllumajandusega.

Varasema põllumajandusliku tegevusena võetakse arvesse põllumajanduslike pindala- ja loomatoetuste taotlemised ja loomapidamisega tegelemine. Juhul, kui äriregistris muudetakse ettevõtte tegevusala, siis loetakse põllumajandusliku tegevuse alguseks aega, mil äriregistris muudeti tegevusala põllumajanduseks. Selle nõude kontrollimisel vaadatakse põllumajandusega seotud tegevusalasid äriregistrist: arvesse võetakse põllumajanduslikud Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (EMTAK) tegevusalade koodid algusega 01 (väljaarvatud 017, mis on jahindus) ja nende tegevustega alustamise aastat.

Kui ettevõttes on mitu liiget, kes on ettevõttega liitunud erineval ajal, siis arvestatakse põllumajandusliku tegevuse algust selle liikme järgi, kes on kõige kauem põllumajandusega tegelenud.

Näide 1

Kui taotleja alustas esimest korda põllumajandusliku majapidamise juhina 2015. aastal ning esimene NPT toetuse taotlemine toimus 2020. aastal, siis on võimalik 2024. aastal saada viimast korda NPT toetust, kui täidetakse vastavaid nõudeid.

Näide 2

Kui taotleja esitab esimese NPT taotluse 2024. aastal ja asus esimest korda tegutsema põllumajandusliku majapidamise juhina 2018. aastal, siis ei ole tema esimene NPT toetuse taotlus esitatud viie aasta jooksul alates põllumajandusega alustamisest. Taotlus on esitatud kuuendal tegutsemise aastal ja NPT toetust ei määrata.

Näide 3

Taotleja alustas esimest korda põllumajandusega tegeleva MTÜ juhina 2017. aastal ja esitas esimese NPT taotluse 2022. aastal. Kui ta esitab 2024. aastal uue NPT toetuse taotluse, siis loetakse seda tema kolmandaks NPT toetuse taotlemise korraks ning taotlejal on võimalik saada NPT toetust, kui täidetakse ka teisi toetuse saamise nõudeid. NPT toetust saab taotleda viiel järjestikusel aastal. 

Taotluse esitamise hetkel peab NPT taotleja olema kuni 40-aastane (k.a). Kõik äriühingu liikmed peavad olema kuni 40-aastased (k.a). Vanuse nõudele vastamist kontrollitakse igal toetuse taotlemise aastal.

Näide 1

30.mail esitab 40-aastane taotleja taotluse koos NPT märkega. 1. juuni saab taotleja 41-aastaseks. NPT vanuse nõue on täidetud, kuna esitas taotluse olles samal ajal 40-aastane.

Näide 2

2-liikmeline OÜ taotleb NPT toetust. Liige X on 35-aastane ja liige Y 42-aastane. Kuna kõik liikmed peavad vastama nõuetele, siis toetust ei määrata, sest liige Y ei vasta vanuse nõudele.

Taotleja peab omama vähemalt 1-aastast töökogemust põllumajanduse valdkonnas või põllumajandusalast haridust.

FIEdel palume esitada töökogemuse tõendamiseks kinnituskiri, mis sisaldab töökogemuse kestust ja tööülesandeid.

Põllumajandusalane töökogemus võib olla ka põllumajandusliku hariduse omandamisel läbitud praktika.

Põllumajandusalane haridus võib olla keskeriharidus, kõrgharidus või kutseseaduse § 4 lõikes 4 nimetatud kvalifikatsiooniraamistiku kutsekvalifikatsiooni 4. tase põllumajandustootmise valdkonnas või Eesti hariduse infosüsteemis enne 2013. aasta 1. septembrit registreeritud õppekavale vastav põllumajandusalane kutsekeskharidus.

Haridust või töökogemust tõendavad dokumendid peab PRIAle esitama e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee) või e-PRIA teenuse kaudu hiljemalt 17. juuniks 2024. a.

Noore põllumajandustootja toetust võib anda juriidilisele isikule (OÜ, AS, TuÜ, SA, MTÜ, TÜ või UÜ), kelle iga osanik, aktsionär ja liige on sama juriidilise isiku juhatuse liige. See tähendab, et

 • kõik osanikud peavad olema osaühingu juhatuse liikmed;
 • kõik aktsiaseltsi aktsionärid peavad olema aktsiaseltsi juhatuse liikmed;
 • kõik tulundusühistu liikmed peavad olema tulundusühistu juhatuse liikmed;
 • kõik mittetulundusühingu liikmed peavad olema mittetulundusühingu juhatuse liikmed;
 • sarnane nõue kehtib ka teiste ettevõtlusvormide osas.

Kõik juriidilise isiku liikmed peavad olema füüsilised isikud ning ei tohi olla ärikoodiga liikmed. Juhul kui juriidilise isiku osanike, aktsionäride või liikmete arv on suurem kui juhatuse liikmete arv, siis ei pea kõik juriidilise isiku osanikud, aktsionärid või liikmed kuuluma juriidilise isiku juhatusse.

Kui taotleja on varasemalt tegelenud põllumajandusliku tegevusega, kuid seejärel muutnud ettevõtlusvormi, siis sellisel juhul hindab PRIA asjaolusid. Kui taotleja tegevust saab lugeda jätkamiseks, siis võetakse taotleja põllumajandusliku tegevuse algusaja määramisel arvesse ka tema varasema põllumajandusliku tegevuse kestvus.

Näide

Kui füüsiline isik on olnud loomapidaja aastatel 2021-2022, registreeritud 2023. aastal FIEna ja kõik füüsilise isiku nimel olnud loomad ning loomapidamishoone on FIEle üle antud, siis on tegemist varasema põllumajanduslike tegevuse jätkamisega. Taotleja põllumajandusliku tegevuse alguseks loetakse 2021. aastat. Füüsiline isik vastas NPT toetuse saamise nõudele aastatel 2021-2022. Alates 2023. aastast vastab NPT toetuse saamise nõuetele FIE ja toetust saab taotleda FIE.

 

NPT toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 21.12.2022. a määruses nr 71 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, põhisissetuleku toetus, ümberjaotav toetus ja noore põllumajandustootja toetus”. Täpsemat infot toetuse nõuete ja taotluse täitmise kohta saab lugeda juhendist „Abiks taotlejale“.

Toetuse määramine

PRIA kehtestab noore põllumajandustootja toetuse ühikumäära 1. detsembriks 2024. a.

PRIA teeb taotluse täieliku või osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. detsembriks 2024. a. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2025. a.

Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja kohapealseid kontrolle (vt pikemalt juhendist „Abiks taotlejale“). Alates 2023. aastast rakendab PRIA kõikide strateegiakava (ÜPP SK 2023–2027) alusel antavate pindalapõhiste toetuste menetlemisel pinnaseiresüsteemi.

Pindala- ja loomatoetuste määramisel arvestatakse pindala- ja loomatoetuste nõuete rikkumise hindamise aluseid. Kontrollitakse, kas taotleja ning tema maa ja loomad vastavad toetusõiguslikkuse, toetuse saamise ning tingimuslikkuse nõuetel

Füüsilisele isikule makstavast toetusest peetakse kinni üksikisiku tulumaks.