Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus 2023 (MAK 2014-2020)

Meede 10.1.4 EAFRD MAK 2014-2020

Juhime KSA (MAK 2014-2020) toetuse taotlejate tähelepanu järgmisele:

2023. aasta taotlusvoorus saab jätkata kehtivat 5-aastast kohustust. Uut kohustust võtta ei saa. Kehtivat kohustust ei saa suurendada ega üle anda.

Taotleja võib KSA toetuse kohustuse lõpetada, kui ta võtab sama maa kohta strateegiakava alusel antava keskkonnasõbraliku majandamise toetuse või mahepõllumajanduse ökokava toetuse kohase kohustuse.

MAK 2014-2020 logo EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetuse (edaspidi KSA) eesmärgiks on vähendada aianduskultuuride kasvatamisel taimekaitsevahendite kasutamist, tagada tarbijatele tervislikum toit, vähendada toitainete leostumist mullast ning aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele põllumajandusmaastikus.

2023. aasta taotlusvooru eelarve on 1000 €.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks vajaminev summa ületab taotlemise aastaks määratud eelarvet, on PRIAl õigus määrusega sätestatud toetuse määrasid vähendada.

Toetust saab taotleda 10. maist 15. juunini 2023. a. Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd.

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“.

Oma kohustuste andmeid saate vaadata uue e-PRIA menüüpunktis „Pindalateenused“, valides  „Pindalatoetuste lisateenused“.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volituskirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Tingimused

2023. aastal saab jätkata kehtivat 5-aastast kohustust.

Taotleja peab täitma oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaal nõuetele vastavuse nõudeid ning KSA toetuse baas- ja täiendavaid nõudeid. Nõudeid tuleb täita kogu 5-aastase kohustuseperioodi jooksul (vt Kohustused).

 • Toetust võib taotleda füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut.
 • Toetust võib taotleda vähemalt 0,30 hektari suuruse põllumajandusmaa kohta, millel taotleja kasvatab allpool loetletud viljapuid või marjapõõsaid järgmise istutustihedusega:
 1. õunapuu tugeva kasvuga alusel, pirnipuu – vähemalt 100 tk hektari kohta;
 2. õunapuu keskmise kasvuga alusel – vähemalt 300 tk hektari kohta;
 3. õunapuu nõrga kasvuga alusel – vähemalt 500 tk hektari kohta;
 4. luuviljalised – vähemalt 270 tk hektari kohta;
 5. astelpaju, aroonia – vähemalt 600 tk hektari kohta;
 6. sõstar, karusmari – vähemalt 2000 tk hektari kohta;
 7. vaarikas, pampel – vähemalt 3000 tk hektari kohta;
 8. viinapuu – vähemalt 1300 tk hektari kohta;
 9. kultuurmustikas, ebaküdoonia – vähemalt 1000 tk hektari kohta;
 10. kultuurjõhvikas – vähemalt 30 000 tk hektari kohta;
 11. harilik sarapuu – vähemalt 250 tk hektari kohta;
 12. söödav kuslapuu – vähemalt 665 tk hektari kohta;
 13. harilik pihlakas – vähemalt 150 tk hektari kohta.
 • Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.
 • Toetusõigusliku maaga külgnevad kuni 15 meetri laiused teenindusalad loetakse toetusõigusliku maa hulka. Istutustiheduse määramisel ei arvestata teenindusala põllumajandusmaa hulka.
 • Taotleja peab korraldama enne taimekaitsevahendi kasutamist taimekahjustajate seire ning kandma andmed seire kohta veeseaduse alusel peetavasse põlluraamatusse.
 • Toetusõiguslikul maal ei tohi kohustuseperioodi jooksul kasutada glüfosaati sisaldavaid taimekaitsevahendeid.
 • Maal, millel kasvatatakse viljapuid, tuleb hoida iga kalendriaasta 1. maist kuni 31. augustini õunamähkuri, ploomimähkuri, õunakoi ja õunapuu võrgendkoi avastamiseks feromoonpüüniseid. Püünised peavad olema paigutatud tihedusega vähemalt üks püünis igal 0,30 hektari suurusel maa-alal.
 • Toetusõiguslikul maal tuleb hoida kohustuseperioodi teise aasta 1. maist kuni kohustuseperioodi lõpuni bioloogilist mitmekesisust toetavaid elemente (nt lindude pesakast, röövlindude istumiskoht, putukapesa ja mesitaru, milles peetakse mesilasi). Bioloogilist mitmekesisust toetavad elemendid peavad olema paigutatud järgmise tihedusega:
 1. vähemalt kaks elementi igal 0,30 hektari suurusel maa-alal, millel kasvatatakse kultuurmustikaid või -jõhvikaid;
 2. vähemalt kaks elementi, millest üks on lindude pesakast, igal 0,30 hektari suurusel maa-alal, millel kasvatatakse puuvilju või marju, välja arvatud kultuurmustikaid või -jõhvikaid.
 • Viljapuude ja marjapõõsaste reavahed tuleb hoida vähemalt 2/3 ulatuses rohukamaras.
 • Rohu kõrgus võib toetusõiguslikul maal, sealhulgas teenindusalal olla kuni 30 cm.
 • Viljapuude ja marjapõõsaste võrasid tuleb hooldada lõikamise teel.
 • Toetusõigusliku maa iga põllu ühel küljel peab hiljemalt kohustuseperioodi teise aasta 1. mai seisuga olema kaitsehekk. Uue kaitseheki rajamisel peab see olema vähemalt kaherealine ja koosnema vähemalt kahest põõsa- või puuliigist. Kaitsehekki peab säilitama kuni kohustuseperioodi lõpuni.
 • Iga kohustuseaasta 1. detsembriks peab iga kuni 3 hektari toetusõigusliku maa kohta olema taotlejal kehtivad mullaproovid.
 • Taotleja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, peab esimese kohustuseaasta 1. detsembriks olema osalenud keskkonnasõbraliku aianduse koolitusel. Oma läbitud koolituste andmeid näete uue e-PRIA menüüpunktis „Pindalateenused“ valides  „Pindalatoetuste lisateenused“.
 • Kui taotlejal on olemas KSA toetusega seotud veebileht, peab ta selle kaudu teavitama avalikkust, et asjakohane tegevus on viidud või viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist saadud toetuse abil. Selleks tuleb kodulehel avaldada MAK logo ja Euroopa Liidu embleem ning esitada tegevuse lühikirjeldus. Toetuse teavitamisega seonduv on reguleeritud maaeluministri 22.12.2015. a määrusega nr 26. Täiendav info on kättesaadav PRIA kodulehel.

 

KSA toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 29.04.2015 määrusega nr 50 „Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus“.

Kohustused

2023. aastal uut kohustust võtta ei saa.

KSA toetuse kohustuse puhul tuleb nõudeid täita viiel järjestikusel kalendriaastal ning kohustuse jätkamist tuleb kinnitada igal aastal KSA toetuse taotlemisega.

Oma kohustuste andmeid näete uue e-PRIA menüüpunktis „Pindalateenused“, valides  „Pindalatoetuste lisateenused“.

2023. aastal ei saa kohustust suurendada.

KSA kohustuse vähendamine ei ole lubatud. Kohustuse vähendamisel nõutakse makstud toetus tagasi selle maa osas, mille võrra on kohustusealuse maa pindala vähendatud.

Toetust ei nõuta tagasi üksnes selle maa osas, mis läheb põllumajanduslikust majapidamisest välja.

Taotleja võib keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetuse kohase kohustuse lõpetada, kui ta võtab sama maa kohta strateegiakava alusel antava keskkonnasõbraliku majandamise toetuse või mahepõllumajanduse ökokava toetuse kohase kohustuse. Sellisel juhul KSA kohustus lõpeb ja algab uus strateegiakava alusel antava toetuse kohane kohustus, mille kestus on üks kalendriaasta.

Toetuse määrad

KSA toetuse määr ühe hektari maa kohta ühes kalendriaastas on 160 €.

KSA toetus on üks MAK 2014-2020 põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmest, mille taotlemise korral on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr  1305/2013 II lisas sätestatud maksimaalne toetuse suurus hektari kohta:

 • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teraviljad, õli- ja kiukultuurid, muud tehnilised kultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljad ja mustkesa);
 • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim- ja maitsetaimed, maasikad ning viljapuu- ja marjaaiad);
 • muu maakasutuse puhul hektari kohta 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik põllud maakasutusega PR, TPR, TAR, P+heintaimed ja PLK toetusõiguslikud maad).

Kui taotleja ületab piirkondliku mullakaitse, piirkondliku veekaitse, KSA, kohalikku sorti taimede kasvatamise ja poolloodusliku koosluse hooldamise toetuseid taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest talle toetust ei maksta.

Toetuse määramine

PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. veebruariks 2024. a. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2024. a.