Ülevaade 2020. aastal makstud PRIA toetustest

2020. aastal maksis PRIA ligi 21 600 kliendile kokku 318 944 996 eurot ameti poolt vahendatud toetusi.

Toetusi maksti põllumajandus-, metsandus- ja kalandusettevõtjatele, MTÜdele, avaliku sektori asutustele jmt kokku 92 meetmest. Otsuseid tegi PRIA kokku ligi 65 000 taotluse põhjal.

2020. aastal rakendati PRIAs 7 erinevat toetusskeemi. Suurima mahu moodustasid otsetoetused ca 170 miljoni euroga, järgnesid maaelu arengukava (MAK) toetused ca 116 miljoni euroga ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) toetused ca 15,3 miljoni euroga. Üleminekutoetusi maksti 9,1 miljonit eurot, riiklike toetusi 6 miljonit eurot, koolikavade toetusi 2,6 miljonit eurot ning turukorralduseks läks 0,2 miljonit eurot.

Sektorite vahel jaotusid toetused järgmiselt:

  • 90% põllumajandussektorisse;
  • 5% kalanduse sektorisse;
  • 2% metsandus sektorisse;
  • 2% koolituse, nõuande ja innovatsiooni sektorisse ja
  • 1% koolikavade toetuseks.

Valdkondade lõikes moodustasid 2020. aastal põllumajandustoetuste maksetest lõviosa pindalapõhised toetused – 69%. 23% maksti investeeringute toetusteks, sh 18% põllumajanduse ja 5% kalanduse investeeringutoetusteks. 7% maksti erinevaid loomatoetusi ning 1% läks koolipiima- ja puuvilja valdkonda.

Toetuste jagunemine

Kuidas jagunesid 2020. aastal toetuste maksed maakondade lõikes?

Suurima toetussumma kogus aasta jooksul kokku Tartumaa, kus maksti taotlejatele välja üle 41 miljoni euro.

Toetussummade jagunemine maakondade lõikes on toodud järgneval joonisel.

2020. a PRIA väljamaksed maakondade lõikes

 

Kui vaadata toetusesaajate arvu maakondades, siis kõige enam oli toetusesaajaid Harjumaal (2 437), Pärnumaal (2 326) ja Võrumaal(2 317).

Kaardil on toodud toetusesaajate arvud kõigis maakondades:

2020. toetusesaajate arv

2020. aasta ja COVID-19 kriis

2020. aastal avaldas toetuste maksete mahule kindlasti mõju COVID-19 pandeemia. Hoolimata sellest, et PRIA kolis kodukontoritesse, meie töö ei seiskunud ja maksete maht ei vähenenud. COVID-19 mõjude leevendamiseks avati mitu erakorralist meedet:

  1. MAKi meede toidutootjatele ja –töötlejatele: COVID-19 puhangust tingitud erakorraline ajutine abi mikro- väikese või keskmise suurusega ettevõtjatele;
  2. EMKFi meede: COVID-19 pandeemiast tingitud vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus;
  3. EMKFi meede: Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus ja
  4. Põllumajandustootja asendamise toetuse erakorraline abi

Eelpool nimetatud meetmete makseteks eraldati eelarvet üle 8,2 miljoni euro, millest väljamakseid tehti eelmisel aastal kokku 1,67 miljonit eurot.