COVID-19 puhangust tingitud erakorraline ajutine abi

Meede 21.1 MAK 2014-2020

MAK 2014-2020 logo EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Meetme raames antakse erakorralist ajutist abi mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjatele (edaspidi koos VKE), kelle ettevõtete tegutsemisvõimalusi on COVID-19 pandeemiast tingitud piirangud oluliselt kahjustanud. Toetust antakse ühe taotleja kohta üks kord arengukava programmiperioodil.

Toetust antakse riigiabi Euroopa Komisjoni 19. märtsi 2020. a teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis” alusel.  

Toetustaotlusi saab esitada vahemikus 28. oktoober - 4. november 2020. a.

Taotlust saab eeltäita vahemikus 21. oktoober - 27. oktoober 2020. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIA iseteenindusportaalis. e-PRIA portaali saate siseneda siit. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIA-sse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e-PRIA juhendite alajaotuses.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha siin. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Tingimused

 1. Taotleja on äriseadustiku tähenduses ettevõtja, kelle majandustegevusele on COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhang avaldanud olulist negatiivset mõju. 
   
 2. Taotleja on mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja.
   
 3. Taotleja põhitegevusalaks on äriregistri andmetel toiduainete tootmine (EMTAK-i jao C alajagu 10) või joogitootmine (EMTAK-i jao C alajagu 11).
   
 4. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhang on avaldanud taotleja majandustegevusele olulist negatiivset mõju, kui taotleja 2020. aasta teise ja kolmanda kvartali summeeritud käive on võrreldes 2019. aasta teise ja kolmanda kvartali summeeritud käibega langenud.
   
 5. Taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja 31. detsember 2019. aasta seisuga.
   
 6. Taotleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud karistusandmeid süüteo toimepanemise eest.
   
 7. Taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.
   
 8. Taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas.
   
 9. Taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti.
   
 10. Taotleja on taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta jooksul tegelenud põllumajandussaaduste ja -toodete kaubagruppi kuuluvate toodete väljaveoga Eestist teise liikmesriiki või Euroopa Liidu välisesse riiki.

Kohustused

Taotleja esitab e-PRIAs taotluse järgmiste andmetega:
1) taotleja nimi, registrikood, taotleja esindaja nimi ja kontaktandmed;
2) taotleja esindusõigust omava isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed;
3) teave selle kohta, kas taotleja on autonoomne ettevõtja, partnerettevõtja või seotud ettevõtja;
4) teave taotleja kontserni liikmete ja taotleja üle lepingu või muul alusel valitsevat mõju omava ettevõtja kohta;
5) taotleja töötajate arv;
6) taotletava toetuse suurus;
7) taotluse esitamisele järgneva kahe majandusaasta müügiedendustegevuste plaan, kus on toodud peamised tegevused, mis on suunatud välisturgudel toodete turustamisvõimaluste arendamisele.
8) koos taotlusega esitab taotleja toetuse väljamaksmiseks PRIAle maksetaotluse, milles märgitakse summa, mille väljamaksmist taotletakse. Maksetaotlus võib olla taotluse osaks.

Toetuse määrad

Toetuse suurus tootjatele või töötlejatele ühe taotleja kohta vastavalt taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta käibele:

 • 25 000 eurot, kui käive oli 10 000 000 kuni 50 000 000 eurot;
 • 17 000 eurot, kui käive oli 2 000 000 kuni 10 000 000 eurot;
 • 10 000 eurot, kui majandusaasta käive ei ületanud 2 000 000 eurot.

Taotleja ja taotlejaga ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad loetakse üheks ettevõtjaks, kes saavad kokku esitada ühe taotluse.

Toetuse määramine

Taotlusi hinnatakse määruses välja toodud hindamiskriteeriumite alusel. Minimaalne hindepunktide summa taotluse rahuldamiseks on 1 hindepunkt.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt ühe hindepunkti. 

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel nõuetele vastavad parimad taotlused, mis on saanud vähemalt ühe hindepunkti. Võrdsete hindepunktide korral rahuldatakse taotlused nende esitamise ajalises järjekorras.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.

PRIA teeb toetuse maksmise otsuse ja kannab toetusraha toetuse saaja arvelduskontole 35 tööpäeva jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

PRIA hindab taotlusi, lähtudes taotleja 2020. aasta teise ja kolmanda kvartali summeeritud käibe langusest võrreldes 2019. aasta teise ja kolmanda kvartali summeeritud käibega, järgmiselt:

1) käibelangus kuni 20 protsenti – üks hindepunkt;
2) käibelangus 21–50 protsenti – kaks hindepunkti;
3) käibelangus 51–100 protsenti – kolm hindepunkti.

Minimaalne hindepunktide arv taotluse rahuldamiseks on üks hindepunkt.

PRIA moodustab hindamistulemuste põhjal taotluste paremusjärjestuse.

Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks rohkem hindepunkte saanud taotlus.

Abiks taotlejale

e-PRIA juhend

Nimetus Lisatud

VKE juhend

Nimetus Lisatud

Hindamistulemused

Nimetus Lisatud

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

e-posti aadress info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)