Põllumajandustootja asendamise toetus 2020

Riiklik

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ettenähtud toetusmeetmete raames on 2020. aasta lisaeelarvest põllumajandustootja asendamise toetuse maksmiseks eraldatud täiendavalt 500 000 eurot. Seega on meetme kogueelarve 2020. aastal 1 050 000 eurot.

Nimetatud täiendava toetuse saamiseks peab isik, kellele on 2020. aastaks määratud põllumajandustootja asendamise toetus, esitama PRIAle lisataotluse ajavahemikus 15. maist kuni 19. maini.

Tutvustus

Põllumajandustootja asendamise toetuse eesmärk on väikestele põllumajandustootjatele soodushinnaga asendusteenuse võimaldamine. Toetust ei maksta otse põllumajandustootjale, kelle ettevõttes asendamine toimub, vaid asendusteenuse osutamist korraldavale organisatsioonile või ettevõttele.

Detailse info toetuse ja taotlemise kohta leiate alljärgnevalt:

 

Eesmärk

Taotluste vastuvõtmise aeg ja koht

Toetuse tutvustus/tingimused

Toetuse määramine ja väljamaksmine

Lisainfo ja kontakt

 


EESMÄRK

Põllumajandustootja asendamise toetuse eesmärgiks on väikestele põllumajandustootjatele soodushinnaga asendusteenuse võimaldamine. Toetusega hüvitatakse asendusteenuse osutajale kuni 100 protsenti põllumajandustootja või tema töötaja asendamiseks tehtud kuludest tema puhkuse, haiguse, kuni 12-aastase lapse põetamise ja rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal ning surma korral.

 

Toetust ei maksta otse põllumajandustootjale, kelle ettevõttes asendamine toimub, vaid asendusteenuse osutamist korraldavale organisatsioonile või ettevõttele, mis on välja töötanud Eestit hõlmava asendusteenuse arengukava ja struktuuri ning korraldab asendusteenuse osutamist. Varasemalt on nõuetele vastavaks taotlejaks ja toetuse saajaks olnud Eestimaa Talupidajate Keskliit (ETKL) ning seega peaks põllumajandustootja, kes soovib kasutada toetatavat asendusteenust, pöörduma oma sooviga ETKL-i poole. Täpsemat infot ETKL-i poolt korraldatava ja pakutava asendusteenuse kohta saab lugeda siit

Tagasi algusesse

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Põllumajandustootja asendamise toetuse taotlusi võetakse vastu 20. detsembrist 2019 kuni 15. jaanuarini 2020

 

Taotlust saab esitada PRIA iseteeninduskeskkonna ehk e-PRIA kaudu. e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd. Palume Teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu.

 

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 ning e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee). Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha siin. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Taotlusele tuleb lisada kogu Eestit hõlmav asendusteenuse osutamise tegevuskava, mis sisaldab asendajate värbamise ja valiku põhimõtteid, ning struktuuri, millest nähtub, et olemasoleva struktuuriga on võimalik asendusteenust osutada kõigis Eesti maakondades.

 Tagasi algusesse


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Põllumajandustootja asendamise toetust võib anda taotlejale, kes on välja töötanud kogu Eestit hõlmava asendusteenuse tegevuskava ja struktuuri ning on sõlminud lepingud põllumajandustootjatega  asendusteenuse osutamiseks.

Asendaja võib olla isik:

  1. kellel on põllumajanduslik keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus või
  2. kes on pärast keskhariduse omandamist lõpetanud kutseseaduse lisas 1 esitatud kvalifikatsiooniraamistiku vähemalt kolmandale kutsetasemele vastava põllumajandusliku kutseõppe või
  3. kellele on kutseseaduse alusel ja korras antud vähemalt kutseseaduse lisas 1 esitatud kvalifikatsiooniraamistiku 3. taseme kutsetasemele vastav kutse põllumajandustöötajana töötamiseks või
  4. kes on läbinud asendaja koolituse ning kellel on vähemalt aastane töökogemus põllumajandusettevõttes või
  5. kellel on vähemalt kolmeaastane töökogemus põllumajandusettevõttes.

 

Põllumajandustootjal, kellele osutatakse toetatavat asendusteenust, ei või asendusteenuse osutamise aastale eelnenud majandusaastal olla rohkem kui seitse töötajat ja tema asendusteenuse osutamise aastale eelnenud majandusaasta netokäive ei või ületada 1 000 000 eurot ning tema ettevõttes peab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) põllumajandusloomade registri andmetel olema vähemalt viiele loomühikule vastaval hulgal veiseid, sigu, lambaid või kitsi.

 

Loomühikute arvutamise aluseks võetakse PRIA põllumajandusloomade registri andmetel põllumajandustootja ettevõttes olevate veiste, sigade, lammaste või kitsede arv asendusteenuse osutamise aastale eelnenud aasta 31. detsembri seisuga. 

Loomühikud arvutatakse järgmiselt:

 

1) üle 24 kuu vanune piimatõugu veis

1 lü;

2) 6–24 kuu vanune veis või üle 24 kuu vanune lihatõugu veis

0,6 lü;

3) kuni 6 kuu vanune veis

0,2 lü;

4) emis või kult

0,33 lü;

5) nuumsiga

0,1 lü;

6) üle 1 aasta vanune kits või lammas

0,5 lü.

 

Tagasi algusesse

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määramine otsustatakse 50 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates, seega hiljemalt 26. märtsil 2020. Toetuse suuruse arvutamisel võetakse aluseks taotluses näidatud päevatasu määr, taotletud toetuse summa ning riigieelarves eraldatud vahendite suurus. Toetuse päevatasu maksimaalne määr on 140 eurot. Kui nõuetekohaseid taotlusi on rohkem kui üks, määrab PRIA toetuse taotlejale, kellel on sõlmitud enim lepinguid põllumajandustootjatega ja kelle taotletud maksimaalne päevatasu määr on madalaim.

 

Toetust makstakse PRIA-le esitatud vormikohase maksetaotluse ja tegevuse elluviimist ning kulude tegemist tõendavate dokumentide alusel taotlejale, kellele on eelnevalt toetus määratud. Maksetaotlus tuleb esitada pärast tegevuse elluviimist kuni neljas osas, viimane esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2021. Toetus kantakse taotleja arvelduskontole 35 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest, seega hiljemalt 5. märtsil 2021 (kui nõuetekohane maksetaotlus esitatakse 15. jaanuaril 2021).

 

Taotleja peab võimaldama PRIA-l kohapeal kontrollida kõiki toetuse määramise ja maksmisega seotud dokumente.

Tagasi algusesseLISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 737 7678 või e-posti teel: turukorraldus [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)