Tootjarühma loomise ja arendamise toetus 2014

Meede 1.9 MAK 2007-2013

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Tootjarühma loomise ja arendamise toetusetaotlusi võetakse vastu kevadisel taotlusperioodil 7. aprillist  kuni 17. aprillini 2014.a. Sügisene taotlusvoor kestab 6.-17. oktoobrini 2014.a. Taotlusi võetakse vastu PRIA keskuses ja posti/e-posti teel.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

EESMÄRK

Eesti maaelu arengukava 2007 - 2013 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse eesmärgiks on põllumajandusega tegelevate ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine ja turujõu suurendamine läbi nende ühise majandustegevuse edendamise.

Spetsiifilised eesmärgid:

 •  jätkusuutlike tootjarühmade loomine ja arendamine, nende müügitulu ja liikmete arvu kasv;
 • põllumajandustoodete ühisturustuse osatähtsuse kasv põllumajandussektori müügitulus;
 • ühiselt müügiks ettevalmistatud ja töödeldud põllumajandustoodete osatähtsuse suurenemine tootjarühmade müügitulus;
 • tootjarühmadesse kuuluvate tootjate tootmise ja toodangu turunõuetele vastavaks viimine.VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võetakse vastu 7. aprillist  kuni 17. aprillini ning 6. oktoobrist kuni 17. oktoobrini 2014. a  PRIA keskuses või posti/e-posti teel.

Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le määruse lisas 1 toodud vormi kohase avalduse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid. Lisaks esitab taotleja PRIA-le lisas 1 toodud vormi kohase avalduse elektroonselt Microsoft Ecxeli tarkvaraga töödeldavas vormingus.

Soovitame taotluse esitada digitaalselt allkirjastatult aadressil info [at] pria [dot] ee ()  või posti teel.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul - taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotuste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

 

TOETUSE TUTVUSTUS JA TINGIMUSED


Sihtrühm on põllumajandustootjaid ühendav PRIA poolt tavapõllumajandusliku tootmise, mahepõllumajandusliku tootmise või muu Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud toidukvaliteedikava raames tootmise viisi kohta tunnustatud tulundusühistu, kes vastab ka taotlemise ajal tunnustamise nõuetele.

Toetatavad tegevused ja nõuded toetatavatele tegevustele:

Toetust võib taotleda tootjarühma loomise ja arendamisega seotud tegevuse kohta, mis on kooskõlas tootjarühma tunnustamisel ja järgnevatel aastatel PRIAle esitatud tootjarühma tegevuskavaga ning on vajalikud tegevuskavas nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

Nii võivad abikõlbulikud olla näiteks kulud bürootarvetele, töötajatele makstav palk, raamatupidamiskulud, turunduskulud, koolituskulud, investeeringud põhivarasse eesmärgiga arendada liikmete toodangu ühist müügieelset ettevalmistust või töötlemist jne.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, siis:

 1. rahuldatakse nende taotlejate taotlused, kes said rahuldamise otsuse eelmises taotlusvoorus
 2. toimub hindamine 4s eraldi alaeelarvega valdkonnas:
 • teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede turustamine;
 • lehmapiima ja -piimatoodete turustamine;
 • loomakasvatustoodete (v.a lehmapiim ja -piimatooted) turustamine;
 • muude põllumajandustoodete turustamine.

 

Taotlust hinnatakse valdkonnas, kus taotleja müügitulu on suurim.

Paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks kõrgema koondhinde saanud taotlus.

Võrdsete näitajate puhul eelistatakse:

 • suurema liikmete arvuga taotlejat;
 • taotlejat, kelle müügitulu tunnustatud toote osas oli eelneval majandusaastal suurim.

Alataotlemisega valdkonna eelarve ülejääk jaotatakse teistele ületaotletud valdkondadele.

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus tehakse 40 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.


Toetuse summad:

Toetust antakse esimese viie aasta jooksul alates taotleja esmakordse tootjarühmana tunnustamise kuupäevast kokku kuni 310 000 eurot.

Toetuse maksimaalse suuruse arvestamisel lähtutakse tulundusühistu taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulust, mis on saadud liikmete toodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote müügist kokku.

Kuludokumendid võib esitada koos taotlusega. Kuludokumendid tuleb esitada maksimaalselt neljas osas hiljemalt 12 kuu jooksul alates taotluse esitamisest.

Toetusraha kantakse üle toetuse saajale kolme kuu jooksul arvates kuludokumentide esitamisest.