Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

EAGF

Tutvustus

Toetuse eesmärgiks on suurendada avamaaköögiviljade ning puu- ja köögiviljade kasvupinda, suurendada kogutoodangut ning parandada puu- ja köögiviljasektori konkurentsivõimet. Lisaks aitab toetus tasustada kasutatavat tööjõudu, seega soovitakse panustada maapiirkondade tööhõivesse.

Täpsema info puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse ja taotlemise tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

 


 

VASTUVÕTUAEG JA TOETUSE TAOTLEMINE

Taotlusi saab esitada ainult elektroonilise iseteeninduskeskkonna e-PRIA vahendusel.

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt kestab 2.-21. maini 2019. 

Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 17. juunini 2019. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Pärast 17. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 17. juunini 2019. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või Mobiil-IDd. Palume teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu. Täpsemat infot ID-kaardi ja Mobiil-ID kohta saab Politsei ja Piirivalveametist ja veebilehelt www.id.ee/. Alates 2019. aastast saab e-PRIAsse siseneda ka pangalingi kaudu, vajutades nuppu „Sisene TARA’ga“. TARA (turvaline autentimine asutuste e-teenustesse) kaudu saab e-PRIAsse sisse logida kasutades ID-kaarti, Mobiil-IDd või pangalinki. Pangalingi kaudu omakorda saab e-PRIAs end tuvastada kasutades Smart ID’d või PIN-kalkulaatorit.

e-PRIA portaali saate siseneda PRIA kodulehe kaudu (siit). Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIA-sse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e-PRIA juhendite alajaotuses (siin).

e-PRIAsse sisenedes avaneb esmalt uus e-PRIA. Seal saate üle vaadata oma andmed, valides siniselt menüürealt „Kliendi andmed“. Juhul, kui teete andmetes muudatusi, siis need jõustuvad kohe, kuid vanasse e-PRIAsse jõuavad uued andmed paari minuti jooksul. Kui olete oma andmed kontrollinud, siis saate pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemiseks liikuda edasi otse vanasse e-PRIAsse, valides siniselt menüürealt „Vana e-PRIA“.  Kui teie eest esitab taotluse esindaja, on oluline, et esindajale on antud volitus. Volituse saab vormistada e-PRIA uues iseteeninduskeskkonnas või soovituslikul vormil, mis on kättesaadav siit. Need volitused kehtivad ka vana e-PRIA teenuste kasutamiseks. Alates 27.06.2018 portaalid ühendati, seega peab klient vana e-PRIA teenuste kasutamiseks volitused uuesti andma,  kui ta seda juba teinud ei ole.

Pindalatoetuste taotlemiseks vajalikud teenused asuvad vanas e-PRIAs. Esitada tuleb vorm “Pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus (vormid PT50 ja PT50A) ning ökoalade loetelu”, mille leiate e-PRIA peamenüüst “Teenused” alt. Pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse vormil on personaalselt taotlejale mõeldud lisainfo. Enne taotluse esitamist toimuvad eelkontrollid, mis annavad märku võimalikest vigadest taotleja taotlusel. Tutvuge kindlasti ka taotlusvormi lõpus oleva koondinfoga ja vajadusel tehke muudatused taotluse andmetes.

e-PRIA on kasutatav ööpäevaringselt. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast kolmapäevani kl 9.00-16.00.

Teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele teeninduspäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (siit). Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Taotlusperioodil saate pöörduda e-PRIAs taotluste esitamiseks juhendamisteenuse saamiseks konsulentide poole. Juhendamisteenust koordineerib Maaelu Edendamise Sihtasutus. Täpsem info ja teenuse osutajate nimekiri on aadressil www.pikk.ee/.

 

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

 

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 20.04.2015. aasta määrus nr 33 “Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus”. Nõuded on selgitatud ka juhendis „Abiks taotlejale“.

 • Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust (PKV) saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta isikuteühendus, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut.

 • Toetust võib taotleda põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga. Toetuse saamise eeldusteks on nii maa kasutusõiguse omamine kui ka maa reaalne kasutamine. Jätkuvalt riigi omandis olevate maade või riigi omandis olevate maade ajutisel kasutusel peab olema kindlasti kirjalik leping.

 • Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

 • Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises (vt siit).

 • Viljapuude ja marjapõõsaste võrad peavad olema hooldatud, võraalused ja reavahed peavad olema niidetud ja niide kokku kogutud, hekseldatud või hooldatud muul viisil hiljemalt 20. augustil.

 • PKVd saab taotleda põllumajandusmaa kohta, kus kasvatatakse toetusõiguslikke põllumajanduskultuure vähemalt ühel hektaril.

 • PKV taotlemisel loetakse üheks põlluks samal massiivil kõrvuti asuvad toetusõiguslike kultuuridega põllud ka siis, kui need vastavad selle toetuse nõuetele ehk moodustavad ühtse kultuurigrupi ja kokku moodustavad vähemalt 0,30 ha.

 • PKV taotlemisel loetakse kultuuride „köögivili väikestel pindadel“ ja „viljapuu ja -marjaaiad väikestel pindadel“ põllud toetusõiguslikeks, kui kõik täpsustatud kultuurid on PKV toetusõiguslikud.

 • PKV toetusõiguslikud kultuurid on:

1) porgand (Daucus L.);
2) punapeet (söögipeet) (Beta vulgaris L.);
3) kaalikas (Brassica napus L.);
4) harilik sibul (söögisibul) (Allium cepa L.);
5) kurk (Cucumis sativus L.);
6) valge peakapsas (Brassica oleracea var. capitata f. alba DC.);
7) lillkapsas (Brassica oleracea var. botrytis L.);
8) spargelkapsas (brokoli) (Brassica oleracea var. italica Plenck);
9) nuikapsas (koolrabi) (Brassica oleracea var. gongylodes L.);
10) lehtkapsas (Brassica oleracea var. acephala );
11) rooskapsas (brüsseli kapsas) (Brassica oleracea var. gemmifera DC.);
12) hiina kapsas (hiina lehtnaeris) (Brassica rapa subsp. chinensis (L.) Hanelt);
13) õunapuu (Malus Mill.);
14) pirnipuu (Pyrus communis L.);
15) hapu kirsipuu (Prunus cerasus L.), sealhulgas murelipuu (Prunus cerasus L. var. Austera L.);
16) magus kirsipuu (Prunus avium L.);
17) ploomipuu (Prunus domestica L.);
18) kreegipuu (Prunus domestica var. insititia);
19) haraline ploomipuu (alõtša) (Prunus cerasifera Ehrh.);
20) punane sõstar (Ribes rubrum L.);
21) valge sõstar (Ribes rubrum f. leucocarpum hort.);
22) must sõstar (Ribes nigrum L.);
23) karusmari (Ribes uva-crispa L.);
24) vaarikas (Rubus idaeus L.).

 •  Põllumajandusmaal, mille kohta toetust taotletakse, on nõutud järgmine istutustihedus:

1) õunapuu tugeva kasvuga alusel, pirnipuu – 100 istikut hektari kohta;
2) õunapuu keskmise kasvuga alusel – 300 istikut hektari kohta;
3) õunapuu nõrga kasvuga alusel – 500 istikut hektari kohta;
4) ploomipuu, kirsipuu, murelipuu, kreegipuu, haraline ploomipuu (alõtša) – 270 istikut hektari kohta;
5) sõstar, karusmari – 2000 istikut hektari kohta;
6) vaarikas – 3000 istikut hektari kohta.

 •  Puukoolides istikutena kasvatatavad kultuurid ei ole toetusõiguslikud.

 • Toetust ei või taotleda põllumajandusmaa kohta, millel kasvatatakse põllumajanduskultuure kitsede ja lammaste lisasöötmiseks MAK 2014–2020 alusel antava loomade heaolu toetuse saamiseks.

 

Mida peab veel silmas pidama toetust taotledes:

 • Toetuse taotleja peab vastama aktiivse tootja nõuetele. Aktiivseks põllumajandustootjaks loetakse taotleja, kes tegeleb põllumajandusliku tegevusega, milleks on põllumajandustoodete kasvatamine või tootmine, sealhulgas saagikoristus, lüpsikarja pidamine, põllumajandusloomade aretamine ja pidamine või põllumajandusmaa hoidmine karjatamiseks või harimiseks sobilikus seisukorras ilma tavapärasest erinevaid põllumajandusmeetodeid või -masinaid vajava ettevalmistava tegevuseta.

Alates 2019. aastast ei kontrollita aktiivse põllumajandustootja nõuetele vastamist Äriregistri ning Maksu ja Tolliameti andmete alusel Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatorisse (EMTAK) märgitud tegevuste alusel. 

 • Põldudel tehtud tööd peavad olema kantud põlluraamatusse.

 • Taotlusele tuleb märkida kogu põllumajanduslik maakasutus, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas kõik vähemalt 0,3 ha suurused põllud, mille kohta toetust ei taotleta ja ka need vähemalt 0,3 ha põllud, mis ei ole kantud PRIA põllumassiivide registrisse.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE ÜHIKUMÄÄRA KEHTESTAMINE, TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE NING FINANTSDISTSIPLIIN

Meetme eelarve 2019. aastal esitatud taotluste rahastamiseks on puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetusel 544 400 eurot.

PRIA kinnitas PKV ühikumäära 02. detsembril 2019. PKV ühikumääraks on 2019. a 277,51 eurot abikõlbliku hektari kohta.

Finantsdistsipliini reeglite alusel toetuse vähendamine rakendub ka 2019 ja Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/1928 art 1 alusel on otsetoetuste kohandamise määr 1,432635%.

Tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfo on juhendis „Abiks taotlejale“.

Küsimuste korral palume helistada pindalatoetuste infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusesse