Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

EAGF

Tutvustus

Toetuse eesmärgiks on suurendada avamaaköögiviljade ning puu- ja köögiviljade kasvupinda, suurendada kogutoodangut ning parandada puu- ja köögiviljasektori konkurentsivõimet. Lisaks aitab toetus tasustada kasutatavat tööjõudu, seega soovitakse panustada maapiirkondade tööhõivesse.

Meetme eelarve 2018. aastal esitatud taotluste rahastamiseks on puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetusel 544 400 eurot.

Täpsema info puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse ja taotlemise tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:


 

 VASTUVÕTUAEG JA TOETUSE TAOTLEMINE

Alates 2018. a saab taotlusi esitada ainult elektroonilise iseteeninduskeskkonna e-PRIA vahendusel.

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt kestab 2. maist kuni 21. maini 2018. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 15. juunini 2018. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Pärast 15. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15. juunini 2018. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

e-PRIA portaali saate siseneda PRIA kodulehe kaudu (siit). Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIA-sse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e-PRIA juhendite alajaotuses (siin).

e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd. Palume Teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu. Täpsemat infot ID-kaardi ja mobiil-ID kohta saab Politsei ja Piirivalveametist ja veebilehelt www.id.ee.

Alates 24. aprillist saab e-PRIAsse ühtse „värava“ kaudu, mis viib teid esmalt uude e-PRIAsse. Seal saate üle vaadata oma andmed valides siniselt menüürealt „Kliendi andmed“. Juhul, kui teete andmetes muudatusi, siis need jõustuvad kohe, kuid uued andmed jõuavad vanasse e-PRIAsse paari minuti jooksul. Pindalatoetuste taotlemiseks saate uuest portaalist liikuda otse vanasse e-PRIAsse valides siniselt menüürealt „Vana e-PRIA“. Juhul kui teie eest esitab taotluse esindaja, on oluline, et vana e-PRIA teenuste kasutamiseks on talle antud kasutusõigused vanas e-PRIAs. Kui kasutusõigused on juba eelnevalt vanas e-PRIAs antud (nt eelmisel aastal või varem), siis neid uuesti andma ei pea. Varasemalt antud kasutusõigused kehtivad ka pindalatoetuste taotlusvooru ajal.

Pindalatoetuste taotlemiseks vajalikud teenused asuvad vanas e-PRIAs. Esitada tuleb vorm “Pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus (vormid PT50 ja PT50A) ning ökoalade loetelu”, mille leiate e-PRIA peamenüüst “Teenused” alt.

e-PRIA on kasutatav ööpäevaringselt. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast neljapäevani kl 9.00-16.00. Erandkorras teenindatakse kliente reedeti 18. mail ja 15. juunil.

Teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele teeninduspäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (siin). Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679. 

Taotlusperioodil saate pöörduda e-PRIAs taotluste esitamiseks juhendamisteenuse saamiseks konsulentide poole. Juhendamisteenust koordineerib Maaelu Edendamise Sihtasutus. Täpsem info ja teenuse osutajate nimekiri on aadressil www.pikk.ee/.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 20.04.2015. aasta määrus nr 33 “ Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus” (loe siit). Nõuded on selgitatud ka juhendis „Abiks taotlejale".

 • Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust (PKV) saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta isikuteühendus, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut.

 • Toetust võib taotleda põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga. Toetuse saamise eeldusteks on nii maa kasutusõiguse omamine kui ka maa reaalne kasutamine. Jätkuvalt riigi omandis olevate maade või riigi omandis olevate maade ajutisel kasutusel peab olema kindlasti kirjalik leping.

 • Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

 • Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises (vt siit)

 • Viljapuude ja marjapõõsaste võrad peavad olema hooldatud, võraalused ja reavahed peavad olema niidetud ja niide kokku kogutud, hekseldatud või hooldatud muul viisil hiljemalt 20. augustil.

 • PKV-d saab taotleda põllumajandusmaa kohta, kus kasvatatakse toetusõiguslikke põllumajanduskultuure vähemalt ühel hektaril.

 • PKV taotlemisel loetakse üheks põlluks samal massiivil kõrvuti asuvad toetusõiguslike kultuuridega põllud ka siis, kui need vastavad selle toetuse nõuetele ehk moodustavad ühtse kultuurigrupi ja kokku moodustavad vähemalt 0,30 ha.

 • PKV taotlemisel loetakse kultuuride „köögivili väikestel pindadel“ ja „viljapuu ja -marjaaiad väikestel pindadel“ põllud toetusõiguslikeks, kui kõik täpsustatud kultuurid on PKV toetusõiguslikud.

 • PKV toetusõiguslikud kultuurid on:

                       1) porgand (Daucus L.);
                       2) punapeet (söögipeet) (Beta vulgaris L.);
                       3) kaalikas (Brassica napus L.);
                       4) harilik sibul (söögisibul) (Allium cepa L.);
                       5) kurk (Cucumis sativus L.);
                       6) valge peakapsas (Brassica oleracea var. capitata f. alba DC.);
                       7) lillkapsas (Brassica oleracea var. botrytis L.);
                       8) spargelkapsas (brokoli) (Brassica oleracea var. italica Plenck);
                       9) nuikapsas (koolrabi) (Brassica oleracea var. gongylodes L.);
                     10) lehtkapsas (Brassica oleracea var. acephala );
                     11) rooskapsas (brüsseli kapsas) (Brassica oleracea var. gemmifera DC.);
                     12) hiina kapsas (hiina lehtnaeris) (Brassica rapa subsp. chinensis (L.) Hanelt);
                     13) õunapuu (Malus Mill.);
                     14) pirnipuu (Pyrus communis L.);
                     15) hapu kirsipuu (Prunus cerasus L.), sealhulgas murelipuu (Prunus cerasus L. var. austera L.);
                     16) magus kirsipuu (Prunus avium L.);
                     17) ploomipuu (Prunus domestica L.);
                     18) kreegipuu (Prunus domestica var. insititia);
                     19) haraline ploomipuu (alõtša) (Prunus cerasifera Ehrh.);
                    20) punane sõstar (Ribes rubrum L.);
                     21) valge sõstar (Ribes rubrum f. leucocarpum hort.);
                    22) must sõstar (Ribes nigrum L.);
                    23) karusmari (Ribes uva-crispa L.);
                    24) vaarikas (Rubus idaeus L.).

 • Põllumajandusmaal, mille kohta toetust taotletakse, on nõutud järgmine istutustihedus:

                     1) õunapuu tugeva kasvuga alusel, pirnipuu – 100 istikut hektari kohta;
                     2) õunapuu keskmise kasvuga alusel – 300 istikut hektari kohta;
                     3) õunapuu nõrga kasvuga alusel – 500 istikut hektari kohta;
                     4) ploomipuu, kirsipuu, murelipuu, kreegipuu, haraline ploomipuu (alõtša) – 270 istikut hektari kohta;
                     5) sõstar, karusmari – 2000 istikut hektari kohta;
                     6) vaarikas – 3000 istikut hektari kohta.

 • Puukoolides istikutena kasvatatavad kultuurid ei ole toetusõiguslikud.
 • Toetust ei või taotleda põllumajandusmaa kohta, millel kasvatatakse põllumajanduskultuure kitsede ja lammaste lisasöötmiseks MAK 2014–2020 alusel antava loomade heaolu toetuse saamiseks.

 

Mida peab veel silmas pidama toetust taotledes:

 • toetuse taotleja peab vastama aktiivse tootja nõuetele. Aktiivse tootja nõuetele vastamist kontrollitakse taotlejatel, kellele eelmisel aastal makstud (või uute taotlejate puhul jooksva aasta andmete alusel eeldatav) otsetoetuste summa on üle 5000 euro ja kes tegelevad lennujaamade, veerajatiste, alaliste spordiväljakute või puhkealade haldamisega, raudtee- või kinnisvarateenuste osutamisega või üksnes metsamajandamisega. Alates 2016. aastast ei pea selline taotleja esitama aktiivse tootja tõendamise vormi, vaid PRIA kontrollib eelnevalt kõik võimalikud tõendamise viisid ära ja kui siis keegi ei vasta nõudele, küsitakse lisatõendust. Taotlejad, kelle summa oli alla 5000 euro, täiendavale analüüsile ei kuulu;
 • põldudel tehtud tööd peavad olema kantud põlluraamatusse;
 • kõik põllud, mida taotleja kasutab ning mis on märgitud taotlusele, peavad olema nõuetekohaselt hooldatud;
 • taotlusele tuleb märkida kogu põllumajanduslik maakasutus, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas kõik vähemalt 0,3 ha suurused põllud, mille kohta toetust ei taotleta ja ka need vähemalt 0,3 ha põllud, mis ei ole kantud PRIA põllumassiivide registrisse.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE ÜHIKUMÄÄRA KEHTESTAMINE, TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE NING FINANTSDISTSIPLIIN

Hiljemalt 1. augustil 2018 arvutab ja avaldab PRIA prognoositava ühikumäära.

PRIA kehtestab toetuse ühikumäära 1. detsembriks 2018. Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 10. detsembriks 2018, arvestades kontrollide tulemusi. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2019.

PRIA kinnitas puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse ühikumäära 27. novembril 2018. Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse ühikumääraks on 2018. a 312,61 eurot abikõlbliku hektari kohta.

Finantsdistsipliini reeglite alusel toetuse vähendamine võib rakenduda ka 2018. Otsuse toetuse vähendamise kohta võib teha Euroopa Nõukogu või Euroopa Komisjon hiljemalt 16. oktoobriks 2018.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusesse