Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2015

EAGF

Tutvustus

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on suurendada avamaaköögiviljade ning puu- ja köögiviljade kasvupinda, suurendada kogutoodangut ning parandada puu- ja köögiviljasektori konkurentsivõimet. Lisaks on toetuse eesmärk tasustada kasutatavat tööjõudu, seega soovitakse panustada maapiirkondade tööhõivesse.

 

  • Vastuvõtuaeg ja -koht
  • Toetuste tutvustus/tingimused
  • Toetuse ühikumäära kehtestamine, toetuse määramine ja väljamaksmine ning finantsdistsipliin
  • Lisainfo ja kontakt

 


 

 VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Kõigi pindalapõhiste toetuste vastuvõtt kestab 7. maist kuni 25. maini 2015.  Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 26. maist kuni 19. juunini 2015. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Pärast 19. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 19. juunini 2015. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub siin. Taotlust saab e-PRIAs esitada alates 7. maist kuni 19. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (siin).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

 Kuni 19. juunini pakuvad e-PRIAs kasutamiseks ja pindalatoetuste taotluse esitamiseks tasuta juhendamist ka põllu- ja maamajanduse konsulendid, vt www.pikk.ee

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 20.04.2015. aasta määrus nr 33 “ Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus” (loe siit).

  • Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust (PKV) saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta isikuteühendus, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut. Toetust võib taotleda põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga. Toetuse saamise eeldusteks on nii maa kasutusõiguse omamine kui ka maa reaalne kasutamine. Jätkuvalt riigi omandis olevate maade või riigi omandis olevate maade ajutisel kasutusel peab olema kindlasti kirjalik leping.
  • Taotleja täidab oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõudeid ja kohustuslikke majandamisnõudeid.
  • Viljapuude ja marjapõõsaste võraalused ja reavahed peavad olema niidetud ja niide kokku kogutud, hekseldatud või hooldatud muul viisil hiljemalt 10. augustil.
  • PKV-d saab taotleda põllumajandusmaa kohta, kus kasvatatakse allpool nimetatud põllumajanduskultuure vähemalt ühel hektaril.

1) porgand (Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm.) Hayk.);

2) söögipeet (Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.);

3) kaalikas (Brassica napus L.);

4) sibul (Allium cepa);

5) kurk (Cucumis sativus L.);

6) õunapuu (Malus pumila Mill.);

7) pirnipuu (Pyrus communis L.);

8) kirsipuu (Prunus cerasus L.);

9) murelipuu (Prunus cerasus L. var. austera L.);

10) ploomipuu (Prunus domestica L.);

11) kreegipuu (Prunus insititia);

12) haraline ploomipuu (alõtša) (Prunus cerasifera Ehrh.);

13) punane sõstar (Ribes rubrum);

14) valge sõstar (Ribes rubrum f. leucocarpum hort.);

15) must sõstar (Ribes nigrum);

16) karusmari (Ribes grossularia L.);

17) vaarikas (Rubus idaeus L.);

18) aroonia (Aronia Medik.);

19) ebaküdoonia (Chaenomeles Lindl.);

20) viinapuu (Vitis L.);

21) kultuurjõhvikas (Oxycoccus);

22) kultuurmustikas (Vaccinium).

 

  • Põllumajandusmaal, mille kohta toetust taotletakse, on nõutud järgmine istutustihedus:

1) õunapuu tugeva kasvuga alusel – 100 istikut hektari kohta;

2) õunapuu keskmise kasvuga alusel – 300 istikut hektari kohta;

3) õunapuu nõrga kasvuga alusel – 500 istikut hektari kohta;

4) pirnipuu, ploomipuu, kirsipuu, murelipuu, kreegipuu, haraline ploomipuu (alõtša) – 270 istikut hektari kohta;

5) aroonia – 600 istikut hektari kohta;

6) sõstar, karusmari – 2000 istikut hektari kohta;

7) vaarikas – 3000 istikut hektari kohta;

8) viinapuu – 1300 istikut hektari kohta;

9) kultuurmustikas, ebaküdoonia – 1000 istikut hektari kohta;

10) kultuurjõhvikas – 30 000 istikut hektari kohta.

  • Toetust ei või taotleda põllumajandusmaa kohta, millel kasvatatakse põllumajanduskultuure kitsede ja lammaste lisasöötmiseks MAK 2014–2020 alusel antava loomade heaolu toetuse saamiseks.

Mida peab veel silmas pidama taotlust täites:

•          Toetuse taotleja peab vastama aktiivse tootja nõuetele. Aktiivse tootja taotlusvormi peavad esitama taotlejad, kellele eelmisel aastal makstud (või uute taotlejate puhul jooksva aasta andmete aluseleeldatav) otsetoetuste summa on üle 5000 euro ja kes tegelevad lennujaamade, veerajatiste, alaliste spordiväljakute või puhkealade haldamisega, raudtee- või kinnisvarateenuste osutamisega või üksnes metsamajandamisega. Taotleja märgibaktiivse tootja tõendamise vormile põllumajanduslikust tegevusest saadud tulu viimasel eelarveaastal. Taotlejad, kelle summa oli alla 5000 euro, täiendavale analüüsile ei kuulu.                                                                                                                                                                                                                  

•          taotlusele tuleb märkida kogu põllumajanduslik maakasutus, mida taotlejal on õigus kasutada;

•          taotleja peab taotlusele märkima kõik vähemalt 0,3 ha suurused põllud, mille kohta toetust ei taotleta ja ka need vähemalt 0,3 ha põllud, mis ei ole kantud PRIA põllumassiivide registrisse;

•          põllumajandusmaa kohta, mis ei asu PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris, tuleb taotlemisel esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal, millele on märgitud põllu piirid ja põllu number;

•          põldudel tehtud tööd peavad olema kantud põlluraamatusse;

•          kõik põllud, mida taotleja kasutab ning mis on märgitud taotlusele, peavad olema nõuetekohaselt hooldatud.

 

TOETUSE ÜHIKUMÄÄRA KEHTESTAMINE, TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE NING FINANTSDISTSIPLIIN

PRIA on välja arvutanud 10.07.2015 seisuga prognoositava ühikumäära, mis on 554,82 eurot. Juhime tähelepanu, et tegemist on esialge ühikumääraga. 

PRIA kehtestab toetuse ühikumäära 1. detsembriks 2015. Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 10. detsembriks 2015. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2015.

Finantsdistsipliini reeglite alusel toetuse vähendamine võib rakenduda ka 2015. Otsuse toetuse vähendamise osas võib teha Euroopa Nõukogu või Euroopa Komisjon hiljemalt 16. oktoobriks 2015.

 Tagasi algusesse

 

 

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679.