Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide elluviimiseks 2017

Meede 4.2.4 I voor MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse alaliik. Meetme üldeesmärgiks on Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga  hõlmatud  põllumajandustoodetele (välja arvatud kalandustooted) lisandväärtuse andmine.

Taotluste vastuvõtt on 13.-17.02.2017.a.

Meetme "Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamiseinvesteeringutoetus suurprojektide elluviimiseks“ eelarve on maaeluministri 08.02.2017 käskkirja nr 23 alusel 15 000 000 eurot.

Taotlusvoorus 13.-17.02.2017 esitati toetuse saamiseks 2 taotlust. Taotletud toetuse kogusumma on 29 986 220,25 eurot. PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, so 29. juuniks 2017. a. Taotluse osalise või täieliku rahuldamise korral tekib toetuse saajal kohustus hiljemalt 18 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest toetatava tegevuse kohta lisadokumentide esitamiseks (määruse nr 45 (20.07.2016) „Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide elluviimiseks“ § 16). PRIA teavitab 60 tööpäeva jooksul arvates nimetatud dokumentide saamisest toetuse saajat esitatud dokumentide ja toetatava tegevuse nõuetele vastavusest.

Ettepaneku projektide paremusjärjestuse kohta teeb hindamiskomisjon, mille moodustamisel lähtub PRIA liikmete erapooletusest ja kompetentsidest. Komisjoni liikmete nimekirja, kompetentsid ja töökorra leiate meetme kirjelduse lõpust lisamaterjalide alt.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

 


 

EESMÄRK

Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetust suurprojektide elluviimiseks antakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Toetuse üldeesmärk on ELi toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetele (välja arvatud kalandustooted) lisandväärtuse andmine.

Meetme määrusega sätestatakse toetuse sihtrühmana vaid piimandussektor.

Spetsiifilised eesmärgid:

Ühistegevuse soodustamine töötlemise etapis, et selle kaudu tõsta ühistute ja muude ettevõtjate omavaheline koostöö järgmisele tasandile, sest toorpiima töötlemine on üheks võimaluseks, kuidas tootjad saavad parandada enda positsiooni toidutarneahelas.

Peamiseks eesmärgiks on uue ühistulise piimatööstuse rajamine.

 Tagasi algusesse...

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võtab PRIA vastu 13.-17.02.2017.a.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus).

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis  e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Võrreldes teiste põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetuste menetlusprotseduuriga on sellel meetmel üks suurem erinevus – nn etapiline taotlemine.

Kõik taotlejad peavad koos avaldusega esitama äriplaani, finantsprognooside tabeli, hindamiskriteeriumi täitmise tõendamiseks asjakohased lepingud ja müügiarved.

Ehitustegevuse korral esitab taotleja ehitise eskiisi ja ehitustegevuse eelarve prognoosi, seadmete korral kavandatava investeeringuobjekti eeldatava maksumuse üksikasjaliku eelarve ning vajadusel teised määruse paragrahvis 10 loetletud dokumendid.

Elektrooniliselt täidetud ja digitaalselt allkirjastatult taotlused palume saata taotluste vastuvõtuperioodi jooksul e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee. Vormikohane avaldus, finantsprognooside tabel ja ehitustegevuse eelarve prognoos peavad olema esitatud Microsoft Excel-i tarkvaraga töödeldavas vormingus.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusesse...

TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri  20.juuli 2016.a määrusega nr 45 „Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide elluviimiseks“.

Toetuse taotlejaks saavad olla mitu tootjarühmana tunnustatud tulundusühistut või nimetatud ühistute valitseva mõju all olevat toidutööstuse ettevõtjaid ühendavat äriühingut. Nimetatud ühistud ja ettevõtjad peavad äriühingus omama kokku rohkem kui 50-protsendilist häälteenamust ning  olema sõltumatud.

Seega võib toetust taotleda äriühing, kes vastab kas väikese või keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja nõuetele.

Juhis ettevõtja suuruse tuvastamiseks on leitav VKE määratlust käsitlevast teatmikust (avanenud leheküljelt valida link „VKEde määratlust käsitlev teatmik“).

  • Väikese suurusega ettevõtjate kategooriasse kuuluvad ettevõtjad, kes annavad tööd vähem kui 50 inimesele ja kelle aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot (koos partner- ja sidusettevõtjatega).
  • Keskmise suurusega ettevõtjate kategooriasse kuuluvad ettevõtjad, kellel on vähem kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot (koos partner- ja sidusettevõtjatega).
  • Suurettevõtjad on ettevõtjad, kellel oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähem kui 750 töötajat ja kelle müügitulu nimetatud majandusaastal oli väiksem kui 200 miljonit eurot (koos partner- ja sidusettevõtjatega).

Lisaks peab taotleja või vähemalt üks ettevõtja, kes on taotleja osanik, aktsionär või liige, omama minimaalselt kolmeaastast eelnevat toiduainete töötlemise ja ekspordi kogemust.

Oluline on veel, et kõik suurprojektis osalejad, kes tegelevad lehmatoorpiima turustamisega, on taotlemise esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul kas koos või eraldi kokku turustanud vähemalt 25 protsenti Statistikaameti andmete kohasest keskmisest Eestis toodetud lehmatoorpiima kokkuostetud kogusest. Lehmatoorpiima koguse arvutamisel loetakse osalejateks taotleja või tema osanik, aktsionär või liige või nende osanik, aktsionär või liige või iga järgmise osaniku, aktsionäri või liikme osanik, aktsionär või liige, kes tegelevad lehmatoorpiima turustamisega.

Toetust võib taotleda järgmistele tegevustele:

1) lehmatoorpiimast Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud või hõlmamata toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmine;

2) lehmatoorpiimast Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud või hõlmamata toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku ehitise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras

Nimetatud tegevusi toetatakse ainult siis, kui investeeringu tulemusel rajatakse uus piimatööstus, mille aastane lehmatoorpiima töötlemisvõimsus moodustab vähemalt 25% taotluse esitamise aastale eelnenud kolme kalendriaasta keskmisest Eestis toodetud lehmatoorpiima kokkuostust Statistikaameti andmete alusel.

Üksnes põllumajandustoodete turustamiseks toetust taotleda ei saa.

Määruse kontekstis käsitletakse ehitamisena:

1) ehitise püstitamist;

2) ehitise rajamist;

3) ehitise rekonstrueerimist, juhul kui ehitustöid tehakse taotleja omandis olevas töötlemisüksuses ja see moodustab kuni kümme protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest;

4) ehitise paigaldamist.

Ehitise lammutamine on abikõlblik üksnes siis, kui lammutatud ehitise asukohale ehitatakse antud projekti tulemusel uus ehitis.

Lisaks on ehitustegevuse puhul abikõlblikud ka ehitusseadustiku alusel tehtava omanikujärelevalve, keskkonnamõju hindamise, detailplaneeringu ja ehitise põhiprojekti maksumus.

Seadme abikõlbliku kulu moodustab:

1) seadme ning selle paigaldamise, seadistamise või selle kasutamise väljaõppe maksumus tarnija poolt;

2) seadme kasutamiseks vajaliku tarkvara ja infotehnoloogilise seadme ning selle paigaldamise või seadistamise maksumus müüja poolt.

 Tagasi algusesse...

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Toetuse maksimaalne suurus kogu arengukava programmiperioodi jooksul on 15 miljonit eurot ühe taotleja kohta. Taotletava toetuse minimaalne suurus ühe taotluse kohta on kaks miljonit eurot.

Toetust antakse toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest:

1)      väikeettevõtjatele kuni 40 protsenti;

2)      keskmise suurusega ettevõtjale kuni 35 protsenti;

3)      suurettevõtjale kuni 25 protsenti.

Minimaalne toetuse määr on 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

 Tagasi algusesse...

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Antud meetmel on nn etapiline taotlemine.

Esimeses etapis, pärast taotluste esitamist, hinnatakse taotlusi ja hindamistulemuste põhjal moodustatakse taotluste paremusjärjestus ning kontrollitakse parimate taotlejate vastavust nõuetele. Seejärel rahuldab PRIA nõuetele vastavad taotlused, mis mahuvad eelarvesse.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtpäevast, s.o 29. juuniks 2017.

Teises etapis, erinevalt teistest investeeringutoetuse meetmetest, on peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist toetuse saajal kohustus esitada 18 kuu jooksul lisaandmed ja –dokumendid. See tähendab, et toetuse saaja esitab lisadokumendid hoolimata sellest, et taotluse rahuldamise otsus on tehtud.

Toetuse saajal on kohustus esitada lisadokumente, milleks on: pakkumuskutse, hinnapakkumused, andmed valitud parima hinnapakkumuse kohta, valitud parima hinnapakkumuse objektiivne põhjendus, teave pakkumuskutse avaldamise kohta, ehitustegevuse eelarve, ehituse põhiprojekt, ehitusluba ja maa omandamist või hoonestusõigust tõendavad dokumendid.

Määruses on  kehtestatud nõuded investeeringuobjekti pakkumuskutse, hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta.

PRIA teavitab 60 tööpäeva jooksul arvates lisadokumentide saamisest toetuse saajat esitatud dokumentide ja toetatava tegevuse nõuetele vastavusest.

Kui toetuse saaja ei esita lisadokumente tähtajaks või kui esitatud lisadokumendid või toetatav tegevus ei vasta nõuetele, tunnistab PRIA taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks.

Taotlejatele, kelle taotlused vastavad nõuetele, ent paremusjärjestuse alusel ei kuuluks rahuldamisele, teeb PRIA taotluse rahuldamata jätmise otsuse tingimusega, et kui mõni toetuse saaja loobub tegevuse elluviimisest või esinevad muud elluviimist takistavad asjaolud, antakse paremusjärjestuse alusel järgmisele taotlejale võimalus toetuse taotlemise jätkamiseks ja lisadokumentide esitamiseks.

Määruses § 19 on sätestatud protsess juhuks, kui menetlusse kaasatakse uus taotleja.

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIA-le maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega. Seda saab teha kuni 20 osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, viib toetuse saaja tegevuse ellu ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Hiljemalt kolmanda aasta lõpuks arvates PRIA poolt toetuse rahuldamise otsuse tegemisest peab olema kavandatavast investeeringust tehtud osa, mille maksumus moodustab vähemalt 50 protsenti kogu investeeringu abikõlblikust maksumusest.

Toetuse saaja on kohustatud toetuse eest soetatud investeeringuobjekti võtma sihtotstarbeliselt kasutusse viie aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning seda säilitama ja sihipäraselt kasutama vähemalt kümne aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Sama aja jooksul peavad suurprojektis osalevad piimatootjad turustama lehmatoorpiima kas koos või eraldi kokku vähemalt samas koguses kui taotluse esitamise kuule eelnenud 12 kuu jooksul, kuid see ei pea edaspidi moodustama 25 protsenti keskmisest Eestis toodetud lehmatoorpiima kokkuostust.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist.

Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

Tagasi algusesse...